Süreç İyileştirme Uygulamaları - Sistem Global

Süreç İyileştirme Uygulamaları


ŞİRKETİNİZİ TANIYALIM!

Çok boyutlu ve birbiriyle bağlantılı sistematik zorluklarla dolu iş dünyası, kapsamlı bir iş bölümüyle tanımlanmıştır. Yapılan birçok araştırmanın sonucunda hızla değişen iş dünyasının sürdürülebilir verimlilik ve başarının en büyük düşmanının ise giderek karmaşık hale gelen iş modelleri olduğu görülmektedir. İş süreçlerindeki verimsizliklerin değerlendirilmesi, şirketlerin büyümesinin sağlanabilmesi için önemli bir adımdır. Bu aşamada sürece kuş bakışı bakılır, genel bir fotoğrafı çekilir. Gelişime açık alanların belirlenmesi ile şirketlerin büyümesi hız kazanır, itibarı ve iş sürekliliği artar.

Dış bir gözün şirketiniz temel iyileşmesi gereken alanları konusunda donanımlı bir raporla yola koyulmanızı sağlıyoruz.

Hizmet Kapsamında;

 • Kuruluşun genel süreç yapısının inceliyoruz,
 • Mevcut iyileştirme alanlarına ilişkin genel tespitlerin yapıyoruz,
 • Potansiyel iyileştirme proje alanlarının raporluyoruz,
 • Sistem ve Bilgi Teknolojileri altyapısının şirketinizin ihtiyaçlarına uygunluğunun değerlendiriyor,
 • Süreç işleyişinde gelişime açık alanların belirlenmesi ve aksiyon planlarının oluşturulmasında sizlere geri bildirimler veriyoruz.
Bize Ulaşın

Süreç Tasarım ve Analizi Hizmeti

SÜREÇLERİNİZİ STANDART HALE GETİRİN!

Şirketinizi Bağımlılıklardan Kurtarın!

Süreç Tasarım ve Analizi Hizmeti Altında;

 • Detay Süreç Analizi & Raporlama
 • Temel Risk Analizi
 • Dijital Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme Analizi
 • Dökümantasyon Yönetimi
 • Süreç Performans Yönetimi
 • İnovasyon Analizi

Detay Süreç Analizi

Çok boyutlu ve birbiriyle bağlantılı sistematik zorluklarla dolu iş dünyası, kapsamlı bir iş bölümüyle tanımlanmıştır. Yapılan birçok araştırmanın sonucunda hızla değişen iş dünyasının sürdürülebilir verimlilik ve başarının en büyük düşmanının ise giderek karmaşık hale gelen iş modelleri olduğu görülmektedir. Ürün ve hizmetler, kaynakların sistematik olarak süreçlere dönüştürülmesiyle sağlanan, düzenlenmiş ve tekrarlanabilir iş modeli ile sağlanabilir.

Girdileri olan, bunlara değer kazandıran ve sonucunda çıktı elde edilen faaliyetler serisi veya aktiviteler süreçlerdir. Süreçte iyi bir kontrol sağlanması amacıyla süreç ve öğeleri tanımlanmalıdır.

Süreç nasıl çalışıyor, kaç kişi çalışıyor, süreçlerde kısıtlar nelerdir belirlenir, performans parametreleri, riskler, lokasyon, doküman, dijital araç, paydaş aktivitesi, süreç bağlantıları ve diğer araçlar tespit edilir.  Sistem aktif kullanılıyor mu, süreç akışında bir sorun var mı, süreci geciktiren unsurlar neler, sürecin iyi çalışmasını aksatan unsurlar nedir belirlenir.

Hizmet Kapsamında;

 • Süreçler detay bazda incelenir ve teknik çizimi gerçekleştirilir,
 • Süreçlerdeki riskler tespit edilir,
 • Süreçlerin dokümantasyon ve prosedür uygulamaları tanımlanır,
 • Süreçlerdeki kontrol noktaları tespit edilir,
 • Süreçlere ilişkin iyileştirme önerileri oluşturulur,
 • Süreç yönetimi kapsamında performans yönetim sistemi kullanılması ve süreç anahtar performans göstergelerinin belirlenmesinde yardımcı olur.
 • Süreçlerin değişen ve gelişen şirket hedefleri doğrultusunda dönüştürülmesine yardımcı olur.

 

Peki hangi analizleri yapıyoruz ve bu analizleri nasıl yapıyoruz?

 

RİSKLERİNİZİ KONTROL ALTINA ALIN!

1.Temel Risk Analizi

Sürecin istenilen hedeflere ulaşmasını engelleyecek riskler analizi edilmelidir. Süreç genelinde/adım özelinde her risk değerlendirilmelidir. Süreç adımlarında veya süreç genelinde öngörülen (gerçekleşmemiş) veya daha önce gerçekleşmiş süreç teknik çiziminde tanımı yapılmış riskler analiz edilir.

