KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Si̇stem Global Şi̇mdi̇ De Karadeni̇z’de!
SİSTEM GLOBAL ŞİMDİ DE KARADENİZ’DE!
19 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Teydeb 1501 Programi 2021 Yili 2. Çağrisi Sonuçlari Açiklandi!
TEYDEB 1501 PROGRAMI 2021 YILI 2. ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
20 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Si̇stem Global Şi̇mdi̇ De Karadeni̇z’de!
SİSTEM GLOBAL ŞİMDİ DE KARADENİZ’DE!
19 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Teydeb 1501 Programi 2021 Yili 2. Çağrisi Sonuçlari Açiklandi!
TEYDEB 1501 PROGRAMI 2021 YILI 2. ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
20 Ocak 2022

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER

Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Yapilan Deği̇şi̇kli̇k Ve İlaveler

18/01/2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 40 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Söz konusu yapılan ekleme ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Başlığında Yapılan Değişiklikler

40.Seri No.lu tebliğ ile birlikte istisna kapsamına ‘Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler’ ilave edilmiştir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ifadesi Savunma Sanayii Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca ilgili maddenin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25/12/2021 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir. Bu kapsamdaki istisna uygulaması Tebliğin (II/B-7.2.), istisnaya ilişkin bildirim zorunluluğu Tebliğin (II/B-7.3.), istisna işlemin beyanı Tebliğin (II/B-7.4.), bu kapsamdaki işlemlere ilişkin iade uygulaması Tebliğin (II/B-7.5.) ve sorumluluk uygulaması ise Tebliğin (II/B-7.6.) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülür. Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 25/12/2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ilişkin, 25/12/2021 tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamındadır.”

Tebliğin (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının birinci ve ikinci cümleleri ile (II/B-7.2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının birinci, ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabilir. Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları tarafından faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)’da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.”

“Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyerek ve üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yaparak örneği (EK: 11B)’de yer alan biçimde onaylar. Ulusal güvenlik kuruluşunca nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabilir.”

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri Başlığında Yapılan Değişiklikler

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 37. Maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesine dair 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu uygulamaya 2022, 2023 ve 2024 yılları da dahil edilmişti.

Bu tebliğde 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-7.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “2020 ve 2021 yıllarında” ibaresinden sonra gelmek üzere“; 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.12.2021 tarihli ve 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, söz konusu maddenin, ‘’2022, 2023 ve 2024 yıllarında”  ibaresi eklenerek yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de 2022, 2023 ve 2024 yıllarında uygulanmasına karar verilmiştir.

Yeni düzenlemelere ilişkin tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…