T.C. TARIM Ve ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP 15. ETAP) - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Hamle Di̇ji̇tal Dönüşüm Çağrisi Ön Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!
HAMLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI ÖN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!
4 Kasım 2021
Sistem Global Danışmanlık 8-12 Kasım'Da Singapur'Da Düzenlenen Switch 2021'De Siz De Yerinizi Alın!
8-12 Kasım’da Singapur’da Düzenlenen SWITCH 2021’de Siz De Yerinizi Alın!
5 Kasım 2021
Sistem Global Danışmanlık Hamle Di̇ji̇tal Dönüşüm Çağrisi Ön Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!
HAMLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI ÖN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!
4 Kasım 2021
Sistem Global Danışmanlık 8-12 Kasım'Da Singapur'Da Düzenlenen Switch 2021'De Siz De Yerinizi Alın!
8-12 Kasım’da Singapur’da Düzenlenen SWITCH 2021’de Siz De Yerinizi Alın!
5 Kasım 2021

T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP 15. ETAP)

Sistem Global Danışmanlık T.c. Tarim Ve Orman Bakanliği Kirsal Kalkinma Yatirimlarini Destekleme Programi (Kkydp 15. Etap)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımlar desteklenmektedir.  

             DESTEKLENECEK YATIRIM TÜRLERİ VE FAALİYETLER

A. EKONOMİK YATIRIMLAR

1.Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konusunda, yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular

a. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması

b. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

c. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

 • Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi
 • Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesi
 • Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi
 • Arıcılık ürünlerinin işlenmesi

d. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvuruları

 • Çelik silo başvurusu
 • Soğuk hava deposu başvurusu

2.Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

a. Modern seralar

b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

 • Etçi ve Sütçü Damızlık (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması
 • Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırımlar
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımları
 • Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yatırımları
 • Kültür mantarı üretim tesisleri
 • Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
 • Kanatlı kesimhanesi yatırımları

3.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

4.Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

 • Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği için alet ve ekipmanlar
 • Karada su ürünleri yetiştiricilik tesisleri için alet ve ekipmanlar
 • Kuluçkahaneler için gerekli olan alet ve ekipmanlar
 • Midye yetiştiriciliği için gerekli olan alet ve ekipmanlar
 • Kapalı devre sistem için gerekli olan alet ve ekipmanlar

5.Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

B.KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM

 1. Tarımsal Makine-Ekipman Alımları
 2. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri
 3. Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar
 4. Bilişim Sistemleri ve Eğitimi (Akıllı Tarım Sistemleri)
 5. El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler
 6. İpekböceği Yetiştiriciliği
 7. Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 8. Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Birlikler İçin Birincil ve İkincil Üretim Yatırımlarını Kapsayan Elektrikli Olmayan Traktörler ve Biçerdöverler Hariç Makine Parkları
 9. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği

HİBEYE ESAS PROJE TOPLAM TUTARLARI VE DESTEKLEME ORANI

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

Ekonomik Yatırımlarda; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Ekonomik Altyapı Yatırımlarında; başvurular 20.000 Türk Lirası ile 600.000 Türk Lirası arasında başvuru sınıfına göre değişmektedir.

Yatırım Başvuru TürüHibeye Esas Üst LimitHibe Oranı
Yeni Tesis Başvuruları3.500 000 TL% 50
Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması2.500 000 TL% 50
Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon2.000 000 TL% 50
Ekonomik Altyapı Yatırımlarında20.000/600 000 TL% 50

UYGUN HARCAMALAR

Program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri % 50 hibe desteği verilmektedir.

 • İnşaat işleri alım giderleri
 • Makine ekipman alım giderleri

HANGİ İLLER PROGRAM KAPSAMINDADIR

             KKYDP’ da tüm Türkiye’de, yani 81 il bünyesinde başvuru yapılabilmektedir.  

BAŞVURU KOŞULLARI

Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

 • Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerinin herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 • Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikler ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde onay verilmiş tüzüğünde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularında son genel kurulda gündeme alınıp karara bağlanmış olması koşulu ile tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
 • Tüzel kişiler başvuruları ile birlikte, firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği ekinde hala geçerli olan tüzük/ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile güncel uygulama rehberinin yayımlandığı tarihten sonra Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesini sunmalılardır.
 • Tüzel kişilerin, son başvuru tarihinden önce proje başvurusu yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurul ve/veya organlarından son başvuru tarihinden önce aldıkları yetki kararı ile yatırım yapma konusunda almış oldukları yönetim kurulu kararını proje başvurularında ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmalıdır. Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, gerçek kişilerin ise kamu hizmeti yapmadıklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gereklidir. Kamu görevi yürütenler, devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim görevlileri gerçek kişi olarak başvuramazlar.

SON BAŞVURU TARİHİ

 • Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Tarihi: 21 Ocak 2022
 • Ekonomik Altyapı Yatırımları İçin Başvuru Tarihi: 17 Aralık 2021

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…