Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Danışmanlığı Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, yatırım planı olan üreticileri desteklediği bir teşvik mekanizmasıdır.

Türkiye’de cari açığın azaltılması amacıyla;

 • İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırarak,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların destekleyerek,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltarak yatırım yoğunluğu az olan bölge - illeri destekleyerek,
 • Kümelenme faaliyetlerini destekleyerek

Yatırımcı/üreticilerin yatırımdan doğan vergi yükümlülüğünü azaltıp, vergi muafiyeti sağlamak üzere kanunlaştırılmıştır.

Yatırım teşvik sistemi vergisel indirim şeklinde avantaj sağlamaktadır. Hibe şeklinde nakdi destek verilmez.

 

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

Yatırım Teşvik Sisteminin Dayandığı Mevzuat Hangisidir?

Yatırım Teşvik Mevzuatı Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği kapsamında desteklenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin Süresi Kaç Yıldır?

Yatırım teşvik belgesinin süresi yaklaşık 3 yıl olup ilave süre ihtiyacı halinde belge süresinin yarısı kadar süre eklenebilmektedir. Belge süresi sektör veya yatırımın niteliğine göre değişiklik gösterebilir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Gerçek kişiler, şirketler, sermaye şirketleri ve gerçek şahıs şirketleri, adi ortaklıklar veya iş ortaklıkları, kooperatifler, sınırlı sorumlu kooperatifler, tam sorumlu kooperatifler ve müteselsil kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunlara bağlı iştirakler, yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri adına yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmektedir.

Ayrıca doğrudan yabancı sermaye yatırımları, yabancı sermayeli şirketler, yabancıların Türkiye'de kurmuş oldukları şirketler de Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkları yatırımlar için yatırım teşvik belgesi alabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

Yatırımcı yatırımı gerçekleştireceği yatırım yerini belirlemesi sonrası (arsa tahsisi hariç) yatırım planını çıkarması sonrası yatırım teşvik belgesi alım işlemleri için hazırlık çalışmasına başlamalıdır.


Bir yatırıma ait harcamanın teşvikten faydalanabilmesi için belge tarihi sonrasında faturalandırılmış olması önem teşkil etmektedir. Bu nedenle yatırım harcamalarınıza başlamadan teşvik belgesi alınız.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Başvuru Yapılır?

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından sanayi teknoloji bakanlığına yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.


Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İllere Göre Yatırım Teşvik Dağılımı Placeholder
İllere Göre Yatırım Teşvik Dağılımı
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum K.Maraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütayha Elazığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkari
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri Nelerdir?

Genel destekli belgeler İçin;

 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgesel destekli belgeler İçin;

 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İstisnası

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel ve stratejik yatırımlar ile TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Faiz veya Kâr Payı Desteği

Faiz veya Kar Payı Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Katma Değer Vergisi İadesi

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. 3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 37 nci maddesi kapsamında imalat ve turizm sektöründe yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları, 31/12/2025 tarihine kadar KDV istisnasından yararlandırılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Sağlanan Diğer Destekler ve Muafiyetler Nelerdir?

2464 sayılı Belediye gelirler kanunu kapsamında belediyelerce alınması gereken;
·        Parselasyon harcı
·        İfraz ve tevhit harcı
·        Plan ve proje tasdik harcı
·        Zemin açma izni ve toprak hafriyat harcı
·        Bina inşaat harcı
·        Yapı kullanma izni harcı ile ilgili harçlara ilişkin istisna getirilmiştir.

6728 sayılı Kanununa göre aşağıdaki başlıklar için Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında damga vergisi istisnası ve harç istisnası sağlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlara, Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara,

Teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla, bu yatırımcılara hizmet sunanlar veya makine satışı yapan firmalar arasında düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlara,

Yatırımlara yönelik teşvik belgesi sahibi yatırımcılara verilecek danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlarla ilgili işlemler
Emlak Vergisi Kanunu’nun da değişiklik ile yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulması sağlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Yükümlülükleri Nelerdir?

Yatırım Teşvik belgesi için Asgari sabit yatırım tutarı uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


GENEL TEŞVİK SİSTEMİ’NDE asgari sabit yatırım tutarı,
1. ve 2. bölgelerde 3.000.000 TL,
3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500.000 TL’dir.

BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ’NDE için asgari sabit yatırım tutarı
1.ve 2. Bölgelerde 3.000.000 TL’den,
diğer bölgelerde ise 1.500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.


STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.
HAMLE PROGRAMI kapsamında stratejik yatırım teşvik belgesi için 10 milyon TL.
PROJE BAZLI YATIRIM teşvik sistemi için 1 milyar TL

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile Hibe Desteklerinden yararlanamaz.


