Öne Çıkan Hizmetlerimiz


SİSTEM GLOBAL olarak temel değer önerimiz olan KALİTE ve GÜVENİ 6 farklı ana hizmet alanlarından oluşan bütünleşik hizmetlerimizle harmanlamaktayız. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi analiz etmek, aynı konuya farklı bakış açılarını da dahil ederek SÜRDÜRÜLEBİLİR tek bir yol haritası ile çözümlerimizi sunmaktır.

Şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, size sunabileceğimiz bütünleşik hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki konu başlıklarını inceleyebilirsiniz.


Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı


Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 (belirli sektörler için 30) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade eden yapıya Ar-Ge Merkezi denir. Türkiye'de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin, Ar-GE mevzuatı ve nakit destek programları kapsamında sağlanan teşvik ve desteklerden faydalanma imkanları bulunmaktadır.


Ar-Ge Merkezleri için Hangi Teşvikler Söz Konusudur?

2008 Yılında yürürlüğe giren 5746 Sayılı Kanun, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

5746 Sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri için sunulan ayrıcalıklar:

Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi (Ar-Ge İndirimi): Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının tamamı (100%) ticari kazancın tespitinde Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden indirim konusu yapılır.

Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası ve SGK İşveren Desteği:

 • %80 - %90 - %95 Gelir Vergisi İstisnası
 • %50 SGK İşveren Hissesi Teşviği
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

Biz Neler Sunuyoruz?

 • Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi
 • Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon Stratejilerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • Ar-Ge Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları
Bilgi Alın

Tasarım Merkezi Danışmanlığı


Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade etmektedir.

Tasarım Merkezleri için Hangi Teşvikler Söz Konusudur?

2008 Yılında yürürlüğe giren 5746 Sayılı Kanun, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

5746 Sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri için sunulan ayrıcalıklar:

Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi (Ar-Ge İndirimi): Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının tamamı (100%) ticari kazancın tespitinde Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden indirim konusu yapılır.

Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası ve SGK İşveren Desteği:

 • %80 - %90 - %95 Gelir Vergisi İstisnası
 • %50 SGK İşveren Hissesi Teşviği
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

Biz Neler Sunuyoruz?

 • Tasarım Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları
Bilgi Alın

Teknopark Danışmanlığı

Teknopark Nedir?

Teknopark olarak ifade edilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojiler üretmeye yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip alanlardır.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Amacı Nedir?

 • Üniversiteler açısından; Firmalarla bir arada olmanın sonucunda ortaya çıkan yeni konularda araştırma imkanı, teknoparklardan sağlanan fonların ARGE ye aktarılması ile kaynak yaratılması, Sanayi ile daha etkin işbirliği sağlanması, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına istihdam sağlanması ve firmalarla işbirliği sayesinde uygulamaya yönelik bir eğitim ortamının oluşturulması şeklinde yararlar sıralanabilir.
 • Firmalar açısından; ARGE çalışmaları için uygun ortam, üniversite ile işbirliği ve üniversiteden daha kolay danışmanlık hizmeti alabilme, üniversitedeki araştırma altyapısından faydalanabilme, diğer ARGE firmaları ile aynı ortamda olmanın getireceği sinerji, teknoloji transferinin daha kolay sağlanabilmesi ve teknopark yönetici şirketinin firmalara sağlayacağı hizmetler şeklinde yararlar sıralanabilir.
 • Ülke açısından; İleri teknoloji üreten firmaların artması, ülkenin teknolojik ve buna bağlı olarak ekonomik yapısında yükselme, uluslararası arenada rekabet gücünün artması ve refah düzeyinin yükselmesi ve yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

4691 Sayılı Kanun’dan Yararlanabilir miyim?

Kanun Kapsamındaki teşviklerden yararlanmak için Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almak gerekmektedir. Bunun için ilgili Teknokent Yönetici Şirketi tarafından bölgeye kabul edilmeniz gerekmektedir. Bölgeye kabul edilmek için; Faaliyetlerinizin Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım çerçevesinde olmalıdır. Bu kapsamda projelerinizin olması ve projeleri gerçekleştirmek için Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım Personeli istihdam etmeniz gerekmektedir.

Yeni Kanun Düzenlemesi ile Hayatımızda Neler Değişti?

28 Ocak 2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan yeni düzenlemeler hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Teknopark Teşvik İçerikleri Nelerdir?

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası )
 • Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası ve SGK İşveren Desteği
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Yeni Makine ve Techizat Alımlarında KDV İstisnası

Biz Neler Sunuyoruz?

Teknopark firmaları özelinde sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

 • Teknopark Mali ve Teknik Uygunluk/Fayda Analizi Raporu
 • Teknoparka Giriş için Proje Yazım ve Başvuru Süreci Danışmanlığı
 • Teknopark Uçtan Uca Mali Danışmanlık
 • Teknopark Firmalarının Yıllık Mali Uygulama ve Risk Değerlendirme Çalışması ve Raporlama
Bilgi Alın

KVKK Danışmanlığı


KVKK Nedir?

Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu adı ile 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiş, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ne Tür Avantajlar İçerir?

 • Süreçlerin kanuna uyumlu hale getirilmesi ve ceza/yaptırım riskinin en aza indirilmesi.
 • İdari ve Teknik tarafta güvenlik önlemleri ve tedbirlerin alınmasının sağlanması.
 • Konuyla ilgili farkındalık ve sürdürülebilirliğin sağlanması.

Biz Neler Sunuyoruz?

Sistem Global KVKK uyum ekibinin uzmanlığı ile oluşturulmuş web tabanlı bir yazılım olan WeCover ile hızlı ve güvenilir şekilde kendi KVKK Uyum sürecinizi başlatabilirsiniz.

WeCover’ı Tercih Etmeniz İçin 9 Sebep:

 • ONLİNE ENVANTER: Hazır onlarca envanteri kendinize kolayca uyarlayarak Excel karmaşasından kurtulabilirsiniz.
 • VERBİS ENVANTERİ: Kişisel veri envanterinizden entegre olarak otomatik üretilen VERBİS Envanterini indirip bildiriminizi yapabilirsiniz.
 • AYDINLATMA METİNLERİ: İlgili kişi ve süreç bazında otomatik üretilen aydınlatma metinleri kullanıma hazırdır.
 • AÇIK RIZA METİNLERİ: Açık rızaya dayanılan veri işleme süreçleriniz için otomatik üretilen açık rıza metinlerinizi indirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
 • POLİTİKALAR: Otomatik oluşturulan imha politikası, imha tutanakları, gizlilik politikaları istediğiniz zaman indirip, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
 • ENTEGRE ve GÜNCEL: Aydınlatma, açık rıza ve imha politikası gibi zorunlu dokümanlarınız envantere entegre ve mevzuat değişikliklerine göre her an günceldir.
 • AÇIK RIZA YÖNETİMİ: Çalışanlarınızdan, müşterilerinizden aldığınız açık rızaları ispatlanabilir şekilde saklayabilirsiniz.
 • ŞİKAYET TAKİBİ: Size ulaşan ilgili kişi başvurularını süreleri kaçırmadan yönetebilirsiniz.
 • EĞİTİMLER: Çalışanlarınızın KVKK konusundaki farkındalığını sürekli güncel tutmak için herkesin anlayacağı seviyedeki animasyonlarımızı kullanabilirsiniz.

7/24 Dijital KVKK Danışmanınız WeCover Yanınızda!

BOŞLUK ANALİZİ ve AKSİYON ÖNERİSİ

Sistem Global’in KVKK uzmanı ekibinin tecrübesi ile oluşturulan, onlarca idari ve teknik çözüm önerisi sizler için hazırlandı.

ANORMALLİK TESPİTİ

WeCover, oluşturduğunuz kişisel veri envanterinizdeki girişlere göre anormallikleri tespit ediyor ve sizi uyarıyor. Ayrıca yaptığınız girişlerde dikkat edilmesi gereken hususları özellikle bildiriyor.

Bilgi Alın

Kurumsal Finansman ve M&A


Kurumsal Finansman ve M&A Nedir?

Kurumsal Finansman, firmaların yatırım projelerine bağlı risk faktörlerinin iyi araştırılarak, iyileştirici tedbirlerin tavsiye edilmesi, ülke, sektör ve şirket analizi çalışmalarının yürütülmesi, şirketin piyasadaki durumunu ve gelecek potansiyelinin ortaya çıkarılması adına gerekli çözüm önerilerinin sağlanmasıdır.

Sistem Global müşterilerine Şirket Birleşme ve Satın Alma (M&A) işlemlerinde uluslararası standartlarda uçtan uca bütünleşik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ne Tür Avantajlar İçerir?

 • Alıcı veya Satıcı Taraf İçin Uçtan Uca Süreç Yönetimi
 • Finansal, Vergisel, Hukuki, Teknolojik İnceleme Çalışması – Alıcı Taraf
 • Finansal, Vergisel, Hukuki, Teknolojik İnceleme Çalışması – Satıcı Taraf
 • Ticari ve Pazar Durum Tespiti

Biz Neler Sunuyoruz?

