Bağımsız Denetim

Şirketimiz Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ;

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından BDK/2015/158 sicil numarası ile (KAYİK Hariç) Bağımsız Denetim yapma konusunda,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) “Elektrik ve doğalgaz piyasasında bağımsız denetim işlevini yerine getirecek kuruluşların, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan yetki almaları gerekmektedir.” açıklaması çerçevesinde bağımsız denetim hizmeti verme konusunda,

yetkilendirilmiştir.

Yetkin kadromuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 http://denkur.kgk.gov.tr/listele.aspx?sicil_no=BDK/2015/158

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK), 13.01.2011 tarihinde kabul edilip, 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla ticari hayat ve muhasebe uygulamaları yeni bir boyut kazanmıştır. Değişikliklerin en önemlilerinden birisi de şirketlere getirilen Bağımsız Denetim yükümlülüğüdür. Kanun’un ilk halinde tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirilmekteydi, ancak 6335 sayılı Kanunla Yeni TTK’nın 397’inci maddesine eklenen 4’üncü fıkra ile, denetime tabi şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bağımsız Denetime tabi olup olmadığınız konusunda linki takip edebilirsiniz. Ya da uzman ekibimize ulaşabilirsiniz. http://dtsorgu.kgk.gov.tr/

Bağımsız denetim;

Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardına (BOBİ FRS) uygun olarak oluşturulmuş olan finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğu ve doğruluğunun Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) uygun olarak makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları ile denetiminin gerçekleştirilmesi ve raporlanmasıdır.

Bağımsız denetim sayesinde, şirketlerce vergi mevzuatı dikkate alınarak oluşturulmuş finansal tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Kar-Zarar Tablosu) yerine uluslararası geçerliliği olan ve her işletmenin aynı dili kullanmış olduğu raporlama standartları doğrultusunda oluşturulan finansal tabloların denetlenmesi gerçekleşmiş olmaktadır.

Uluslararası standartlara göre hazırlanmış ve denetlenmiş finansal tablolar, şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmuş diğer şirketlerle kıyaslanabilmesine olanak sağlamaktadır. Yaşanan finansal krizlerden edinilen tecrübelerin yön verdiği ve güncellenmeye devam edilen standartların belirlediği çerçeve kapsamında, tüm kullanıcılarca, aynı kurallar dahilinde olumlu ya da olumsuz tüm finansal etkenlere yer verilmesi sonucunda ortaya çıkan finansal tablolar sayesinde, şirket yönetimine, yatırımcılara ve kredi verenlere, şirketin gerçeğe en yakın görüntüsünü analiz etme imkanı tanımaktadır.

Finansal tabloların bağımsız denetime tabi tutulması özetle;

1)           Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir. Bağımsız denetim, finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığına yönelik görüş verir. Bir görüşün verilebilmesi için bağımsız denetim şirketi; analitik incelemeden, iç kontrol sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığına, mutabakat göndermekten, stok sayımlarına gözlemci olarak katılmaya kadar birçok faaliyet ve incelemede bulunur. Yapılan saha çalışmalarının sonunda bağımsız denetçi raporunu hazırlar. Bağımsız denetim raporunun yanında eğer gerek görürse yönetime bir de yönetim raporu sunar. Bu rapor denetim esnasında risk teşkil edebilecek bazı konuların yönetime aktarılmasını sağlar.

2)           Yönetime doğru bilgi akışı sağlar. Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.

3)           İleriye dönük bütçe, tahmin ve analiz yapılmasına ve ilgililerin sağlıklı karar almasına yardımcı olur.

4)           Bağımsız denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların hakları daha iyi korunmuş olur. Denetim, tüm ortakların menfaatlerinin korunmasına yardımcı olur, güven sağlar ve ortakların karlarını arttırmasını sağlar.

5)           İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur. Firmaların sıkça karşılaştıkları durumlardan birisi hiledir. Bağımsız denetçi aslında hileyi bulmak ile yükümlü değildir. Ancak yapılan bağımsız denetimlerle hile oluşabilecek kritik noktalar tespit edilir. Bu tip riskler iç kontrol sisteminin etkin çalışıp çalışmadığı ile de çok yakından ilişkilidir. (Örneğin, mali işlerden sorumlu kişi, hem fatura kesmek, hem tahsilat, hem de mutabakatları yapmak yetkisine sahipse, bu görevlerin ayrılığı prensibine aykırıdır ve denetçinin bu tip bir durumda daha detaylı inceleme yapması gerekebilir.) Bu doğrultuda denetçinin yapacağı çalışmalar hile riskinin azaltılmasına da yardımcı olacaktır.

6)           Şirketlerimizin uluslararası platformda aynı dili konuşabilmesinin yolu UFRS’ye uygun (TFRS ya da BOBİ FRS’ye uygun) finansal raporlamadan ve bağımsız denetim yaptırılmasından geçmektedir. (Özellikle şirket birleşmelerinin son yıllarda bir hayli arttığı ülkemizde yabancı yatırımcıların bir birleşme ya da devralma işleminde ilk sordukları sorulardan birisi de işletmenin Bağımsız Denetim raporu olup olmadığıdır.)

7)           Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır. Özellikle risklerin azaltılması unsuru, finansman sağlayan kuruluşlar açısından büyük önem taşır. Bağımsız denetimin dolaylı olarak finansman kuruluşunun da risklerini azaltması, işletmenin rakiplerine göre daha düşük maliyetli finansman bulmasına yardımcı olacaktır.

8)           Ayrıca, Muhasebe standartlarına uyumsuzluklar tespit edilir, İç Kontrol Sisteminin etkinliği sağlanır ve Muhasebe ve iç kontrol sistemi hakkındaki değerlendirmelerle, öngörülmeyen sorunlar önlenir.

9)           Ve en önemlisi Kurumsal bir yapıya sahip olmayı teşvik eder. Bağımsız Denetim çalışmaları işletmede kurumsallaşma yönünde olumlu bir etki yarattığı gibi özellikle muhasebe ve mali işlerde disiplin ve düzeni sağlar. Kapsama yeni giren şirket yöneticilerinin, Bağımsız Denetimi bir zorunluluktan çok kurumsallaşmaya yönelik bir yatırım olarak nitelendirilmesinde yarar vardır.

 

Şirketimizin tecrübeli ve yetkin kadrosu sizlere Bağımsız Denetim konusunda her türlü hizmeti; en kaliteli ve en hızlı şekilde sunmak için hazırdır