Hizmet Kapsamında;

 • Risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin derecelendirilmesi,
 • Kök nedenlerin tespit edilmesi,
 • Risklere karşı alınacak önlemlerin tespiti,
 • Risklerin maliyetlerinin hesaplanması.

 

DİJİTALLİK SEVİYENİZDEN HABERİNİZ VAR MI?

2.Dijital Olgunluk Analizi

Dijital Olgunluk Seviyesi, bir firmanın mevcut durumunu değerlendirmek veya geliştirilmesi gereken noktaları belirlemeye yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır.

 • Sürecin dijital aracının yer aldığı skala tespiti,
 • Kapsam düzeyi, kapsam içi dışı olma durumu belirlenmesi,
 • 0-5 skalasında değerlendirme yapılması,
 • Beklenen ile gerçekleşen skor arasındaki GAP puanı tespiti.

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ HEDEFLEYİN!

3.İyileştirme Analizi

Yönetim sistemi süreçlerin uygunluğu ve performansını koruması oldukça kritik bir konudur. Bu nedenle süreç performanslarının değerlendirmelerden sonra ilave ihtiyaçlarının giderilmesi ya da süreç kriterlerinin geliştirilerek iyileştirilmesine ihtiyaç vardır.

Hizmet Kapsamında;

 • İş süreçlerinin şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi,
 • Mevcut iş süreçlerinin analiz edilmesi ve gelişime açık olan alanların belirlenmesi,
 • İş ve süreç verimliliğin sürekli artırılması,
 • İş süreçlerinin ve şirket operasyonlarının beklenen olgunluğa ulaşması amacıyla süreçlerin iyileştirilmesi,
 • Süreçlerin değişen ve gelişen şirket hedefleri doğrultusunda dönüştürülmesi,
 • Süreçlere yönelik dijitalleşme fırsatlarının belirlenmesi.

 

DOKÜMANLARINIZI YÖNETİN!

4.Dökümantasyon Yönetimi

Kurumların varlıkları süresince ürettiği her türlü belge, bilgi ve görsel materyalleri saklamak, yönetmek ve izlemek zorundadır. Doküman Yönetimi belge ve içerik yakalama ile dokümanları ve belgeleri izlemek, saklamak ve kontrol etmek için gerekli olan süreçleri içeriyor.

Hizmet Kapsamında;

 • Dokümanın kodu oluşturulması,
 • Dokümanın kaynağı, ilgili sahipliklerin belirlenmesi,
 • Fiziki arşiv olup olmadığının tespiti ve kontrol periyotlarının belirlenmesi,
 • Dokümanın durumunun tespiti ve dağıtım şeklinin belirlenmesi.

 

PERFORMANSINIZI ÖLÇÜMLEYİN!

5.Süreç Performans Yönetimi

Performans Yönetimi şirketlerin vizyonuna, hayallerine ulaşmasındaki en güçlü araçlardan biridir. Süreçlerin daimî olarak izlenmesi ve karar destek mekanizmalarının geliştirilmesi önem taşır. Etkin bir kurumsal performans yönetim yapısında, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenmesi amaçlanır. Performans yönetimi, belirli görevleri yönetmek için organizasyonun, departmanın, çalışanın veya mevcut süreçlerin performansına odaklanır.

Hizmet Kapsamında;

 • İşletme, departman, çalışan hedeflerinin belirlenmesi ve ilişkilerinin kurulması,
 • Parametre hesaplamalarının formülüze edilmesi,
 • Ölçüm kriterlerinin ve sıklıklarının belirlenmesi
 • Performans izleme ve takip dokümanlarının oluşturulması.

 

Risk Analizi & Kontrol Planlama ve İç Denetim

Minumum risk düzeyi hayat değil şirket kurtarır!

Risk yönetimi ve iç kontrol yaklaşımları şirketlerin kurumun tüm faaliyetlerini kapsayan bir yönetim anlayışını ifade etmektedir. Bu nedenle bu kurumsal yönetişim kapsamını içeren uygulamalar finans, pazarlama, üretim gibi şirket içi diğer fonksiyonlardan bağımsız ayrı bir fonksiyon olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle risk yönetimi ve iç kontrol şirketlerin fonksiyonları içerisinde bulunması gereken ancak merkezi olarak koordine edilmesi gereken bir platform olarak değerlendirilmektedir. Şirketler öngörülen bir riskin etki ve/veya olasılığını azaltmayı ve böylece idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma olasılığını artırmayı amaçlar.

