KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yeni Düzenlemelere Yer Verildi - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bazi Tesli̇m Ve Hi̇zmetlerde İndi̇ri̇mli̇ Kdv Oran Uygulama Süresi̇ Uzatildi
BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE İNDİRİMLİ KDV ORAN UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI
2 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık Hamle Programı Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Süresi Uzatıldı
HAMLE Programı Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Süresi Uzatıldı
4 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık Bazi Tesli̇m Ve Hi̇zmetlerde İndi̇ri̇mli̇ Kdv Oran Uygulama Süresi̇ Uzatildi
BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE İNDİRİMLİ KDV ORAN UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI
2 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık Hamle Programı Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Süresi Uzatıldı
HAMLE Programı Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Süresi Uzatıldı
4 Haziran 2021

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yeni Düzenlemelere Yer Verildi

Sistem Global Danışmanlık Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yeni Düzenlemelere Yer Verildi

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No.lu Tebliğ 03/06/2021 tarihli ve 31500 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Söz konusu tebliğde yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir;

 1. Tevkifat Yapılan “Belirli Alıcılar”  Tanımında Değişikliğe Gidildi


KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümüne yapılan eklemeler ile kısmi tevkifat uygulaması yapacak olan belirlenmiş alıcılar kapsamına;
 

  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
  • Emeklilik şirketleri,

dahil edilmiştir. Tebliğin bu hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.


2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sağlık Hizmetlerinde Tevkifat İstisnası Tanımlandı


KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümüne eklenen ifade ile birlikte, sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmamasına karar verilmiştir. Tebliğin bu hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.


3. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır Tutarında Değişikliğe Gidildi


Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetlerde uygulanacak KDV dahil 1.000 TL’lik alt sınır 2.000 TL olarak revize edilmiştir. İlgili tebliğ hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olcaktır.


4. KDV Mükellefi Olmayanların Tevkifat Uyguladığı İşlemlerde Düzeltme Tariflendi


Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.4.1.) bölümünün sonuna eklenen bölümde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme işlemlerinin nasıl uygulanacağı konusunda açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmı ayrıca gösterilmek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenecektir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınacaktır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilecektir.

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilecektir.

  • Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınacaktır.
  • Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır.

Tebliğin bu hükmü, tebliğin yayınlandığı 3 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  5. Ulusal Güvenlik Kuruluşlarının Alımlarında KDV İstisnası UygulamasıKDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının birinci cümlesinde yapılan değişiklikle, KDV istisnası kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarının, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınması uygun görülmüştür. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilecektir.

Bu değişikliğe paralel olarak Tebliğin (II/B-7.2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının birinci cümlesi de “Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği (EK:11B)’de yer alan biçimde onaylar.” şeklinde revize edilmiştir.

Tebliğin bu hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.


6. Boyama ve Etkinlik Kitaplarında KDV İstisnası Düzenlemesi


KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-17.1.) bölümünün dördüncü paragrafında ilave edilen düzenleme ile birlikte tüm boyama kitapları yerine uluslararası standart kitap numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları tesliminin, KDV Kanununun 13/n maddesi uyarınca vergiden istisna tutulmasına karar verilmiştir.

Tebliğin bu hükmü, tebliğin yayınlandığı 3 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


7. Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Taşınmaz Ticaretinde Yetki Belgesi Olmaksızın Özel Matrah Uygulama İmkanı Getirildi


KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-4.9.) bölümünün beşinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir;

“6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılırlar.”

Bilindiği üzere KDV Kanununun 23/f maddesinde, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde KDV matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu karara bağlanmıştır.

Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-4.9.) bölümünün beşinci paragrafında, taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkârlar olduğu, taşınmaz ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanların, söz konusu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilecekleri belirtilmiştir.

36 Seri Nolu bu tebliğ ile birlikte gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının  yetki belgesi olmaksızın özel matrah uygulamasına imkan sağlanmıştır.

Tebliğin bu hükmü, tebliğin yayınlandığı 3 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 8. Finansman Gider Kısıtlamasına Tabi Giderin KDV’sinin İndirim Konusu Yapılması İmkanı Getirildi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.1.) bölümünde yer alan “ç)” bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir;

“Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.”

36 Seri Nolu bu tebliğ hükmünden hareketle finansman gider kısıtlamasına tabi giderlere isabet eden KDV’nin indirim konusu yapılabileceği açıklığa kavuşturulmuştur.

Tebliğin bu hükmü, tebliğin yayınlandığı 3 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 9. Birden Fazla İşlem Türünde İade Hakkı Bulunan Mükelleflerin, Bazı İşlem Türlerindeki İstisna Hakkı Kullanmama Hakkı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/D-1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir;

“Bununla birlikte, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkündür.”

KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen bu hüküm ile birlikte aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin, bunların bazıları için iade hakkını kullanmamasının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Tebliğin bu hükmü, tebliğin yayınlandığı 3 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu düzenlemelere ilişkin 38 Seri Nolu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…