Tasarım Merkezi Danışmanlığı - Sistem Global

Tasarım Merkezi Danışmanlığı


Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade etmektedir.

Bize Ulaşın

Tasarım Merkezleri için Hangi Teşvikler Söz Konusudur?

2008 Yılında yürürlüğe giren 5746 Sayılı Kanun, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

5746 Sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri için sunulan ayrıcalıklar:

Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi (Ar-Ge İndirimi): Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının tamamı (100%) ticari kazancın tespitinde Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden indirim konusu yapılır.

Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası ve SGK İşveren Desteği:

  • %80 - %90 - %95 Gelir Vergisi İstisnası
  • %50 SGK İşveren Hissesi Teşviği
  • Damga Vergisi İstisnası
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

Biz Neler Sunuyoruz?

  • Tasarım Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları
Online Randevu

head: body: