2022 TEMMUZ - ARALIK AYLARI İÇİN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULANACAKTIR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ “Varlik Barişi” Yasasi Geli̇yor
YENİ “VARLIK BARIŞI” YASASI GELİYOR
4 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu
YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU
5 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ “Varlik Barişi” Yasasi Geli̇yor
YENİ “VARLIK BARIŞI” YASASI GELİYOR
4 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu
YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU
5 Temmuz 2022

2022 TEMMUZ – ARALIK AYLARI İÇİN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULANACAKTIR

Sistem Global Danışmanlık 2022 Temmuz - Aralik Aylari İçi̇n Asgari̇ Ücret Desteği̇ Uygulanacaktir

01.07.2022 tarihinde Mecliste kabul edilen ve 05.07.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 64’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 88. maddede 2022 yılı Temmuz ile Aralık ayları arasında uygulanacak asgari ücret desteği açıklanmıştır.
Buna göre;

  • 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2022 yılı içinde ilk defa kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2022 yılı Temmuz ile Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Ancak 179 Türk lirası olarak belirlenmiş prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 Türk lirası olarak esas alınacaktır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2021 yılı Ocak ile Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmayacak yani destekten yararlanılamayacaktır.

Asgari Ücret Desteği Nasıl Hesaplanacak?

Destek hesabı yapılırken 2021 yılının aynı dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas günlük kazancı 179 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmeyecek şekilde 2022 cari döneminde bildirilen sigortalıların prim gün sayısının 3.33 TL ile çarpılması sonucu destek tutarına ulaşılacaktır.

İlgili ayda bildirilecek sigortalı sayısı 2021 yılında en az sigortalı bildirimi yapılan ayın altındaysa destekten yararlanılamayacaktır.

Muvazaalı İşlem Yapılırsa Destek Tutarı Geri Alınacaktır

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için Kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri (destek) uygulanmayacaktır.

Ancak, ilgili ayda 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık brüt asgarî ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.

Destek Hangi Durumlarda Uygunlanmayacaktır?

  • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği,
  • Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,
  • Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
  • İlgili ayda bildirilecek sigortalı sayısı 2021 yılında en az sigortalı bildirimi yapılan ayın altında olması,
  • Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde destekten yararlanılamayacaktır.

Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece destekten yararlanabilecektir.

Destek Hakkında Diğer Bilinmesi Gerekenler

  • 2021 yılından önce kanun kapsamına alınmış ancak 2021 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri 2022 yılında kanun kapsamına alınmış gibi değerlendirilecektir.
  • Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.
  • 3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için günlük kazanç tutarı 477 TL olup 2021 yılının aynı ayında bildirilen prim ödeme gün sayısının %50’sini geçmemek üzere 2022 yılında cari aya ilişkin beyannamede bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…