YMM

YMM

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

Sistem Global Danışmanlık YMM hizmetleri, esas olarak, yeminli mali müşavirler tasdik yetkisine dayanarak, firmaların denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, inceleme ve tespitlere göre raporlanması aşamalarından oluşmaktadır. Raporlamalar konularına ve sektörlerine göre özellik arz etmekte olup, her bir sektöre ve faaliyet alanının dinamiklerine göre uzmanlık gerektirmektedir.

Yeminli mali müşavirlik hizmeti, her ne kadar kurallar ve kanunlarla çerçeveli bir iş gibi görünse de, bu alanda sektörel deneyim ve uzmanlık yapılan işte katma değer yaratmak açısından önemlidir. Sistem Global Danışmanlık ekibi, mevzuatlara son derece hakim ve güvenilir bir ekip olarak Türkiye’nin sayılı yeminli mali müşavirlerini bünyesinde barındırır. Konulara 360 derece bakış açısıyla bakarak değer yaratmak ilkemizdir.

Tam Tasdik Hizmetleri (Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname)

  • Vergi ve muhasebeye esas tüm işlemlerin vergi vb mali mevzuata uygunluk denetiminin yapılması
  • Firma mali sisteminin ve kayıtların ;

I. Usul İncelemesinin yapılması ;

II. Hesap İncelemelerinin Yapılması ;

  • Vergi planlama sisteminin güncel, dinamik ve etkin bir şekilde işletilmesi ,
  • Mali mevzuat ve vergi konuları ile ilgili aylık değerlendirme toplantılarının yapılması,
  • Güncel mevzuat desteğinin sürekli ve aktif olarak sağlanması

Katma Değer Vergisi İşlemlerine Yönelik Hizmetler (İade , Mahsup vb)

Katma Değer Vergisi yönünden İade hakkı doğuran aşağıda yer alan istisna İşlemlere ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporlarının hazırlanması;

MADDE NO İSTİSNANIN ADI

11/1-a Mal İhracatı

11/1-a 61.No'lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili yüklenilen ve düzeltilecek KDV

11/1-b 43.No'lu Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili yüklenilen ve alıcıya iade edilen KDV

11/1-c GEÇİCİ 17 İhracatı bu dönemde gerçekleştirilen indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV farkı

13/a Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa,tadil, bakım ve onarım

13/b Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler

13/d Teşvik belgeli makine ve teçhizat teslimi

13/e Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin teslim ve hizmetler

13/f Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler

14 Uluslar arası taşımacılık

15/a Diplomatik misyonlara yapılan teslim ve hizmetler

15/b Uluslar arası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler

29..2 İndirimli Orana Tabi İşlemler

Ayrıca Katma değer vergisi beyannameleri ve ekleri ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gerek görülecek katma değer vergisine ilişkin diğer işlem ve belgelerin tasdik ve özel amaçlı raporlarının düzenlenmesi

TÜBİTAK Ar-Ge Yardımları ve Destekleme İşlemlerine Yönelik Hizmetler

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)’in destek programları kapsamında ilgili kurumlara sunulması gereken Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

  • IFRS standartları çerçevesinde bağımsız denetim
  • EPDK standartları kapsamında bağımsız denetim
  • Yatırımcılara yönelik özel amaçlı bağımsız denetim
  • Şirket faaliyetlerine yönelik özel amaçlı bağımsız denetim

Kontrol ve Revizyon Hizmetler

Firmalarda mevcut bulunan mali sistemin daha işler ve verimli hale dönüştürülmesi ve bu yeni durumun kalıcı olabilmesi amacıyla ; ilk önce mevcut mali sistemin tam bir analizi yapılması. Bu tespit ışığında mevcut sistemin üstün ve zayıf yönleri belirlenerek , sistemin üstün yönlerine bağlı kalmak şartıyla zayıf yönlerini iyileştirmek , bu faktörlerinde pozitif hale dönüştürülmesi ve dolayısı ile tüm sistemin etkin ve işler hale getirilmesini sağlamak amacıyla verilen hizmetlerdir.

Uzlaşma ve Uyuşmazlık İşlemlerine Yönelik Hizmetler

Vergi incelemeleri, uyuşmazlıklar, davalar ve uzlaşmalarda grup firmalarının ve ilgili kişilerin aktif ve etkin olarak temsil edilmesi

Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili Hizmetler

a. Yatırım indirimi,

b. Döviz kazandırıcı işlemlerde vergi istisnası,

c. Yeniden değerleme,

d. Stok değerlemesi,

e. Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası,

f. Dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması,

g. Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

h. Ar-Ge İndirimi ile ilgili işlemlerin

Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Tasdik Hizmetleri

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca yapılmakta olan servet incelemelerine konu olan bilançolar ve bununla ilgili beyannamelerin tasdik hizmetleri,

Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin ve eklerinin incelenmesi, takdir işlemlerinin yapılması ve tasdiki.

İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdik İşlemleri


Sermaye Artışı Tespit Rapor Hizmetleri


Kredilere İlişkin Tespit Raporu Hizmetleri


Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti Hizmetleri


Diğer Tasdik ve Raporlama Hizmetleri


5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan Ulaşabilirsiniz

TIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.