 • Şirket devirlerinde, devreden hissedarlar adına müzakerelerin ve süreçlerin yönetimi
 • M&A ( Birleşme & Satın Alma ) işlem yapılandırması
 • Şirket devirlerinde hedef şirket değerlendirmesi ve analizi
 • İşleme dair şirket incelemesi (due diligence yapılması (finansal, vergi, mevzuat, hukuk, patent, bilgi teknolojileri vb.) )
 • Satın alım borç finansmanı sürecinin bankalar nezdinde koordinasyonu/yönetimi
 • Yerel ve uluslararası piyasalardan borç finansmanı bulunması ve sürecin yönetilmesi
 • Yeni yatırım fizibilite analizi
 • Girişim Sermayesi Fonlarına Erişim
Bilgi Alın

Şirket Değerleme

Şirket Değerleme Nedir?

Şirket değerleme, bir şirketin el değiştirmesi durumu söz konusu olduğunda şirket değeri olarak belirlenen tutarın belirlenmesi, varlık ve faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan işlemler bütünüdür.

Hizmet kapsamında gerek yerel, gerekse globalde pazar için sektör analizileri gerçekleştirilir, rakip analizi oluşturulur, benzer satın alma işlemlernin analizi gerçekleştirilir, mali fizibilite, iş planları ve pazar verilerinin kullanıldığı bilimsel yöntemler doğrultusunda değerleme çalışmaları gerçekleştirilir.

Ne Tür Avantajlar İçerir?

 • Yatırımcıya hazırlık sürecine katma değer sağlar.
 • Şirket stratejilerinin yeniden belirlenmesine yardımcı olur.
 • Şirket birleşmelerine ve/veya ortaklık yapısı değişimine hazırlık süreçlerini destekler.

Biz Neler Sunuyoruz?

 • Şirket değerleme hizmetleri
Bilgi Alın

Patent Değerleme


Patent Nedir?

Patent, yenilikçiliği destekleyen en önemli hukuki enstrümandır. Şirketlerin ürün/hizmetlerini geliştirebilmeleri ve süreklilik sağlamaları açısından patent ve fikri mülkiyet süreci kritik önem taşımaktadır. Bu noktada dünyada yer yıl 3 milyondan fazla patent başvurusu yapılmakta ve her yıl bu sayı artmaya devam etmektedir. Ülkemizdeki patent aktivitesi de özellikle son 10 yılda önemli oranda artış göstermiş ve Türkiye şu anda dünya patent liginde ilk 20’ye girmiştir.

Ne Tür Avantajlar İçerir?

 • Kurumun gayri maddi haklarının değeri ortaya çıkarılmasını sağlar.
 • Şirket stratejilerinin yeniden belirlenmesine yardımcı olur.
 • Değerlenen fikri mülkiyet hakları şirket birleşme – satın alma süreçlerinde (M&A) şirketin değerini artıran bir faktör olarak masaya konabilir.
 • Yapılan değerleme çalışmasının sonuçları bilançolarda dip notlarda, nazım hesaplarda gösterilebilir.
 • Değerlenen Fikri Mülkiyet Hakları grup içi ya da dışı yapılara transfer edilip, buradaki önemli vergi avantajlarından faydalanılabilir.
 • Doğru lisanslama stratejisi ile lisan hakları dünyaya dağıtılabilir, üretim-satışla uğraşmadan lisans gelirleri ile önemli kazanımlar elde edilebilir.

Biz Neler Sunuyoruz?

 • Patent Yenilik ve İhlal Analizleri
 • Patent, Faydalı Model Tescil Hizmetleri
 • Patent Bazlı Rakip- Teknoloji Takibi Hizmetleri
 • Marka, Tasarım Ön Araştırma ve İzleme Hizmetleri
 • Marka, Tasarım ve Telif Hakkı Tescil Hizmetleri
 • Yeni Sınai Mülkiyet Mevzuatına Uyum Danışmanlığı
 • Stratejik Fikri Mülkiyet Yönetimi Danışmanlığı
Bilgi Alın

SGK Teşvik Danışmanlığı

SGK Teşviği Nedir?

SGK Teşvikleri; Yatırımların, İstihdamın, Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin arttırılması için işverenlere tanınan Sigorta Prim İndirimlerine verilen ortak isimdir. Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın ülkemizde faaliyet gösteren tüm özel sektör işletmeleri, sigorta primlerini yasal süreler içinde ödemesi ve idari para ceza borcunun bulunmaması durumunda bu teşviklerden faydalanabilmektedir.

Ne Tür Avantajlar İçerir?

 • Firmaların sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta primindeki teşvik ve indirimler hesaplanarak personel maliyetlerinden tasarruf edilir.
 • Bordro hesaplamalarını etkileyen, vergi, SGK kuralları ve her türlü teşvik hesaplamaları doğru şekilde uygulanır.
 • Çalışanlara ücret bordroları e-mail olarak teslim edilebilir.

Biz Neler Sunuyoruz?

 • SGK Teşvik Danışmanlığı kapsamında SGK teşviklerinizi tam KVKK uyumu ile yapıyor ve her adımını sonuna kadar takip ediyoruz.
Bilgi Alın
Online Randevu