TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tagem Ar-Ge Destek Programi 16. Çağrisi Açildi!
TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMI 16. ÇAĞRISI AÇILDI!
7 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Sistem Global'In Uzman Ekiplerinden Online'Da Canlı Olarak Danışmanlık Almak İster Misiniz?
Sistem Global’in Uzman Ekiplerinden Online’da Canlı Olarak Danışmanlık Almak İster Misiniz?
8 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Tagem Ar-Ge Destek Programi 16. Çağrisi Açildi!
TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMI 16. ÇAĞRISI AÇILDI!
7 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Sistem Global'In Uzman Ekiplerinden Online'Da Canlı Olarak Danışmanlık Almak İster Misiniz?
Sistem Global’in Uzman Ekiplerinden Online’da Canlı Olarak Danışmanlık Almak İster Misiniz?
8 Eylül 2020

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sistem Global Danışmanlık Transfer Fi̇yatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç Dağitimi Hakkinda Genel Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapildi

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)’te 2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’la yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı.

1. İlişkili Kişi Tanımı ve İlişkili Kişi Kapsamı Değiştirilmiştir;
1 No’lu Tebliğin “İlişkili Kişi” başlıklı bölümü değiştirilmiş olup yapılan değişiklik ile ilişkili kişi tanımında; ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü sermaye sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartının da aranması gerekeceği belirtilmiştir.

Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy ve kar payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılacaktır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacaktır.

2. Belgelendirme (Genel Rapor, Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, Ülke Bazlı Rapor);
Yayımlanan 4 No’lu Tebliğ ile 1 No’lu Tebliğin “Mükelleften İstenecek Belgeler”  başlıklı bölümü başlığı ile birlikte değiştirilmiştir. Buna göre belgelendirmenin; genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı rapordan oluştuğu belirtilmiş ve bu belgelerin içerikleri ile hazırlanma süreleri açıklanmıştır.

Genel rapor, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır.

Söz konusu raporun ilgili hesap dönemini takip eden dönemin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. İlk rapor 2019 hesap dönemi için 31/12/2020 tarihine kadar hazırlanır. Özel hesap dönemine tabi olanlar, ilk genel raporu 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlar.

Diğer yandan Tebliğ’de; raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmenin, raporlanan hesap döneminden sonraki onikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayarak elektronik ortamda İdareye sunması gerektiği belirtilmiştir.

2019 hesap dönemi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir.

Tebliğde ayrıca yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı raporlarda yer alması gereken bilgi ve belgeler ayrıntılı şekilde sıralanmıştır.
 
3. Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Verilme Süresi;
2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen yetkiye istinaden ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunun verilme süresi, yayımlanan Tebliğ ile raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı sonu olarak belirlenmiştir. Ancak 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere bildirim formunun verilme süresi, 30/10/2020 olarak belirlenmiştir. Söz konusu bildirimin elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmesi gerekmektedir.

4. Cezada %50 İndirim İmkanı Getirilmiştir;
1 No’lu Tebliğ’in “Yasal Düzenlemeler” başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ile transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezasının %50 indirimli olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…