BİREYSEL KREDİLERDE VAZGEÇİLEN ALACAK LİMİTİ GÜNCELLENDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık &Quot;Emekli̇ Olur&Quot; Yazisi İçi̇n Sgk'Ya Gi̇tmeye Gerek Yok!
“EMEKLİ OLUR” YAZISI İÇİN SGK’YA GİTMEYE GEREK YOK!
3 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Olağan Genel Kurul Toplantilarinizi Gerçekleşti̇rdi̇ni̇z Mi̇?
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINIZI GERÇEKLEŞTİRDİNİZ Mİ?
9 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık &Quot;Emekli̇ Olur&Quot; Yazisi İçi̇n Sgk'Ya Gi̇tmeye Gerek Yok!
“EMEKLİ OLUR” YAZISI İÇİN SGK’YA GİTMEYE GEREK YOK!
3 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Olağan Genel Kurul Toplantilarinizi Gerçekleşti̇rdi̇ni̇z Mi̇?
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINIZI GERÇEKLEŞTİRDİNİZ Mİ?
9 Mart 2023

BİREYSEL KREDİLERDE VAZGEÇİLEN ALACAK LİMİTİ GÜNCELLENDİ

Sistem Global Danışmanlık Bi̇reysel Kredi̇lerde Vazgeçi̇len Alacak Li̇mi̇ti̇ Güncellendi̇

3 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 ‘ncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” tebliğ ile Alacakların Tasfiyesi Usul ve Esasları güncellenmiş olup tebliğ 03/03/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ uyarınca, alacakların tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. Feragat öncesi yapılacak işlemler ile ödeme, bakanlık ve TMSF tarafından yürütülecek işlemler, icra dosyalarına ilişkin işlemler hakkındaki usul ve esaslar belirtilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, ilgili tebliğin 3. maddesinde işbu tebliğ kapsamındaki kavramların tanımı sayılmış olup “Şirket” kavramından anlaşılması gereken “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun iştiraki olan Birleşim Varlık Yönetim Anonim Şirketi”dir. Buna göre, aşağıda belirtilen tebliğ kapsamındaki hükümler özellikle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun iştiraki olan Birleşim Varlık Yönetim Anonim Şirketleri bakımından hüküm ve sonuç doğuracaktır.

İlgili tebliğ, alacaklılar, Risk Merkezleri ve özellikle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun iştiraki olan Birleşim Varlık Yönetim Anonim Şirketleri bakımından uygulama alanı bulacak olup her ilgili bazı işlemleri yapmaya; Risk Merkezi ve TMSF’ce gerçekleştirilecek işlemlere tabi olmaya ilgili tebliğ uyarınca tabi tutulmuştur.

Şirket, Alacaklılar Ve Risk Merkezince Yapılacak İşlemler

İlgili tebliğin 4. maddesi feragat öncesi yapılacak işlemler ile ödeme usul ve esasları belirlemiş olup bu tebliğ kapsamında tasfiye edilebilecek alacakların şartları şu şekildedir,

 • Alacaklılarca, bankalardan 15/8/2022 tarihi itibarıyla devir ve temlik alınan,
 •  9/11/2022 tarihi itibarıyla anapara takip bakiyesi 2.500 Türk Lirası ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacaklar ilgili tebliğ kapsamında tasfiye edilebilecektir.

Kanun kapsamında değerlendirilecek olanların belirlenmesi amacıyla Risk Merkezi alacaklılara bildirim yapar.

Alacaklılar,

 •  Her bir icra dosyasına ilişkin icra takip numarası,
 •  Borçluya ilişkin bilgileri (adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası) ve
 •  Devir ve temlik aldığı banka numarasını Risk Merkezine bildirir.
 • Kendilerine Şirket tarafından iletilen liste üzerinden icra dairesince oluşturulacak belge ile birlikte her ayın ilk 2 iş günü içerisinde şirketten ödeme talebinde bulunur.
 • Ödeme talebini; talepte yer alan her bir icra takip dosyası bakımından kalan anapara, faiz, masraf, vekâlet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat edildiğine ilişkin beyanlarını içeren dilekçeyle yapar.
 • Bu talep, icra dairesince düzenlenen belge (evrak doğrulama kodu ile birlikte), feragat edilen tutar, anapara takip bakiyesi, talep edilen ödeme tutarı ve borçluya ilişkin bilgiler (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve benzeri) dijital kopyaları ile birlikte Şirkete bildirilir.

