YÜRÜRLÜK TARİHİ

16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN AYLIK BRÜT

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN AYLIK BRÜT

01.01.2018-31.12.2018

2.029,50 TL

2.029,50 TL

01.01.2017-31.12.2017

1.777,50 TL

1.777,50 TL

01.01.2016-31.12.2016

1.647,00 TL

1.647,00 TL

01.07.2015-31.12.2015

1.273,50 TL

1.273,50 TL

01.01.2015-30.06.2015

1.201,50 TL

1.201,50 TL

01.07.2014-31.12.2014

1.134,00 TL

1.134,00 TL

01.01.2014-30.06.2014

1.071,00 TL

1.071,00 TL

01.07.2013-31.12.2013

1.021,50 TL

877,50 TL

01.01.2013-30.06.2013

978,60 TL

839,10 TL

İşçi Payı

1

İşveren Payı

2

Devlet Payı

1

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Alt Sınır (Taban)

Üst Sınır (Tavan)

01.01.2018-31.12.2018

2.029,50 TL

15.221,40 TL

01.01.2017-31.12.2017

1.777,50 TL

13.331,40 TL

01.01.2016-31.12.2016

1.647,00 TL

10.705,50 TL

01.07.2015-31.12.2015

1.273,50 TL

8.277,90 TL

01.01.2015-30.06.2015

1.201,50 TL

7.809,90 TL

01.07.2014-31.12.2014

1.134,00 TL

7.371,00 TL

01.01.2014-30.06.2014

1.071,00 TL

6.961,50 TL

01.07.2013-31.12.2013

1.021,50 TL

6.639.90 TL

01.01.2013-30.06.2013

978,60 TL

6.360.90 TL

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Madde: 81

İşçi %

İşveren %

Toplam %

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi(*)

9

11

20

Kısa vadeli sigorta kolları primi (**)

-

2

2

Genel sağlık sigortası primi

5

7,5

12,5

TOPLAM

14

20,5

34,5


(*) Fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranına 

Özel sektör iş-yerleri için
60 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan 
90 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan 
180 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan eklenmesi sureti ile belirlenir ve bu şekilde bulunan oran ile % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir.

(**) % 1 ile % 6,5 oranları arasında uygulanan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün i
ş yerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın % 2 olarak belirlenmiş
tir.

AİLE ZAMMI AYLIK

( TL )

ÇOCUK ZAMMI AYLIK

( TL )

YEMEK PARASI GÜNLÜK ( TL )

01.01.2017-31.12.2017

177,75 TL

35,55 TL

14,00 TL

01.01.2016-31.12.2016

164,70 TL

32,94 TL

13,70 TL

01.07.2015-31.12.2015

127,35 TL

25,47 TL

13,00 TL

01.01.2015-30.06.2015

120,15 TL

24,03 TL

13,00 TL

01.07.2014-31.12.2014

113,40 TL

22,68 TL

12,00 TL

01.01.2014-30.06.2014

107,10 TL

21,42 TL

12,00 TL

01.07.2013-31.12.2013

102,15 TL

20,43 TL

12,00 TL

01.01.2013-30.06.2013

97,86 TL

19,57 TL

12,00 TL

DÖNEMİ

TAVAN MİKTARI

01.01.2017-30.06.2017

4.426,16 TL

01.07.2016-31.12.2016

4.297,21 TL

01.01.2016-30.06.2016

4.092,53 TL

01.09.2015-31.12.2015

3.828,37 TL

01.07.2015-31.08.2015

3.709,98 TL

01.01.2015-30.06.2015

3.541,37 TL

01.01.2014-31.12.2014

3.438,22 TL

01.07.2013-31.12.2013

3.254,44 TL

01.01.2013-30.06.2013

3.129,25 TL

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1,5 yılı kadar sürmüş işçi için

4 hafta

Hizmet süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

8 hafta


* Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

* İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek sureti ile iş akdini feshedebilir.

Aynı iş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.


 

Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil)

14 Gün

Hizmet Süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara

20 Gün

Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

26 Gün


Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi (20) günden az olamaz.

Özel sektör işverenlerinin eski hükümlü ve terör mağduru istihdam etmeleri yönündeki yasal zorunluluk kaldırıldı. Ancak; kamu kurumlarının eski hükümlü istihdamına ilişkin yükümlülükleri devam etmekte.


İSTİHDAM EDİLMESİ GEREKEN

İŞ YERİ

KAMU

ÖZEL

Özürlü İşçi

4%

3%

Eski Hükümlü

2%

0


Aynı il sınırları içinde biden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranların hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür.


490 no.lu Vergi Usul Kanun Tebliği ile 2017 yılı yeniden değerleme oranı %14,47 olarak belirlenmiştir. 


a)    Yıllık Mal Alışları Toplamı 190.000,00 TL

b)    Yıllık Mal Satışları Toplamı 260.000,00 TL

c)    Yıllık gayrisafi iş hasılatı 100.000,00 TL

d)    İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000,00 TL

 

2018 takvim yılında Bilanço Esas’ına göre defter tutacaklardır.

