KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:35) - Sistem Global Danışmanlık
Tanıtım
10 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık 1501-Sanayi̇ Ar-Ge Ve 1507-Kobi̇ Ar-Ge Başlangiç Destek Programlari 2021 Yili 1. Çağrisi Ön Kayit Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!
1501-SANAYİ AR-GE VE 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMLARI 2021 YILI 1. ÇAĞRISI ÖN KAYIT BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!
16 Şubat 2021
Tanıtım
10 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık 1501-Sanayi̇ Ar-Ge Ve 1507-Kobi̇ Ar-Ge Başlangiç Destek Programlari 2021 Yili 1. Çağrisi Ön Kayit Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!
1501-SANAYİ AR-GE VE 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMLARI 2021 YILI 1. ÇAĞRISI ÖN KAYIT BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!
16 Şubat 2021

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:35)

Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Seri̇ No:35)

Özet:

16/02/2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’deKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Söz konusu tebliğde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla tevkifat uygulanacak işlemlerde bazı değişiklik ve ilavelerle birlikte daha önce uygulanan tevkifat oranlarında da bazı değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 1:

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “-Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.1.):Madde (I/C-2.1.3.1.):
  2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):   -5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, -Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, -Döner sermayeli kuruluşlar, -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, -Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, – Bankalar, -Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, -Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), -Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, -Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, -Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, -Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler, -Kalkınma ve yatırım ajansları.  b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):   -5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, -Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, -Döner sermayeli kuruluşlar, -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, -Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, – Sigorta ve reasürans şirketleri, – Sendikalar ve üst kuruluşları, – Vakıf üniversiteleri, – Mobil elektronik haberleşme işletmecileri -Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, -Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), -Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, -Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, -Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, -Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler, -Kalkınma ve yatırım ajansları.

MADDE 2:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.2.1.1.):Madde (I/C-2.1.3.2.1.1.):
2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri 2.1.3.2.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.  Tebliğin; – (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri, – (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.     Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.  
  

MADDE 3:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.2.) bölümünün dördüncü paragrafında aşağıdaki şekilde ibare eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.2.1.2.):Madde (I/C-2.1.3.2.1.2.):
2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve EtütProje Hizmetleri Alıcının, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlar arasında yer almaması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi tutulmaz. Ancak ilk yüklenicinin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b)ayrımı kapsamında yer alması halinde, ilk aşamada tevkifat kapsamına girmeyen bu işin kısmen veya tamamen devredildiği alt yüklenicilerden tevkifat yapılır.  Alıcının, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlar arasında yer almaması veya Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi tutulmaz. Ancak ilk yüklenicinin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b)ayrımı kapsamında yer alması halinde, ilk aşamada tevkifat kapsamına girmeyen bu işin kısmen veya tamamen devredildiği alt yüklenicilerden tevkifat yapılır.

MADDE 4:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.3.1.) ve (I/C-2.1.3.2.3.2.) bölümlerinde yer alan “5/10” ibareleri “7/10” olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.2.3.1.) ve (I/C-2.1.3.2.3.2.):
2.1.3.2.3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 2.1.3.2.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.  

MADDE 5:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.1.) bölümünde yer alan “5/10” ibaresi “7/10” olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.2.7.1.):
2.1.3.2.7. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 2.1.3.2.7.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.3) bölümünde belirtilen aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

MADDE 6:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.1.) bölümünde yer alan “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.2.10.1.):
2.1.3.2.10. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 2.1.3.2.10.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

MADDE 7 :

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.2.11.):Madde (I/C-2.1.3.2.11.):
2.1.3.2.11. Servis Taşımacılığı Hizmeti 2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 2.1.3.2.11.2. Kapsam Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir. Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir. Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri 2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 2.1.3.2.11.2. Kapsam Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir. Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir. Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir. Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.  

MADDE 8:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.1.) ve (I/C-2.1.3.2.12.2.) bölümlerinde yer alan “5/10” ibareleri “7/10” olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.2.12.1.) ve (I/C-2.1.3.2.12.2.):
2.1.3.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 2.1.3.2.12.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

MADDE 9:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.2.13.):Madde (I/C-2.1.3.2.13.):
2.1.3.2.13. Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

MADDE 10:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.14.) bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Seri̇ No:35)
Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Seri̇ No:35) 6

* Hizmetin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” dikkate alınarak tevkifat uygulanacaktır.

MADDE 11:

Aynı Tebliğe, (I/C-2.1.3.2.14.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

Değişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.2.15.):
2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri 2.1.3.2.15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 2.1.3.2.15.2. Kapsam Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır. Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez. Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir. (yeni eklendi)  

MADDE 12:

Aynı Tebliğe, (I/C-2.1.3.3.6.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

Değişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.3.3.7):
2.1.3.3.7. Diğer Teslimler KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. (yeni eklendi)  