Risk Merkezi,

 • Yukarıda yer alan bilgileri de içeren nihai listeyi bakanlığa iletir.
 • Bakanlık tarafından ilgili liste, Adalet Bakanlığı ve TMSF ile paylaşılır. TMSF tarafından ilgili liste, Şirket ile paylaşılır.
 •  İlgili alacaklıların kendi alacaklarına yönelik oluşturulacak nihai liste, alacaklılara Şirket tarafından ayrıca iletilir.

Şirket,

 •  Taleplere ilişkin belgelerin kendisine iletilmesinden sonra gerekli kontrolleri sağlayarak 3 iş günü içerisinde TMSF’den ödeme talebinde bulunur.
 • Borçlara yönelik TMSF tarafından kendisine aktarılan tutarı en geç üç iş günü sonra alacaklılara aktarır ve TMSF aracılığıyla Bakanlığı bilgilendirir. Aktarılacak tutar her bir borçlu bazında 1.250 Türk Lirasını geçemez.
 • Alacaklılar ile, kendi aralarında bu tebliğ kapsamındaki işlemlerin yürütülmesi adına protokol ve/veya sözleşme imzalar.

Bu tebliğ kapsamında ödemesi yapılan alacaklara karşılık, 9/11/2022 tarihinden sonra alacaklılar tarafından yapılmış tahsilatlar yine bu alacaklılar tarafından borçlusuna iade edilir.

İcra Dairelerinde Takip Edilen İcra Dosyalarında Yapılacak İşlemler

Tebliğ kapsamında, alacaklı veya vekilinin Kanunun geçici 3’üncü maddesi uyarınca aşağıdaki işlemleri yapacağı düzenlenmiştir.

 •  İlgili, icra dairesine her bir icra dosyası için ayrı ayrı olmak üzere feragat talebinde bulunur.

 Feragat talebinde,

 •  Kalan anapara, faiz, masraf, vekâlet ücretleri ve benzeri alacak hakkından açıkça feragat edildiği hususu ile feragat nedeniyle hacizlerin kaldırılarak icra takip dosyasının kapatılması ve varsa sair talepler yer alır.

Tebliğ kapsamında, Feragat dilekçesini alan icra dairesi aşağıdaki işlemleri yapar:

 • İcra müdürü, feragat talebini kabul veya reddeder.
 • Yukarıda belirtilen kapsamda kalan alacağına yönelik icra müdürünce talebin kabul edilmesi durumunda icra müdürü; hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve dosyanın icra tahsil harcı ve vazgeçmeye ilişkin harç ile cezaevi harcı ile vekalet ücreti ve yargılama masrafı alınmaksızın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.
 •  Talebin kabul edilmesi halinde icra müdürü, haczin kaldırılmasına karar verir, UYAP entegrasyonu kapsamında gerekli işlemleri yapar ve masraflar yatırılırsa ilgili kurum veya kuruluşlara bu kararı gönderir.
 • Kanunun geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra icra dosyasına yapılan ödemeler dosya borçlusuna iade edilir.
 • Düzenlenecek belgede yer alan bilgiler Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce, talep eden kamu kurum veya kuruluşları ve Şirket ile entegrasyon kapsamında elektronik ortamda paylaşılır.

Uygulamaya İlişkin Esaslar

İlgili Tebliğ ile Alacaklılar, kararın 4.maddesinde belirtildiği üzere ana para takip bakiyesi 2.500 Türk Lirası ve altında kalan her türlü bireysel nitelikteki kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakları için yukarıda belirtildiği usul ve esaslar kapsamında tasfiye veya feragat işlemlerini gerçekleştirirler. Bu kapsamda değerlendirilecek alacakları belirlenmesi Risk Merkezi tarafından Alacaklılara yapılacak bildirim usulü ile gerçekleşir.

Önemli olan bir diğer husus ise Şirketler, borçlarına yönelik TMSF tarafından kendisine aktarılan tutarı en geç 3 iş günü sonra alacaklılara aktarır ve bu tutar her bir borçlu bazında 1.250 Türk Lirasını geçemez.

Sonuç olarak ifade edilebilir ki yukarıda detayları ile açıklanan tebliğ uyarınca Bankalar ve Varlık Şirketleri, takip ettikleri icra dosyalarından feragat ederek dosyanın kapanmasını gerektirir işlemlerde bulunmaları halinde dosyanın kapanması dolayısıyla icra tahsil harcı ve vazgeçmeye ilişkin harç ile cezaevi harcı ile vekalet ücreti ve yargılama masrafı alınmaksızın feragat nedeniyle ilgili dosyaları kapatabileceklerdir.

İlgili Resmi Gazete yayınına ulaşmak için tıklayınız>>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…