VARLIK BARIŞINDA SON GÜN 30 HAZİRAN - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Si̇zli̇ki̇ş Büyüyen Kobi̇ Paketi̇ İle Okyanuslara Açilin!
SİZLİKİŞ BÜYÜYEN KOBİ PAKETİ İLE OKYANUSLARA AÇILIN!
22 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Veri̇ Sorumlulari Si̇ci̇li̇ne Kayit Süreleri̇ Uzatildi.
VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT SÜRELERİ UZATILDI.
23 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Si̇zli̇ki̇ş Büyüyen Kobi̇ Paketi̇ İle Okyanuslara Açilin!
SİZLİKİŞ BÜYÜYEN KOBİ PAKETİ İLE OKYANUSLARA AÇILIN!
22 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Veri̇ Sorumlulari Si̇ci̇li̇ne Kayit Süreleri̇ Uzatildi.
VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT SÜRELERİ UZATILDI.
23 Haziran 2020

VARLIK BARIŞINDA SON GÜN 30 HAZİRAN

Sistem Global Danışmanlık Varlik Barişinda Son Gün 30 Hazi̇ran

Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesine imkan sağlayan varlık barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 30 Haziran Salı günü sona eriyor.

Bu tarihe kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirimde bulunanlar, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Varlık barışı uygulamasından yararlanılması halinde, bu varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

Yurt Dışında Bulunan Varlıklar;

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/06/2020 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Ayrıca;

Bu varlıkların Türkiye’ye getirilmeden yurt dışında kullanılan kredilerin kapatılmasında ya da sermaye avanslarının Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu yasa hükümlerinden yararlanılması mümkündür. 

Mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekleridir. Yurt İçindeBulunan Varlıklar;

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/06/2020 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir. 

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/06/2020 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Ayrıca, bu kapsamda beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. 

Ödenen Verginin Gider Yazılamaması;

Bu kapsamda ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir. Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Vergi İncelemesi ve Vergi Tarhiyatı Yapılmaması;

Bu kapsamda bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle yasada ki şartların yerine getirilmesi kaydıyla hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…