7420 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2022 İlk 3. Çeyrek Türkiye İhracat Kompozisyonu Ve 4. Çeyrek Beklentileri
2022 İlk 3. Çeyrek Türkiye İhracat Kompozisyonu ve 4. Çeyrek Beklentileri
9 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Şi̇rketleri̇n Sermaye Kaybi Veya Borca Batik Olma Durumlarinda Uyulacak Usul Ve Esaslara İli̇şki̇n Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
ŞİRKETLERİN SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
9 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık 2022 İlk 3. Çeyrek Türkiye İhracat Kompozisyonu Ve 4. Çeyrek Beklentileri
2022 İlk 3. Çeyrek Türkiye İhracat Kompozisyonu ve 4. Çeyrek Beklentileri
9 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Şi̇rketleri̇n Sermaye Kaybi Veya Borca Batik Olma Durumlarinda Uyulacak Usul Ve Esaslara İli̇şki̇n Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
ŞİRKETLERİN SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
9 Kasım 2022

7420 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sistem Global Danışmanlık 7420 Sayılı Kanun Resmi Gazete'De Yayımlandı

03.11.2022 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

7420 sayılı Kanun ile gelen başlıca düzenlemeler aşağıda yer almaktadır;

 • Nakit ödenen yemek bedelinde vergi istisnası,
 • Çalışanlara yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma yardımı,
 • Yurtdışında inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerde çalıştırılan işçilere ödenen ücretlerde vergi istinası,
 • Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanma
 • Sermaye Azaltımı yapan işletmelerde nasıl vergilendirme yapılacağı
 • Gayrimenkullerin Online satışı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna Yetki verilmesi
 • KKM Kapsamında faiz ve kar paylarının vergiden istisna edildiği süre 2023 yılı sonuna kadar uzatılması

7420 Sayılı Kanun ile çalışma hayatını etkileyen değişikliklerin detayları şu şekildedir;

1-Nakdi Yemek Yardımı: İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir. (Madde 2) – (1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlanacaktır)

2-Elektrik, Doğalgaz ve Isınma Yardımı: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz. (Geçici Madde 1) – (2022/Kasım döneminde uygulanmaya başlanacaktır)

3-Yurtdışında İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetlerde Çalıştırılan İşçilere Ödenen Ücretlerde Vergi İstisnası: Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna sayılacaktır. (Madde 2) – (1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlanacaktır)

4-Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Affı: Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemleri hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para cezalarından bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez. Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine devam edilmez, yargı mercilerine intikal etmiş olan dosyalarda Kurum ve Bakanlık aleyhine yargılama giderine hükmedilmez. Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri bu madde kapsamı dışındadır. Ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilenler hakkında bu madde uyarınca terkin hükümleri uygulanır. (Madde 14)

5-Sermaye Azaltımı yapan işletmelerde nasıl vergilendirme yapılacağı: Yapılan düzenleme ile sermayesi, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni veya nakdi sermayenin dışında farklı unsurları da barındıran şirketlerin sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne kadar tutarda azalacağı ve azaltıma konu edilen bu unsurlar üzerinden nasıl vergileme yapılacağı hususunun netleştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre; sermayeye aktarılan çeşitli kaynakları aktarıldığı tarihten itibaren;

 • Beş yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin sonunda sermaye azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit edilerek vergilendirme yapılacaktır.

Söz konusu oranın tespitinde;

a) Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinin,

b) Sadece kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinin,

c) Başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdî sermayenin

toplam sermaye içindeki payları dikkate alınır.

 • Beş yıldan önce sermaye azaltımı yapan kurumlarda ise azaltılan sermayenin öncelikle; Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan, daha sonra sadece kâr dağıtımına bağlı tevkifata tabi hesaplardan, Son olarak ise vergiye tabi olmayan nakdi ve ayni sermayeden, oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacaktır.
 • Yapılan sermaye azaltımında sermayeye eklenen kaynakların bazılarının beş yıllık süreyi aşması bazılarının ise aşmaması durumunda ise söz konusu kaynaklardan Öncelikli olarak sermayeye ilave edilme tarihi beş yılı geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecektir.
 • Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında sermaye azaltımı suretiyle tespit olunan sermaye unsurlarından; birinci fıkranın (a) bendi kapsamında olanlar kurumlar vergisine ve vergi kesintisine, (b) bendi kapsamında olanlar sadece vergi kesintisine tabi tutulur. Kurumlar vergisine ve vergi kesintisine tabi sermaye unsurlarında, kesinti matrahı hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar olup, bu tutar üzerinden Kanunun 15 inci ve 30 uncu maddeleri ile 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi hükmü kapsamında kesinti yapılır.
 • Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, bu şekilde azaltıma konu edilen sermaye unsurları birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine göre tespit edilir ancak bu tutarlar üzerinden dördüncü fıkra kapsamında vergi kesintisi yapılmaz.

6- KKM Kapsamında faiz ve kar paylarının vergiden istisna edildiği süre 2023 yılı sonuna kadar uzatılması: 5520 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “2022 yılı sonuna” ibareleri “31/12/2023 tarihine” şeklinde, dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “ve üçüncü” ibaresi “, üçüncü ve dördüncü” şeklinde değiştirilmiştir.

“Cumhurbaşkanı bu istisnayı 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkilidir.”

7- Gayrimenkullerin Online satışı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna Yetki verilmesi: 5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 35 inci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurum taşınmazlarının elektronik ortamda satışı da dahil olmak üzere her türlü satışı ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usûl ve esaslar, Kurumca çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…