Kurumlar ve Gelir Vergisi Tasdiki

Tam Tasdik (Kurumlar / Gelir Vergisi Tasdiki) Nedir?

Tam tasdik, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli finansal tabloların ve tüm bildirimlerin tasdikini ifade etmektedir. Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan tasdik raporu, mevzuat itibariyle aşağıdaki hedeflere ulaşmak üzere yapılmaktadır.

a) Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin hesap ve kayıtlarının sonuçlarını gösteren mali tablolarının (Kurumlar Vergisi Beyannamesi) yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini sağlayarak kamunun istifadesine sunmak,

b) Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin ilgili mevzuat yönünden olan taleplerin karşılanmasında çabukluğu sağlayarak hak ve yararlarını korumak,

c) Vergi idaresi ve mükellef ilişkilerinde güveni hakim kılmaktır.

 

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

Neden Tam Tasdik Hizmeti Alınmalı?

Tam Tasdik amacıyla gerçekleştirilen denetim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, mali tabloların doğru ve güvenilir olduğu sonucunun ötesindedir. Tam Tasdik ile firmaların doğrudan, dolaylı elde edeceği faydaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Vergi İncelemesi; Vergi incelemeleri, yeminli mali müşavirlere beyanname tasdik sözleşmesi düzenlenmeyen ve beyannamelerini tasdik ettirmeyen mükelleflerin hesaplarının öncelikle incelenmesi esasına dayandığından, Tam Tasdik yapılarak öncelikli incelenecek firma olmaktan çıkılmaktadır. Bu durum olası inceleme riskini minimize etmektedir.
  • Doğru Beyan; Kurumlar vergisi beyannamenizin mevzuata uygun olarak verilmesi sağlanmış olacaktır.
  • Risk Bertaraf; Tam Tasdik hizmeti tarafımızdan yapılan rutin ve önleyici denetim faaliyetleri de içereceğinden muhasebe hatalarının zamanında düzeltilmesi söz konusudur. Bu anlamda bilmeden alınan riskleriniz ortadan kalkacaktır.
  • Aktif Danışmanlık; Vergi Kanunlarındaki değişikliklerin getirdiği riskler, belirsizlikler konusunda aktif danışmanlık alınmış olunur.
  • Diğer Zorunlu Raporlara Gerek Yok; Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen veya istisna edilen kazanç ve iratlar için YMM raporu düzenletmesi gerekmektedir. (Ar-Ge/Tasarım İndirimi – Yatırım İndirimi – Yeniden Değerleme) Tam Tasdik Hizmeti alanların ayrıca bu raporu düzenletmesine gerek yoktur.
  • Nakden İade Hakkı; Tevkif yoluyla kesilen vergilerin, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubundan sonra geriye kalan 500 bin liraya kadar olan kısmı, tam tasdik raporuna göre nakden iade alma hakkına sahip olursunuz.
  • Yeminli Mali Müşavir dışında başkaca Müşavir ile çalışmaya Gerek Kalmaz; 2022 yılı aktif toplamı 18.057.396 TL ve net satışları 36.103.896 TL’ den herhangi biri yüksek firmalar beyannamelerini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatmak mecburiyetindedirler. YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu mecburiyetten muaftır.
  • Karşıt İnceleme Külfeti; Firmaların muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından 29 no.lu Tebliğ’e uygun olarak “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulurlar.
  • İTUS Sistemine Dahil olma; İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)ne dahil olmak için, Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunması genel şartlardan olduğu için İndirimli Teminat Uygulaması Sistemine dahil olunabilir.
  • Nakit İade Hakkı; Süresinde düzenlenmiş (Her yıl Ocak ayında) tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde, Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) ve yolcu beraberi eşya ihracatından doğan iadelerde sözü edilen Genel Tebliğlerle belirlenen limitlere göre, diğerlerinde miktara bakılmaksızın vergi inceleme raporu ve teminat aranmadan PRENSİPTE iade yapılır.

SG-YMM Uzmanlığının Farkı?

SG-YMM Tam Tasdik faaliyetleri kapsamında rutin denetimleri uzman kadrolarıyla gerçekleştirerek ara dönemlerde Finansal ve Denetim Raporlarını yönetici ve karar alıcılar için düzenli şekilde üretmektedir. Bu raporlarla şirket faaliyetlerinin mali riskleri ve fırsatların karar alıcılar tarafından değerlendirilmesi mümkündür.

SG-YMM kadroları Uluslararası ve yerel mevzuata hâkim Uzman Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirlerden oluşmaktadır. Yeminli Mali Müşavirlerin Kamu tecrübesinin de olması konuların kamu-özel bakış açısıyla yorumlanmasını sağladığından, gündemlere 360 derece değerlendirme imkânı katmaktadır.

SG-YMM kadrolarının deneyimleri sadece vergi odaklı değildir. Tam Tasdik hizmeti sunulan firmaların bulunduğu sektörlerin faydalanabilineceği kamu ve uluslararası desteklere(hibe-teşvik) yönlendirilmesi ve katma değer üretilmesi genlerimizde bulunmaktadır. Vergi riskinin bertaraf edilmesi yanında katma değer üretimi temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Yerel mevzuattaki teşvik sistemlerinin en fazla kapsama alanı olan Ar-Ge ve İnovasyon konusunda kadrolarımızın ve şirketimizin tecrübesi ortalamanın çok üzerindedir. Bu anlamda tam tasdik hizmeti sunulan firmalarca hali hazırda yürütülen teşvik sistemlerinin doğru kurgulanıp kurgulanmadığı, tercih edilen teşvik sisteminin optimum faydayı şirket adına yaratıp yaratmadığının yanında bu mekanizmalarla tanışmamış ama potansiyel Ar-Ge İnovasyon üreticisi firmaların önündeki fırsatların değerlendirilmesinin sağlanması tam tasdik hizmetimizin kapsama alanı içinde yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında tam tasdik hizmetimiz ile mali tabloların doğru ve güvenilir olduğu sonucunun ötesinde, aktif danışmanlık ve katma değer üretimi fark yaratmaktadır.

 

Yayınlarımız

Bültenler

 

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form