Hizmet Kapsamında;

 • Risk yönetimi ve iç kontrol alanında görev ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanması ve ayrıştırılması, bu alanda bir iç kontrol kılavuzu oluşturularak şirket içerisindeki paralelde çalışan komitelerin bu alandaki görev ve sorumluluklarının da belirlenmesi,
 • Risk yönetim önerilerinin hayata geçirilmesinde iş birimleri yöneticilerine yardımcı olunması, yol gösterilmesi, risk ve iç kontrol kavramlarının örneklerle anlaşılabilirliğinin sağlanması için çalıştaylar ve/veya eğitimler düzenlenerek iç bilginin oluşturulmasının sağlanması,
 • Kurumsal Risk Profilinin hiçbir soruya neden olmaksızın net bir şekilde biliniyor olması, (risk seviyelerinin, risk türlerinin, risk yanıt stratejilerinin, risk senaryolarının vb.) uygulama noktasında şirkete avantaj sağlayacaktır,
 • Risk yönetiminde riskin sahibi, riskin girişini yapan kişi (verisel sahibi) ve riskin kontrol sonuçlarını test edecek kişilerin görev ve sorumluluklarının ayrıştırılması, test sonuçlarının daha etkin gözlenmesi ve kontrollerin gerçekten işleyip işlemediğinin tespitinin yapılması,
 • Risk yönetimi alanında bir düzen belirlenmesi (risk giriş periyodu, risk güncelleme periyodu, kontrol giriş periyodu, kontrollerin gözden geçirme periyodu vb),
 • Risklere atanacak olan kontrollerin sadece risk kontrol planı üzerinde değil aynı zamanda kurumsal bir iş sürekliliği planı üzerinde süreç iyileştirme sistematiğinin bir parçası olarak takip edilmesi,
 • Belirlenecek risklerin tür, boyut vs gibi standart oluşturulacak bir risk yönetim kılavuzu kapsamında hızlıca belirlenmesi ve asıl eforun riskin hangi süreçleri, hangi hedefleri nasıl etkileyeceği ve bu riski bertaraf edecek kontrol faaliyetinin iş akışı veya görev tanımları içine nasıl entegre edilebileceği üzerine yönlenmesi,
 • İç kontrol sistemi çalışmaları ve çıktılarını dokümantasyon boyutundan, fayda boyutuna taşımak için iç kontrolün nihai müşterisinin kim olduğu, iç kontrolden ne beklendiği ve iç kontrol araçlarının kurumun mali ve mali olmayan iş süreçleri ile nasıl entegre edilmesi gerektiğinin belirlenmesi,
 • İç kontrol sisteminin, bir bütün olarak organizasyon yapısı, iş süreçleri, iş akışları, prosedürleri, görev tanımları, performans değerlendirme kriterleri, bilgi işlem faaliyetleri, iletişim süreçleri ve yönetim uygulamaları ile iç içe ve entegre hale getirilmesi.

 

Stratejik Planlama Hizmeti

STRATEJİLERİMİZİ PLANLAYARAK HEDEFLERE EN KISA SÜREDE ULAŞALIM!

Şirketler faaliyet gösterilen pazarlarda lider olmak, değer yaratmak, değer korumak, dinamiklerin sürekli olarak yenilenmesi gerektiğine inanır. Stratejik planda, her işletmede gerekli bir temel unsur olarak görülmeli ve stratejik planlamanın geleceğe yönelik getireceği avantajlar dikkate alınmalıdır. Doğru şekilde düzenlenmiş ve uygulamaya konulmuş bir stratejik planlama, geleceğe yönelik atılımlar yapmak için çok önemli bir kavramdır. İşletme vizyonunun gerçekleşmesini sağlamak adına ortaya konulacak stratejik eylemleri geliştirmede de göz ardı edilemez bir süreçtir. Geleneksel düşünceye meydan okuyan bakış açıları ile kurumsal dönüşüm, büyüme modelleri, yatırım stratejileri, süreçlerin düzenlenmesi sağlanır.

Hizmeti Kapsamında;

 • Strategyzer uygulamasının yapılması,
 • Vizyon, misyon ve değerlerin gözden geçirilmesi, tasarlanması,
 • Paydaş analizi,
 • PEST ve rakip analizleri,
 • SWOT analizi ve kurumsal, bölüm scorecard’larının oluşturulması (Ana stratejiler, amaçlar, KPI’lar),
 • Stratejik projelerin belirlenmesi,
 • Briefing Book raporunun oluşturulması (Performans raporu),
 • Hedeflerle yönetim ve stratejik planlama kılavuzlarının oluşturulması.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

Çalışanın Kalbine Dokun!

İnsan Kaynakları sistemleri çalışanlar ve yönetim arasında düzgün ve sağlıklı ilişkiler sürdürmek, kuruluşun genel performansını etkileyecek anlaşmazlıkların önlenmesinde önemli rol oynar. Şirket içerisindeki yüksek motivasyon, odaklanmanın ve hedeflere daha hızlı ulaşmanın anahtarıdır.  İhtiyaç duyulan zamanda alınan İK desteklerinin, insan kaynakları yönetimini şekillendirmede son derece olumlu bir etkisi olmaktadır; çünkü bu sayede rutin işlerin aksaması engellenmekte ve yöneticiler gerçekten odaklanmaları gereken alanlara enerjilerini aktarabilmektedirler.

