ÇALIŞANIN YAŞLILIK AYLIĞINA BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN İŞTEN AYRILMASINA İLİŞKİN ZORUNLULUK KALKTI. - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Süresi̇ Uzatildi
TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
3 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Patente Dayali Vergi̇ İsti̇snasi
PATENTE DAYALI VERGİ İSTİSNASI
9 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Süresi̇ Uzatildi
TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
3 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Patente Dayali Vergi̇ İsti̇snasi
PATENTE DAYALI VERGİ İSTİSNASI
9 Mart 2021

ÇALIŞANIN YAŞLILIK AYLIĞINA BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN İŞTEN AYRILMASINA İLİŞKİN ZORUNLULUK KALKTI.

Sistem Global Danışmanlık Çalişanin Yaşlilik Ayliğina Başvuru Yapabi̇lmesi̇ İçi̇n İşten Ayrilmasina İli̇şki̇n Zorunluluk Kalkti.

03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14.01.2021 tarih 2019/104 Esas 2021/3 Karar numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı (“Karar”) ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 62. Maddesi 1. fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ifadesinin Anayasa’ya aykırı olduğundan bahisle iptaline karar verilmiştir.

Bilindiği üzere 01.05.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olup SSK (4/1-a) kapsamında emekli olacak kişilere istisnai bazı maddeler hariç 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (“Kanun”) uygulanmaktadır. Kanun’un 62 maddesi uyarınca çalışanın yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalışmakta olduğu işyerinden ayrılması koşulu aranmaktadır. Çalışan işten ayrıldıktan sonra yine aynı işveren nezdinde çalışabilmekte ve sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yaşlılık aylığı da alabilmektedir. Çalışanın yaşlılık aylığına başvurmak ve aynı işveren nezdinde de çalışmaya devam etmek istemesi ve işverenin de uygun bulması halinde uygulamada çalışanın öncelikle çıkışı yapılarak yaşlılık aylığına başvurması sağlanıyor ve vakit kaybetmeksizin ertesi gün yine işe girişi yapılarak çalışmaya devam etmesi imkanı tanınıyordu.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar ile Kanun’nun 62. Maddesi 1. fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ifadesinin çıkarılması ile birlikte çalışan yaşlılık aylığı almak için gerekli koşulları sağladığında işten ayrılmasına gerek olmaksızın yaşlılık aylığına başvuru yapabilmesi sağlanmıştır. Bu durumda çalışanın ya da SGK’nın yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunulduğunu işverene bildirebileceği belirtilmiştir. İşbu karar sonrası çalışan, emeklilik sebebiyle iş sözleşmesini sona erdirmeden aynı işveren nezdinde çalışmaya devam edebilecek ve Karar öncesinde mevcut olan çalışanın emeklilik sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi sonrası işverenin çalışanı istihdam etmeye devam edip etmeyeceğine ilişkin takdir yetkisi işbu Karar ile artık çalışanın iş sözleşmesini feshetmesine gerek olmayacağı için ortadan kalktığı kanaatindeyiz.

1475 sayılı Sayılı İş Kanunu 14. maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için emeklilik sebebiyle iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshedilmesi halinde kıdem tazminatı hakkı ortadan kalmayacaktır. Ancak çalışanın yaşlılık aylığı tahsisi sonrası çalışmaya devam etmesi halinde kıdem tazminatı ödeme esaslarının neler olacağı belirsiz olup, işbu iptal kararı sonrası yeni yasal düzenlemeler ve içtihatlar oluşturulunca değin birçok farklı uygulama ve uyuşmazlık doğması muhtemel gözükmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…