 1) Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler; (Gerçek Kişiler)

 a)-Yevmiye Defteri

 b)-Defteri Kebir

 c)-Envanter Defteri

 

2)-Kolektif ve Komandit Şirketler

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter Defteri

d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)

 

3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

 a)-İşletme Defteri

 

4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

a)-Serbest Meslek Kazanç Defteri 

1) Anonim Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler:

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Pay Defteri

e) Yönetim Kurulu Karar Defteri

f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

2) Limited Şirketler:

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Pay Defteri

e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 

 

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

 

Tarihinden Geçerli Olmak Üzere

TUTAR

Fatura verme mecburiyeti

01.01.2018 den itibaren

1.000,00 TL

Fatura verme mecburiyeti

01.01.2017 den itibaren

900,00 TL

Fatura verme mecburiyeti

01.01.2016 dan itibaren

900,00 TL

Fatura verme mecburiyeti

01.01.2015 den itibaren

880,00 TL

Fatura verme mecburiyeti

01.01.2014 den itibaren

800,00 TL

Fatura verme mecburiyeti

01.01.2013 den itibaren

800,00 TL

Fatura verme mecburiyeti

01.01.2012 den itibaren

770,00 TL

Fatura verme mecburiyeti

01.01.2011 den itibaren

700,00 TL

Fatura verme mecburiyeti

01.01.2010 dan itibaren

680,00 TL


Yıllar

Maktu Had

2018

1.000,00 TL

2017

900,00 TL

2016

900,00 TL

2015

880,00 TL

2014

800,00 TL

2013

800,00 TL

2012

770,00 TL

2011

700,00 TL

2010

680,00 TL

(GVK Genel Tebliğ Seri No. 302)

2018 Takvim Yılı

 

Engellilik Derecesi

TUTAR

Birinci Derece Engelliler İçin

1.000,00 TL

İkinci Derece Engelliler İçin

530,00 TL

Üçüncü Derece Engelliler İçin

240,00 TL

 

Çalışma gücünün asgari %80 ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari %60’ ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci dereceden engelli, asgari %40’ ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü dereceden engelli sayılır ve yukarıdaki engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

(GVK Genel Tebliğ Seri No. 302)

2018 Takvim Yılı

 

TUTAR

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı

12.000,00 TL

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

27.000,00 TL

Çalışanın Medeni Durumu

2017 yılı aylık indirim tutarı

Bekâr

152,21 TL

Evli, Eşin Geliri Olan,

152,21 TL

Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk

175,05 TL

Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk

197,88 TL

Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk

228,32 TL

Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk

243,54 TL

Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk

258,76 TL

Evli, Eşin Geliri Olmayan,

182,66 TL

Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk

205,49 TL

Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk

228,32 TL

Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk

258,76 TL

Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk

258,76 TL

Evli, Eşin Geliri Olmayan, Beş Çocuk

258,76 TL

Yıllar

ÖİV

2018

53,00 TL

2017

47,00 TL

2016

46,00 TL

2015

44,00 TL

2014

40,00 TL

2013

39,00 TL

2012

37,00 TL

2011

34,00 TL

GVK Madde : 86

Dönemi

TUTAR

2017

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

30.000,00 TL

2016

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

30.000,00 TL

2015

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

29.000,00 TL

2014

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

27.000,00 TL

2013

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

26.000,00 TL

2012

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

25.000,00 TL

2011

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

23.000,00 TL

2010

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

22.000,00 TL

2009

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

22.000,00 TL

2008

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

19.800,00 TL


Türkiye ‘ de tevkifata tabi tutulmuş 2017 takvim yılı için 30.000,00 TL yi aşmayan menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dâhil edilmez.

Dönemi

TUTAR

2018

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

1.800,00 TL

2017

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

1.600,00 TL

2016

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

1.580,00 TL

2015

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

1.500,00 TL

2014

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

1.400,00 TL

2013

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

1.390,00 TL

2012

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

1.290,00 TL

2011

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

1.170,00 TL

2010

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

1.090,00 TL

 

Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplam tutarı 2018 takvim yılı için 1.800,00 TL’yi aşmayan Türkiye’ de tevkifata ve istisnaya tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dâhil edilmez.

Dayanak

TUTAR

2018

302 SERİ NOLU G.V. G.T

4.400,00 TL

2017

296 SERİ NOLU G.V. G.T

3.900,00 TL

2016

290 SERİ NOLU G.V. G.T

3.800,00 TL

2015

287 SERİ NOLU G.V. G.T

3.600,00 TL

2014

285 SERİ NOLU G.V. G.T

3.300,00 TL

2013

284 SERİ NOLU G.V. G.T

3.200,00 TL

2012

280 SERİ NOLU G.V. G.T

3.000,00 TL

2011

278 SERİ NOLU G.V. G.T

2.800,00 TL

2010

273 SERİ NOLU G.V. G.T

2.600,00 TL

Dönemi

TUTAR

2018

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

16,00 TL

2017

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

14,00 TL

2016

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

13,70 TL

2015

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

13,00 TL

2014

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

12,00 TL

2013

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

12,00 TL

2012

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

11,70 TL

2011

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

10,70 TL

2010

Takvim gelirlerine uygulanmak üzere

10,00 TL


2017 TAKVİM YILI İÇİN

Veraset Ve İntikal Türü

İSTİSNA TUTARI

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten dolayı her birine isabet eden miras hisselerinde