MADDE 13:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.2.) bölümünde yer alan Örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
2.1.4.2. Matrahta Değişiklik2.1.4.2. Matrahta Değişiklik
Örnek: Konfeksiyon toptancısı (A)’dan 100.000 TL’ye 1.000 parçalık fason iş siparişi alan imalatçı (B), 2014/Ocak döneminde bu işle ilgili olarak fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (100.000 x 0,08 =) 8.000 TL KDV’nin (8.000 x 0,50 =) 4.000 TL’si (B)’ye ödenmiş, (8.000 x 0,50=) 4.000 TL’lik kısmı ise (A) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.   (B), bu siparişin 200 adetlik kısmını zamanında teslim edemediğinden bedelde 20.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.  2014/Şubat döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.    Buna göre (B), (A)’ya 20.000 TL ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,08 =) 1.600 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (1.600 x 0,50 =) 800 TL’sini (toplam 20.800 TL) iade edecek, 2014/Ocak döneminde beyan ettiği 800 TL’yi 2014/Şubat dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır. (A) ise 2014/Ocak döneminde indirim konusu yaptığı 800 TL’yi, 2014/Şubat döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir. (A)’nın bu fason sipariş nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000 TL’ye isabet eden kısmı olan (1.600 x 0,50 =) 800 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.Örnek: Satıcı (A) Firması, (7/10) oranında tevkifata tabi bir işlem için alıcı (B) Firmasına, 2021/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak 100.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (100.000 x 0,18 =) 18.000 TL KDV’nin (18.000 x 0,30=) 5.400 TL’si (A)’ya ödenmiş, (18.000 x 0,70=) 12.600 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.   Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 20.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir. 2021/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.   Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 20.000 TL ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,18=) 3.600 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (3.600 x 0,30=) 1.080 TL’sini (toplam 21.080 TL) iade edecek, 2021/Nisan döneminde beyan ettiği 1.080 TL’yi 2021/Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır. Alıcı (B) ise 2021/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 1.080 TL’yi, 2021/Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir. Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000 TL’ye isabet eden kısmı olan (3.600 x 0,70=) 2.520 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.  

MADDE 14:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümünde yer alan Örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
2.1.4.3. Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi2.1.4.3. Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi
Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) İnşaat A.Ş.nden almış olduğu inşaat taahhüt hizmeti nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden tevkifata tabi olmadığı halde (4/10) oranında tevkifat yapmış ve tevkif etmiş olduğu 160 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve vergi dairesine ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 240 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 160 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin de herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

MADDE 15:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.5.1.):Madde (I/C-2.1.5.1.):
2.1.5. Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmaz.İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şarttır.

MADDE 16:

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) ve (I/C-2.1.5.2.2.) bölümlerinde yer alan “-Servis taşımacılığı hizmeti,” ibareleri “-Taşımacılık hizmetleri,” olarak değiştirilmiş, “-Her türlü baskı ve basım hizmeti,” satırlarından sonra gelmek üzere “-Ticari reklam hizmetleri,” satırları eklenmiş ve “-Ağaç ve orman ürünleri teslimi,” satırlarından sonra gelmek üzere “-Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü kapsamındaki teslimler,” satırları eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.5.2.1.)Madde (I/C-2.1.5.2.1.)
2.1.5.2.1. Mahsuben İade Talepleri Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan; -Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, -Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, -Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, -Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, -Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri, -Yapı denetim hizmeti, -Servis taşımacılığı hizmeti, -Her türlü baskı ve basım hizmeti, -İşgücü temin hizmeti, -Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti ile ilgili KDV iade alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin 5.000 TL’yi aşmayan mahsup talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu ile yerine getirilir.   Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan; -Külçe metal teslimleri, -Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, -Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi, -Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi, -Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, -Ağaç ve orman ürünleri teslimi, ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.  Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan; -Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, -Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, -Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, -Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, -Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri, -Yapı denetim hizmeti, -Taşımacılık hizmetleri, -Her türlü baskı ve basım hizmeti, -Ticari reklam hizmetleri, -İşgücü temin hizmeti, -Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti ile ilgili KDV iade alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin 5.000 TL’yi aşmayan mahsup talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu ile yerine getirilir.   Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan; -Külçe metal teslimleri, -Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, -Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi, -Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi, -Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, -Ağaç ve orman ürünleri teslimi, -Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü kapsamındaki teslimler,  ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.    
Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde (I/C-2.1.5.2.2.)Madde (I/C-2.1.5.2.2.)
2.1.5.2.2. Nakden İade Talepleri Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan; -Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, -Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, -Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, -Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, -Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri, -Yapı denetim hizmeti, -Servis taşımacılığı hizmeti, -Her türlü baskı ve basım hizmeti, -İşgücü temin hizmeti, -Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti ile ilgili nakden iade talepleri münhasıran teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilir.   Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan; -Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, -Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri, -Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındaki hizmetler, -Külçe metal teslimi, -Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, -Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi, -Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi, -Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, -Ağaç ve orman ürünleri teslimi, ile ilgili 5.000TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.  Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan; -Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, -Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, -Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, -Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, -Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri, -Yapı denetim hizmeti, -Taşımacılık hizmetleri, -Her türlü baskı ve basım hizmeti, -Ticari reklam hizmetleri, -İşgücü temin hizmeti, -Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti ile ilgili nakden iade talepleri münhasıran teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilir.   Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan; -Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, -Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri, -Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındaki hizmetler, -Külçe metal teslimi, -Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, -Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi, -Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi, -Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, -Ağaç ve orman ürünleri teslimi, -Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü kapsamındaki teslimler, ile ilgili 5.000TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.  

Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girer.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…