İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN KDV İADE TALEP SÜRESİNE DİKKAT - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Şi̇rketleri̇n Sermaye Kaybi Veya Borca Batik Olma Durumlarinda Uyulacak Usul Ve Esaslara İli̇şki̇n Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
ŞİRKETLERİN SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
9 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Kobi̇gel Destek Programinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
16 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Şi̇rketleri̇n Sermaye Kaybi Veya Borca Batik Olma Durumlarinda Uyulacak Usul Ve Esaslara İli̇şki̇n Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
ŞİRKETLERİN SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
9 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Kobi̇gel Destek Programinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
16 Kasım 2022

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN KDV İADE TALEP SÜRESİNE DİKKAT

Sistem Global Danışmanlık İndi̇ri̇mli̇ Orana Tabi̇ İşlemlere İli̇şki̇n Kdv İade Talep Süresi̇ne Di̇kkat

2019 ve izleyen yıllarda 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin (2021 için 18.900 TL) iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade işleminin belirtilen süre içinde teminat karşılığı yapılması durumunda da, YMM Teminat Çözüm Raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunlu olacaktır.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.


Örnek 1:

(B) Giyim A.Ş. 2020 yılında yaptığı indirimli orana tabi teslimlerinden doğan KDV iadesini 2021/Temmuz beyannamesinin “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosundan 439 kodlu satırı seçerek beyan etmiştir. Mükellef 15/11/2021 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve belgeleri ibraz etmiş ancak bu iade talebine ilişkin yüklenilen KDV listesini vermemiştir. Mükellef, yüklenilen KDV listesini 15/7/2022 tarihinde sisteme girmiştir.

Buna göre, (Y) Gıda A.Ş. KDV iade talebini süresinde beyan etmekle birlikte, yüklenilen KDV listesini süresinde (31/12/2021 tarihine kadar) sisteme girmediğinden mükellefin iade talebi reddedilecektir.

Örnek 2:

 (B) İnşaat Ltd. Şti. 2020 yılında teslim ettiği indirimli orana tabi konutlarla ilgili olarak vermiş olduğu 2021/Kasım beyannamesine ilişkin 439 kodlu satırda 500 bin TL “İadeye Konu Olan KDV” beyan etmiştir. (M) İnşaat Ltd. Şti., 27/12/2021 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve diğer belgeleri ibraz ederek artırımlı teminat vermek suretiyle iade talebinde bulunmuştur.

Buna göre, (M) İnşaat Ltd. Şti., 2020 yılındaki indirimli orana tabi işlemlerinden kaynaklanan KDV iadesini süresi içinde usulüne uygun olarak talep ettiğinden, iade talebi vergi dairesi tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu teminatın YMM raporuyla çözdürülecek olması durumunda ise, iade işleminin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde YMM Teminat Çözüm Raporunun vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

Bu düzenlemelere göre 2019 ve izleyen yıllara ait;

Kanun’un 32’ inci maddesi kapsamındaki “Tam İstisnalar” ve 9’uncu maddesindeki “Kısmi İstisnalardan” kaynaklanan KDV iade taleplerinin yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre iade hakkı doğuran işlemlerin gerçekleştiği yılı izleyen 2’nci yılın sonuna kadar vergi dairesinden talep edilmesi gerekmektedir.

Kanun’un 29’uncu maddesine kapsamındaki “İndirimli Orana Tabi İşlemlerden” kaynaklanan KDV iade taleplerinin, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar vergi dairesinden talep edilmesi gerekmektedir.

İadenin YMM raporuyla talep edilecek olması durumunda da, belirtilen süreler içinde rapor haricinde ibrazı gereken diğer belgelerin ve iade talep dilekçesinin sisteme girilmesi gerektiği anlaşılmakta olup, sadece raporun belirtilen süre sonundan itibaren 6 ay içinde vergi dairesine verilebileceği anlaşılmaktadır.

Tebliğde net olarak ifade edilmese de; iadenin teminatla yapılmış olması durumunda, teminat çözümüne ilişkin YMM raporlarının da, iade talep sürelerin sonundan itibaren 6 ay içinde vergi dairesine verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu düzenleme; 2019 ve sonraki yıllara ilişkin iade hakkı doğuran işlemleri kapsadığından, 2018 ve önceki yıllara ilişkin iade hakkı doğrun işlemlere ait iade talepleri düzenleme öncesi usul ve esaslara tabi olacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…