Bir kuruluşun başarılı olabilmesi için açık olan pozisyona uygun kişinin tanımlanması gerekir. Doğru kişiyi tanımlamak için ise iş tanımının (görev ve sorumlulukları) ve şartnamelerin (akademik ve fiziksel yeterlilikler) tam olarak bilinmesi önemlidir. İşe alım için davet edilen adayların arasından doğru kişi uygun seçim yöntemleriyle test edilmelidir. Daha sonra seçilen adaylara görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmeleri için uygun eğitim verilmelidir. Çalışanların yönetim tarafından belirlenen standartlara uygun performans gösterip göstermediklerine dair performansının değerlendirilmesi yapılmalıdır. Çalışanların verimlilikleri üzerinde doğrudan etkisi olan sağlıklı ve refah çalışma koşulları sağlanmalıdır. İnsan kaynakları yönetimi, tüm bu koşulları yerine getirerek kuruluşun sorunsuz ve uzun ömürlü bir şekilde sürekliliğini korumasına yardımcı olur.

Hizmet Kapsamında;

 • İş değerleme ve iş ailesi oluşturma,
 • Görev tanımlarının, rol ve sorumlulukların tanımlanması,
 • Yetkinlik haritasının oluşturulması ve yetkinlik analizlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İş gücü planlama sürecinin kurulması: İşe alma, fesih, yedekleme, yetkilendirme,
 • Gelişim planlamasının yapılması & Koçluk sürecinin kurulması,
 • Performans yönetim sisteminin kurulması,
 • Takdir & Tanıma programının kurulması,
 • Çalışan memnuniyet araştırmasının yürütülmesi ve eylem planının hazırlanması.

 

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA YARATALIM!

İsrafa Bir Dur Deyin!

Sürdürülebilirlik, çıktığınız uzun yolda Interaktif, çözüm ortağınız olarak hedeflerinize ulaşmanızı sağlar. Sorunların belirlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve yönetim sistemine entegre edilmesi aşamalarından geçerek şirketleri finansal başarının da ötesine taşıyacak stratejileri belirleyip uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.

Hizmet Kapsamında;

 • GRI standartları nezdinde şirketlerdeki sürdürülebilirlik boyutlarının mevcut durumlarının analizi,
 • ISO 22301 kapsamında iş etki analizinin sunulması,
 • Sürdürülebilirlik hedefli projelerde görev alacak çalışanların kriterlere göre belirlenmesi,
 • Proje kapsamında çalışanların görev tanımlarının belirlenmesi,
 • Projede yer alacak çalışanların donanımlarını artırmaya yönelik araç kitlerinin oluşturulması,
 • Proje kapsamında gerekli olan eğitim setinin hazırlanması ve ilgili eğitimin çalışanlara verilmesi,
 • Projeler süresince ilgili ekiplerle beraber çalışılması, proje takibinin gerçekleştirilmesi,
 • İletişim planı oluşturarak proje kapsamındaki çalışanlar ve kurum yöneticileri ile irtibatın sürekliliğinin sağlanması.

Dijitalleşme Danışmanlığı

DİJİTALLE RAKİPLERİNİZİ GERİDE BIRAKIN!

Tüm şirketler uzun ince bir yoldalar. Bu yolculuğun adı dijital dönüşüm. Dijital olgunluklarını bilerek, şirketler bu yolculuğun neresine gelmiş olduklarını öğreniyorlar. Yolda olup olmadıklarını öğreniyorlar. Dijital olgunluk endeksi sayesinde, istikametlerini ve rotalarını güncelliyorlar. Dijital olgunluk doğrultusunda; büyümek, yenilik hedeflerine ulaşmak, ilerlemeyi desteklemek yönetim süreçleriyle birlikte organizasyon kültürünü tanımlamak ve geliştirmek başarıya giden yoldaki adımlarınızı kuvvetlendirebilir.

Hizmet Kapsamında;

 • Organizasyonlardaki sorunlar ele alınır, analiz edilir ve uygun şekilde yapılandırılır,
 • Kısa ve uzun vadede net, evrensel olarak anlaşılmış hedefler ve planlar oluşturulmasını sağlar,
 • Kuruluşların dönüşüm yolculuklarında hangi noktada olduklarını değerlendirilir,
 • İşletmelerin dönüşüm yolculuğu sırasında ilerlemelerini objektif olarak ölçmelerini sağlar.

 

Detayları konusunda bilgi almak
için formu doldurun size ulaşalım


 

Online Randevu

head: body: