KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:34) - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Gerçek Ki̇şi̇ Taci̇r İle Tüzel Ki̇şi̇ Taci̇r Adina İmzaya Yetki̇li̇ Olanlarin İmzalarinin Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Deği̇şi̇kli̇kler
GERÇEK KİŞİ TACİR İLE TÜZEL KİŞİ TACİR ADINA İMZAYA YETKİLİ OLANLARIN İMZALARININ VERİLMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
22 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Kirsal Kalkinma Destekleri̇ 17.02.2021 Tari̇hli̇ Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇ği̇ Kiyaslamali Anali̇z
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 17.02.2021 TARİHLİ TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ KIYASLAMALI ANALİZ
24 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Gerçek Ki̇şi̇ Taci̇r İle Tüzel Ki̇şi̇ Taci̇r Adina İmzaya Yetki̇li̇ Olanlarin İmzalarinin Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Deği̇şi̇kli̇kler
GERÇEK KİŞİ TACİR İLE TÜZEL KİŞİ TACİR ADINA İMZAYA YETKİLİ OLANLARIN İMZALARININ VERİLMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
22 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Kirsal Kalkinma Destekleri̇ 17.02.2021 Tari̇hli̇ Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇ği̇ Kiyaslamali Anali̇z
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 17.02.2021 TARİHLİ TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ KIYASLAMALI ANALİZ
24 Şubat 2021

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:34)

Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Seri̇ No:34)

Özet:

05/02/2021 tarih 31386 sayılı Resmi Gazete’deKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Yayımlanan bu tebliğle birlikte, pandemiyle birlikte gerek bazı vergi uygulamalarında gerekse daha önce sağlanan bazı istisnaların kapsam ve sürelerinde bazı değişiklikler yapılmakla birlikte, yeni istisna başlıkları da hayatımıza girmektedir.

Yapılan bu düzenleme ile;

  1. Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmıyordu. İşleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunmasına karar verildi.
  2. Hizmet ihracatında istisnanın tevsiki ve beyanı ile iadesi için gerekli olan ödeme belgesi için “döviz” ibaresi yerine “bedel” ibaresi getirilmiştir.

Ayrıca, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden iade işlemi gerçekleştirilemezken, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesi yönünde ekleme yapılmıştır.

  • Yapılan değişiklikle, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin istisna 31/12/2025 tarihine kadar İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılan teslim ve hizmetlere uygulanır şeklinde değiştirilmiştir.
  • 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
  • Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası, 31/12/2023 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir.
  • 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/G.)  Geçici Maddelerde Yer Alan İstisnalar bölümünün sonuna 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi Kapsamında Yapılan Devirler başlığı eklenmiştir.
  • Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.
  • KDV iade alacağı ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyecektir.
  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin özel esaslar uygulamasına ilişkin olarak ilgili bölümlerinde düzenleme ve belirlemeler yapılmıştır.

Bu tebliğde yapılan değişiklikler maddeler halinde sıralanmıştır.

MADDE 1:

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün son paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.1.)Madde (I/C-2.1.3.1.)
2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar 213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz. Şu kadar ki, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur. (yeni eklendi)

MADDE 2:

Aynı Tebliğin (II/A-2.2.) ile (II/A-2.3.) bölümlerinde hizmet yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiş, hizmet ihracatında istisnanın tevsiki ve beyanı ile iadesi için gerekli olan ibare yapılan değişiklik sonrası aşağıdaki gibi olmuştur.

  • Ödeme belgesi (bedelin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.)

Ayrıca, hizmet ihraçlarında iade işlemiyle ilgili olarak yine aynı Tebliğin (II/A-2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“ Bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmez.

“Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.” (yeni eklendi)

MADDE 3:

Aynı Tebliğin (II/E-5.), (II/E-5.1.) ve (II/E-5.3.) bölümlerinde yer alan teslim ve hizmet istisnalarıyla ilgili olarak; istisnanın kapsam ve süresinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin madde aşağıdaki şeklini almıştır.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde (II/E-5.)Madde (II/E-5.)
İstisna, finansmanlarının yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla İSMEP kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılan teslim ve hizmetlere uygulanır.İstisna, finansmanlarının yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla İSMEP kapsamında 31/12/2025 tarihine kadar İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılan teslim ve hizmetlere uygulanır.