Yatırım tamamlandığında teşvik belgenizin kapatılması için tekrar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ na müracaat edilmesi gerekir. Yatırım Teşvik Belgesinin sorunsuz bir şekilde kapatılması için; asgari yatırım tutarında yatırım harcamasının gerçekleşmiş olması ile birlikte taahhüt edilen mamul üretimine geçilmiş olması gerekmektedir.

Sistem Global ve Yatırım Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

Bilgilendirme Analiz hizmeti
 Yatırım konunuz ve yatırım koşullarınızın analiz edilmesi, yararlanacağınız ve yararlanamayacağınız destek başlıklarının değerlendirilmesi ve yatırım öncesi bilgilendirmelerin yapılması
·        Yatırımcıları ilgilendiren mevzuat değişikliğinde yatırımcıların bilgilendirilmesi

Başvuru Hizmeti
Sistem Global Uzmanına verilecek yetki için Yatırım teşvik belgesi için yetki evrakları olan (Taahhütname, Yetkilendirme Formu, Dilekçe) hazırlanması,
·        E-TUYS üzerinden yetkilendirmenin açılmasının sağlanması, gerekli girişlerin yapılması
·        Sistem üzerinden üretilecek ürüne ilişkin detayların belirtilmesi
·        Yatırım için gerekli yerli, ithal makine listelerinizin değerlendirilmesi, örnek listeler üzerinde görüşmeler yapılması ve en kapsamlı listelerin hazırlanılması konusunda danışmanlık verilmesi
·        Yatırım teşvik formunun hazırlanması,
·        Yatırım teşvik formunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi, belgenin çıkartılması için süreçlerin takip edilmesi, bakanlıkça talep edilen revizelerin yapılması ve belgelerin çıkartılması,
·        Belge görüntülerinin ve özel şartlarının iletilmesi
·        KDV muafiyet yazısı alımı için doğru yönlendirmelerin yapılması
·        Belge alımı sonrası belgenize özel hususları ve dikkat edilecek unsurları Kullanma raporunun hazırlanarak firmanıza ve muhasebe yetkililerinize iletilmesi.


Sürdürme Hizmeti
Yatırım teşvik belgesi çıktıktan sonra firmanın talepleri doğrultusunda varsa teşvik belgesi üzerinde değişikliklerin (makine ekleme, çıkarma, süre revizesi, yatırım yeri değişikliği vb.) yapılması için bakanlık nezdinde işlemlerin gerçekleştirilmesidir.
·        Makine alımlarınıza yönelik satıcı firmalarınıza ETUYS sistemi üzerinden barkod gönderilmesi,
·        Satın alınan faturaların incelenmesi, uygun olmayan faturaların düzeltilmesi için bildirimi, uygun faturaların sisteme yüklenmesinin sağlanması ve sorunsuz vergi iadelerinin alınması sağlanarak belge takip edilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Raporlama ve Tamamlama Vizesi Hizmeti
Süresi dolan veya kapatma talebi alınan yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi işlemleri için evrakların hazırlanması ve bakanlığa sunularak kapama işleminin gerçekleştirilmesi için ön görülen risklerin firmanıza bildirilmesi,
·        Eksik fatura girişleri ve yevmiye kayıtlarının yüklenmesi
·        Başvuru evraklarının sunulması ve değerlendirilmesi
·        Başvurunun yapılması
·        Ekspertiz ve kapatma süreçlerinin takibini kapsar.

YMM Raporu Hizmeti
YMM raporu hazırlanması gerekli durumda, Bakanlığın talep ettiği içeriğe uygun olarak gerçekleşen miktara göre YMM raporu hazırlanmaktadır.


Yatırım Teşvik Belgesi Mali Danışmanlık Hizmeti:
Belge alımı sonrası faydalanacağınız destek unsurlarının doğru uygulanması ve hesaplanmasına yönelik verilen danışmanlık hizmetidir. Kurumlar vergisi indirimini hem yatırım döneminiz de hem de işletme döneminizde sorunsuz faydalanmanızı sağlar.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI NELERDİR?

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form

Yayınlarımız

Bültenler

29 Mart 2024
HALKA ARZDA YENİ DÖNEM: AR-GE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YENİLENEBİLİR ENERJİ, PETROKİMYA, TARIM VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK FİNANSAL KRİTERLERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR!
Ülkemiz ekonomisinin ve sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunma vizyonuyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı son kararları sizlerle paylaşmak istiyoruz. SPK’nın 128.22 sayılı ve 28/03/2024 tarihli […]