KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tüm Çalişanlara Geli̇r Ve Damga Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geti̇ren Tekli̇f Kabul Edi̇ldi̇
TÜM ÇALIŞANLARA GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI GETİREN TEKLİF KABUL EDİLDİ
21 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 2022 Bordro Parametreleri̇
2022 BORDRO PARAMETRELERİ
22 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Tüm Çalişanlara Geli̇r Ve Damga Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geti̇ren Tekli̇f Kabul Edi̇ldi̇
TÜM ÇALIŞANLARA GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI GETİREN TEKLİF KABUL EDİLDİ
21 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 2022 Bordro Parametreleri̇
2022 BORDRO PARAMETRELERİ
22 Aralık 2021

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler!

Sistem Global Danışmanlık Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler!

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 38 ve 39 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler ile birlikte KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

38 Seri No.lu Tebliğle KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan yukarıdaki düzenlemeler, 21 Aralık 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklikler özetle aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

1- Avukatlar tarafından verilen hizmetlerde tevkifat uygulaması ( 38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ )

38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile birlikte KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I-C/2.1.3.2.2.2.) bölümünde yer alan etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalarda, avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerin “prensip olarak tevkifat kapsamına girmediği” ifadesi, “bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

2- Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği istisnası ( 38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ )

38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile birlikte  KDV Kanununun 17/4-a maddesine 7338 sayılı Kanunla eklenen hüküm uyarınca, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler 1/1/2022 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir.

Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden 1/1/2022 tarihinden itibaren KDV hesaplanmayacaktır.

Söz konusu işlemlerin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesindeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapanlardan talep edilecektir.

Öte yandan Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kazançların toplamının aynı Kanunun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması ve bu kazançların mezkur Kanun uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecek olması, KDV istisnası uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

3- Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde indirimli KDV oranı ( 38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ )

Daha önce, 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanması gerektiği belirlenmişti.

Bu kapsamda yenilenmiş cep telefonlarının teslimlerinde indirimli oran uygulanabilmesi için 38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşme şartı aranmaktadır  ;

  • Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması ve bu durumun, yenileme merkezleri veya onlar adına alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilmesi,
  • Kullanılmış cep telefonlarının, yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak veya ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan yetkili alıcılar aracılığıyla yenileme merkezi adına temin edilerek yenilenmesi,
  • Yenileme işleminin ilgili Yönetmelik kapsamında yenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığının veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yapılması,
  • Yenileme merkezlerinin yenilediği kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırma işleminin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formu kullanılarak ve ticari unvan, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğinin sağlanacak şekilde yapılması ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi,
  • Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilmesi,

Kullanılmış cep telefonları, yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yalnızca ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan yenileme merkezleri ve bu merkezlerin yetkilendirdiği yetkili satıcılar tarafından indirimli oran uygulanarak teslim edilebilir. Bu aşamada nihai tüketiciye teslimden önce yenileme merkezlerinin yetkili satıcılara veya yetkili satıcılar arasında sertifikalı yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde de indirimli oran uygulanacaktır. Ancak, ilgili Yönetmelik kapsamında yenilenmiş olsa dahi yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğini haiz bulunmayanlar tarafından yapılan kullanılmış cep telefonu teslimleri ile bu niteliği haiz bulunmakla birlikte mezkur Yönetmelik kapsamında yenilemeye tabi tutulmamış cep telefonu teslimlerinde indirimli oran uygulanmayacaktır.

Öte yandan 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına yenilenmiş ürün garantili cep telefonu teslimlerine ilişkin yüklenilen vergilerin dâhil edilmemesi öngörüldüğünden, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV tutarını indirim konusu yapabilecek, ancak indirilemeyen vergilerin iadesi talep edilemeyecektir.

Mükelleflerin indirimli orana tabi başka işlemleri nedeniyle iade talep etmeleri halinde de bu durum dikkate alınacaktır.

Yenilenmiş ürün garantili cep telefonu tesliminde bulunan yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, söz konusu ürünlere ilişkin olarak her bir vergilendirme döneminde gerçekleştirdikleri indirimli orana tabi teslimlerine ilişkin olarak her yenilenmiş cep telefonu satış faturası itibarıyla;

  • Belgenin tarih ve numarası,
  • Satışı yapılan cep telefonunun markası, modeli, IMEI numarası,
  • Satış tutarı ve hesaplanan KDV tutarı,
  • Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası/pasaport numarası,
  • Satışı yapılan cep telefonunun alımında düzenlenen gider pusulası/faturanın tarih ve numarası, satıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası/pasaport numarası ile işlem bedeli ve benzeri bilgileri,

ilgili döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vereceklerdir.

Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.

4- Basit usulde vergilemeye ilişkin ibare değişiklikleri ( 38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ )

38 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile birlikte  KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

a) (I/B) kısmının (3.) bölümünde yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibaresi ile (I/C) kısmının (2.1.2.3.) ve (2.1.2.4.) bölümlerinde yer alan “basit usulde vergilendirilenler” ibareleri “kazançları basit usulde tespit edilenler” şeklinde,

b) (I/B) kısmının (13.) bölümünün başlığı ile (II/F) kısmının (4.2.) bölümünün başlığında yer alan “Basit Usulde Vergilendirilen” ibareleri “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen” şeklinde,

c) (I/B) kısmının (13.) bölümünün birinci paragrafında, (II/F) kısmının (2.8.) bölümü ile (4.2.) bölümünde, (V/B) kısmının (1.) bölümünde yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibareleri “kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde,

ç) (I/B) kısmının (13.) bölümünün ikinci paragrafı ile (II/F) kısmının (4.2.) bölümünün son paragrafında yer alan “Basit usulde vergilendirilen” ibareleri “Kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde,

değiştirilmiştir.

5- İndirimli Orana Tabi KDV İadesi İşlemlerinde İade Sınırı Değiştirildi  (39 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)

KDV Kanununun 29/2. maddesi kapsamında indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan KDV’nin iade edilmesine ilişkin alt limit 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre 2022 yılında indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’nin 25.700 TL’yi aşan kısmı iade konusu yapılabilecektir.

Bu uygulama 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…