MADDE 4:

Bilindiği gibi ülkemizde yapılması beklenen 2020 Uefa Şampiyonlar Ligi Final Müsabakası Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkemizde yapılamadığından 2021 Uefa Şampiyonlar Ligi Final Müsabakasının ülkemizde gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Buna ilişkin olarak aynı Tebliğin (II/E-10.) bölümünde yer alan “2020” ibareleri “2021” olarak değiştirilmiş ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

MADDE 5:

Aynı Tebliğin (II/G-3.) bölümünde yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilerek, 3065 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası, 31/12/2023 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir.

MADDE 6:

Aynı Tebliğin (II/G.)  Geçici Maddelerde Yer Alan İstisnalar bölümünün sonuna Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılan Devirler başlığı ve aşağıda yer alan ifade eklenmiştir. Buna göre;

İstisna uygulaması, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirleri kapsamakta olup, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmaları mümkündür. Bununla birlikte, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

MADDE 7:

İndirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması kapsamında aynı Tebliğin (III/B-3.4.8.) bölümünden sonra gelmek üzere Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade başlığı eklenmiştir. Buna göre, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.

Yeni eklenen bölüm;

Bilindiği gibi İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir. Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.

Diğer taraftan, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yapı inşaatının tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten yapı kullanma izni alınması mecburidir. Bu izin, yapı sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitine ilişkindir.

Bu itibarla, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınır.”

MADDE 8:

Bilindiği üzere KDV iadesi alacağı aynı Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünde yer aldığı üzere vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına mahsup, ithalde alınan vergilere mahsup, SGK prim borçlarına mahsup yöntemleriyle mahsubu talep edilebilmektedir.

Bu tebliğde yapılan düzenleme neticesinde; KDV iade alacağı ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyecektir.

Yeni eklenen bölüm;

“Şu kadar ki, 3065 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, KDV iade alacağı ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemez.”

MADDE 9:

Aynı Tebliğin (IV/E-5.) bölümünde yapılan değişikle; Vergi Usul Kanunun izaha davet kapsamında sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullanımına ilişkin ön tespit yazısıyla beyanlarını düzeltmeye davet edilen mükellefler, bu düzeltmeyi yapmamaları halinde özel esaslara alınacaktır. Ancak, mükellefin söz konusu belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına dahil etmediğini vergi dairesine tevsik etmesi ya da Tebliğin (IV/E-7.2.2) bölümünde yer alan şartlardan (birinci paragrafın (a) ayrımı hariç) birini sağlaması halinde, vergi incelemesi neticesi beklenmeksizin, genel esaslara dönüşü yapılır.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde (IV/E-5.):Madde (IV/E-5.):
5. İşlemlerin Gerçekliğini İspat Öte yandan, aynı Kanunun 370’inci maddesinde, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükelleflerin izaha davet edilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak 25/7/2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir. 213 sayılı Kanunun 370’inci maddesinde yer alan izaha davet uygulaması kapsamında izaha davet komisyonlarınca yapılması gereken işlemler 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre yerine getirilir, izaha davet uygulaması kapsamına girmeyen işlemlerin gerçekliğini ispatta ise bu Tebliğdeki hükümler uygulanır. Bu düzenlemeler çerçevesinde, izaha davet kapsamında olan ve izahı kabul edilen mükellefler hakkında özel esaslar uygulanmaz.     Yapılan izahın izaha davet komisyonlarınca yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde öngörülen işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda incelemeye veya takdire sevk işlemleri yapılan mükellefler de aynı şekilde özel esaslara alınır.Öte yandan, 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrasında, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış olan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespitler bakımından mükelleflere ön tespite ilişkin yazının tebliğ edilebileceği ve mükelleflerin beyanlarını düzeltebilecekleri düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 30/7/2020 tarihli ve 31201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Buna göre, 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan uygulama kapsamında ön tespit ve izah değerlendirme komisyonlarınca yapılması gereken işlemler 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre yerine getirilir, mezkur uygulama kapsamına girmeyen işlemler bakımından ise bu Tebliğin bu bölümündeki açıklamalar uygulanır.     213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası uygulaması kapsamında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu beyanlarını düzeltmeyen mükellefler özel esaslara alınır. Ancak, mükellefin söz konusu belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına almadığını vergi dairesine tevsik etmesi ya da Tebliğin (IV/E-7.2.2) bölümünde yer alan şartlardan [birinci paragrafın (a) ayrımı hariç] birini sağlaması halinde, vergi incelemesi neticesi beklenmeksizin, genel esaslara dönüşü yapılır.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…