176.600 TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

353.417 TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

4.068 TL

Para ve mal üzerine Düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

4.068 TL

MATRAH

Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi oranı %

İvazsız İntikallerde Vergi Oranı %

İlk 210.000,00 TL İçin

1

10

Sonra Gelen 500.000,00 TL için

3

15

Sonra Gelen 1.110.000,00 TL için

5

20

Sonra Gelen 2.000.000,00 TL için

7

25

Matrahın 3.820.000,00 TL aşan bölüm için

10

30

G.V.K Genel tebliğ sıra No.: 302

2018 Takvim Yılı

 

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı

14.800 TL'ye kadar

15%

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL fazlası

20%

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL

(ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası

27%

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL

(ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası

35%

KVK Madde: 32

 

Kurum Geçici Vergi 2018’den itibaren

22%

Kurum Geçici Vergi 2006’dan itibaren

20%


Vergi beyan ve ödeme zamanları

Vergi türü

Beyanname türü

Beyanname verme zamanı

Vergi ödeme zamanı

Gelir vergisi

Yıllık gelir vergisi beyannamesi

1–25 Mart

Mart, Temmuz

Gelir vergisi (basit usulde vergilenenler)

Yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usulde vergilenenler için)

1–25 Şubat

Şubat, Haziran

Gelir vergisi

Münferit beyanname

Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin beyanname faaliyetin sona erdiği, bu kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgili beyanname kazanç ve iradın iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde

Beyanname verme süresi içinde

Gelir geçici vergi

Geçici vergi beyannamesi

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on yedinci günü akşamına kadar

Gelir vergisi stopajı (aylık)

Muhtasar beyanname

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar

Gelir vergisi stopajı (üç aylık)

Muhtasar beyanname

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmi üçüncü günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar

Kurumlar vergisi

Kurumlar vergisi beyannamesi

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar

Beyannamenin verildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar

Kurum geçici vergi

Geçici vergi beyannamesi

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on yedinci günü akşamına kadar

Kurumlar vergisi

Özel beyanname

Kazancın elde edilme tarihinden itibaren on beş gün içinde

Beyanname verme süresi içinde

Kurumlar vergisi stopajı (aylık)

Muhtasar beyanname

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar

Katma değer vergisi

Katma değer vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar

Özel tüketim vergisi

Özel tüketim vergisi beyannamesi

Petrol ve doğalgaz ürünlerine ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onuncu günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Özel tüketim vergisi

Özel tüketim vergisi beyannamesi

Petrol ve doğalgaz ürünleri dışındaki mallara ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Özel tüketim vergisi

Özel tüketim vergisi beyannamesi

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait vergi, ilk iktisapla ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce

Beyanname verme süresi içinde

Banka ve sigorta muameleleri vergisi

Gider vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Özel iletişim vergisi

Gider vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Veraset ve intikal vergisi

Veraset ve intikal vergisi

Ölüm halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, diğer intikallerde iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde, yarışma ve çekilişlerle müşterek bahislerde yarışma, çekiliş veya müsabakanın yapıldığı günü izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit ödeme süresi ocak ayı sonuna kadar 2.Taksit ödeme süresi temmuz ayı sonuna kadardır.

1.Taksit ödemesi mayıs ayında 2.taksit ödemesi kasım ayı içinde ödenir.

 2018 USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL

1. DERECE USULSÜZLÜKLER

 Tutar (TL)

1- Sermaye şirketleri

 148,00 TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

 90,00 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 45,00 TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

 21,00 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 12,00 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 5,70 TL

2. DERECE USULSÜZLÜKLER

 

1- Sermaye şirketleri

80,00 TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

45,00 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar

21,00 TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

12,00 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,70 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 3,20 TL

ÖZEL USULSÜZLÜK

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

240,00 TL

- Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

120.000,00 TL

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

240,00 TL

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

12.000,00 TL

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

120.000,00 TL

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

240,00 TL

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

 5.700,00 TL

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

290,00 TL

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

900,00 TL

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

180.000,00 TL

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.200,00 TL

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

900,00 TL

Damga Vergisinde

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,00 TL

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600,00 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

800,00 TL

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

 400,00 TL

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.200.000,00 TL

İzaha Davet

 

- Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

57.000,00 TL

31.12.2016’ dan itibaren geçerli olmak üzere,

 

Dönem

Reeskont (%)

Avans (%)

31.12.2016'dan itibaren

8,75

9,75

14.12.2014'den itibaren

9

10,50

27.12.2013'den itibaren

10,25

11,75

21.06.2013'den itibaren

9,50

11,00

20.12.2012'den itibaren

13,50

13,75

19.6.2012'den itibaren

16

16,50

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiştir.


İŞLEM TÜRÜ

01.01.2017 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

01.01.2018 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller

25.000,00 TL

29.000,00 TL

Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit

75.000,00 TL

87.000,00 TL

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan Ulaşabilirsiniz

TIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.