GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2022 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2022 Bordro Parametreleri̇
2022 BORDRO PARAMETRELERİ
22 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Asgari̇ Geçi̇m İndi̇ri̇mi̇nde Son Durum
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE SON DURUM
22 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 2022 Bordro Parametreleri̇
2022 BORDRO PARAMETRELERİ
22 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Asgari̇ Geçi̇m İndi̇ri̇mi̇nde Son Durum
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE SON DURUM
22 Aralık 2021

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2022 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ!

Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Kanunu Kapsaminda 2022 Yilinda Uygulanacak Had Ve Tutarlar Beli̇rlendi̇!

Gelir Vergisi kanununda yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan ve 2022 yılı için uygulanacak maktu had ve tutarlar 317 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında yeniden belirlenmiş olup, özet bilgiler aşağıdaki bilgilerinize sunulmuştur.

1.YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLAR

Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5‘ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanunu’nun maddelerinde yer alıp, 2021 yılında uygulanan had ve tutarların 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2021 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1.İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satış Hasılatı

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı 320.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.2. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2022 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 9.500 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 34 TL olarak tespit edilmiştir.

1.4. Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 17 TL olarak belirlenmiştir.

1.5. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 2.000 TL, ikinci derece engelliler için 1.170 TL, üçüncü derece engelliler için 500 TL olarak tespit edilmiştir.

1.6. Binek Araçlara Ait Amortisman Olarak Alan Ticari Ve Mesleki Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1, 40/7, 68/4 ve 68/5. numaralı bendinde yer alan binek araçlara ait özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 200.000 TL, amortisman olarak ticari ve mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek tutar; ÖTV ve KDV hariç 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 430.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.7. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 16.000 TL, diğer yerlerde 10.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.8. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan hadler, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere;

– 1 numaralı bent için 200.000 TL ve 320.000 TL,

– 2 numaralı bent için 100.000 TL,

– 3 numaralı bent için 200.000 TL, olarak tespit edilmiştir.

1.9. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 25.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.10. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 58.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.11. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.

1.12. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Gelir DilimleriVergi Oranı
32.000 TL’ye kadar15%
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası20%
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası 27%
80.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası35%
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası40%

2.BASİT USULDE VERGİLENDİRMEYLE İLGİLİ HUSUSLAR

2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2021 yılı için 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2022 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2021 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Kanunu Kapsaminda 2022 Yilinda Uygulanacak Had Ve Tutarlar Beli̇rlendi̇!
Geli̇r Vergi̇si̇ Kanunu Kapsaminda 2022 Yilinda Uygulanacak Had Ve Tutarlar Beli̇rlendi̇! 8

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2.2. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31.12.2022 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlıkça uygun görülmüştür.

3. 2021 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN BİR KISIM MENKUL SERMAYE İRADININ BEYANINDA DİKKATE ALINACAK İNDİRİM ORANI UYGULAMASI

Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi kanunun 76. Maddesinin 67. Maddesi yürürlükten kaldırıldığı için ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

✓ Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2021 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %36,201’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %16,64’dür.

✓ Buna göre, 2021 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%36,20/ %16,64=) %2,17’dir.

Bu kapsamda, 2021 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dâhil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1.1.2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…