REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Covid-19 Sektörel Etki̇ Anali̇zi̇
COVID-19 SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ
15 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Çalişan Buluşlari
ÇALIŞAN BULUŞLARI
19 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19 Sektörel Etki̇ Anali̇zi̇
COVID-19 SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ
15 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Çalişan Buluşlari
ÇALIŞAN BULUŞLARI
19 Haziran 2020

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

Sistem Global Danışmanlık Reeskont İşlemleri̇nde Uygulanacak İskonto Fai̇z Oranlari Deği̇şti̇

13 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 13/06/2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesinde alacakların, 285’inci maddesinde de borçların değerlemesinde vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacakların ve borçların değerleme gününün kıymetine irca olunabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu işleme pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka deyişle alacak ve borç senetleri mukayyet değerleri yerine “net bugünkü değeri” ile değerlenmektedir.

Reeskont işleminin yapılması banka ve bankerler için zorunlu olup bunların dışında kalanlar için ihtiyaridir. Ancak, ihtiyarilik hakkından yararlananların alacak senetlerini reeskonta tabi tutmaları halinde borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.

Buna göre, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 13/06/2020 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında bu Tebliğ ile avans işlemleri için belirlenen yıllık %10 faiz oranı uygulanacaktır. (238 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre, reeskont işlemleri sırasında iç iskonto yöntemi uygulanmalıdır).

Senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin uygulanması yasal bir zorunluluktur.

Ayrıca hatırlanacağı üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 30.4.2013 tarih ve 64 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; gerçek mahiyeti itibariyle çeklerin vergi uygulamaları bakımından vadeli olma hususiyeti kazandığı ve bu itibarla ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…