Gelir Vergisi Genel Tebliğ Değişiklikleri

Gelir Vergisi Genel Tebliğ Değişiklikleri

04.01.2019 10:18

Gelir Vergisi kanununda yer alan  ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

1.Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
 
Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun maddelerinde yer alıp, 2018 yılında uygulanan had ve tutarların 2018 yılı için % 23,73 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2019 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı


Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 5.400 TL olarak tespit edilmiştir.
 
1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

 

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19 TL olarak tespit edilmiştir.
 
1.3. Engellilik İndirimi Tutarları


Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.200 TL, ikinci derece engelliler için 650 TL, üçüncü derece engelliler için 290 TL olarak tespit edilmiştir.
 
1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar


Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL, diğer yerlerde 6.000 TL olarak tespit edilmiştir.
 
1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler


Gelir Vergisi Kanununun da yer alan hadler, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere;
- 1 numaralı bent için 120.000 TL ve 180.000 TL,
- 2 numaralı bent için 60.000 TL,
- 3 numaralı bent için 120.000 TL, olarak tespit edilmiştir.
 
1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı


Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.800 TL olarak tespit edilmiştir.
 
1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı


Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 33.000 TL olarak tespit edilmiştir.
 
1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı


Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 TL olarak tespit edilmiştir.

 

1.9. Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirimi

 

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 
1.10. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL fazlası

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL

(ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası

27%

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL

(ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası

35%

2.Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Hususlar
 
2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler


Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2018 yılı için 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2019 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2018 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.
 

 

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları 
Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları 
İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım 
Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış 
Ölçüsü (TL)

Yıllık Alım 
Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış 
Ölçüsü (TL)

Değerli Kâğıt

190.000

220.000

240.000

270.000

Şeker - Çay

148.000

190.000

180.000

230.000

Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto  vb.

148.000

190.000

180.000

230.000

İçki (Bira ve Şarap Hariç) -İspirto- Sigara-Tütün

148.000

190.000

180.000

230.000

Akaryakıt ( LPG hariç )

220.000

230.000

270.000

320.000


Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
 
2.2. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması


Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31.12.2019 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlıkça uygun görülmüştür.
 
3. 2018 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması


Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi kanunun 76. Maddesinin 67. Maddesi yürürlükten kaldırıldığı için ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2018 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 23,73'dür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 16,90'dır.

Bu kapsamda, 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.


Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dâhil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1.1.2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.