ULUSLARARASI VERGİLENDİRME ÇEMBERİ DARALIYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Hamle-Mobi̇li̇te Çağrisi Kesi̇n Başvuru Süresi̇ Uzatildi!
HAMLE-MOBİLİTE ÇAĞRISI KESİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
14 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık Yerli̇ Erp Si̇stemleri̇ne Hi̇be Ve Ar-Ge Desteği̇
YERLİ ERP SİSTEMLERİNE HİBE VE AR-GE DESTEĞİ
16 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık Hamle-Mobi̇li̇te Çağrisi Kesi̇n Başvuru Süresi̇ Uzatildi!
HAMLE-MOBİLİTE ÇAĞRISI KESİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
14 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık Yerli̇ Erp Si̇stemleri̇ne Hi̇be Ve Ar-Ge Desteği̇
YERLİ ERP SİSTEMLERİNE HİBE VE AR-GE DESTEĞİ
16 Temmuz 2021

ULUSLARARASI VERGİLENDİRME ÇEMBERİ DARALIYOR

Sistem Global Danışmanlık Uluslararasi Vergi̇lendi̇rme Çemberi̇ Daraliyor

Daha önce bilgi değişimi mevzuatı ve uygulaması ile başlayan uluslararası vergilendirme çalışmaları 13.07.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan 529 sayılı VUK Genel tebliği ile bir adım daha ileriye taşındı. Yayınlanan bu tebliğ ile birlikte uluslararası vergi literatüründe yer alan “Gerçek Faydalanıcı” kavramı Türk Vergi Mevzuatında da yerini almış oldu. Konusu veya işlemi ne olursa olsun türü veya niteliği fark etmeksizin şirketlerin ve işlemlerin uluslararası boyutu olan şirket ve işlemlerin tümünde bunun gerçek faydalanıcısının belirlenmesine ve kavranmasına yönelik bildirim yükümlülükleri getirildi.
 
Gerçek faydalanıcının tanımı, bildirimin şekli ve zamanı, bildirime uymama halinde doğacak yaptırımlar ve tebliğe ilişkin diğer detaylı bilgilere aşağıdaki detaylı bilgi notumuzdan ulaşabilirsiniz.

1) Gerçek faydalanıcının Kimdir?

Gerçek faydalanıcı;  tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri ifade etmektedir.
 
2) Gerçek faydalanıcının nasıl belirlenir?

Tüzel kişilerde;

  • Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
  • Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
  • Yukarıdaki maddeler kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,

gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde;

  • Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
  • Yukarıdaki kapsamda gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,

üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir ve bildirime konu edilir.

Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.

3) Bildirim Yapmak Zorunda Olanlar

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 1/8/2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);

a) Kurumlar vergisi mükellefleri,

b) Kolektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,
vermek zorundadırlar.

Ayrıca; Tedbirler Yönetmeliğinde 11/10/2006 tarihli ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan;

a) Bankalar,
b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,
c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
ç) Finansman ve faktöring şirketleri,
d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
e) Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,
f) Yatırım ortaklıkları,
g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,
ğ) Finansal kiralama şirketleri,
h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar,
ı) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi,
i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri,
j) Varlık yönetim şirketleri,
k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
m) Kıymetli madenler aracı kuruluşları,
n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,
p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,
r) Spor kulüpleri,
s) Noterler,
ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere; taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,
t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler,
u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları,
ü) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar,
v) Tasarruf finansman şirketleri,

ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

4) Bildirimin dönemi ve verilme zamanı

a-Bildirim yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildireceklerdir.
 
b-Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
 
5) Bildirimin şekli

Kurumlar vergisi mükellefleri yıllık ve geçici vergi beyannamelerinin ekinde, kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan mükellefler ile bildirim yapması gereken diğer kişiler ise ayrı bir bildirim formu ile bildirim yapacaklardır.
 
Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen mükellefler, söz konusu bildirimlerde gerçek faydalanıcıların her türlü özlük ve iletişim bilgilerini bildireceklerdir.
 
6) Diğer hususlar ve cezai yaptırım

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bu Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ceza hükümleri uygulanır.

Söz konusu yasaya göre bildirim yapılmaması halinde 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 357.maddesi kapsamında I.Derece özel usulsüzlük Cezası uygulanır. 522 Seri Nolu VUK Genel tebliği ile 2021 yılı için belirlenen Özel Usulsüzlük Cezası tutarı 2.500 TL’dir. Öte yandan kamunun talep ettiği bilgilerin ibraz edilmemesi halinde MASAK ve Türk Ceza Kanununun 204-207.maddelerine göre işlem yapılabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
7) İlk bildirim

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…