YENİ TORBA YASA İLE GELEN BAŞLICA DÜZENLEMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Torba Yasayla Gelmeye Hazirlanan Destekler Ve Aflar
TORBA YASAYLA GELMEYE HAZIRLANAN DESTEKLER VE AFLAR
10 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1707 - Si̇pari̇şe Dayali Ar-Ge Projeleri̇ İçi̇n Kobi̇ Destekleme Çağrisi Açildi!
TÜBİTAK TEYDEB 1707 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI!
12 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Torba Yasayla Gelmeye Hazirlanan Destekler Ve Aflar
TORBA YASAYLA GELMEYE HAZIRLANAN DESTEKLER VE AFLAR
10 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1707 - Si̇pari̇şe Dayali Ar-Ge Projeleri̇ İçi̇n Kobi̇ Destekleme Çağrisi Açildi!
TÜBİTAK TEYDEB 1707 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI!
12 Ekim 2022

YENİ TORBA YASA İLE GELEN BAŞLICA DÜZENLEMELER

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Torba Yasa İle Gelen Başlica Düzenlemeler

07/10/2022 tarihinde 2/4618 esas numaralı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuş olup,  söz konusu kanun teklifi ile birlikte; yeni ekonomik gelişmelere uyum, ekonomik büyümeye ve dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanması, ülkemize döviz girdisi sağlamak suretiyle ekonomik istikranın korunması ve istihdam imkânlarının artırılması ilkeleri çerçevesinde, çalışanlara ve işverenlere yönelik bazı düzenlemeler yapılması, işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi, Türk Lirası enstrümanlarına yatırımların teşvik edilmesi başta olmak üzere birçok yeni düzenleme öngörülmektedir. 

Torba Yasa Teklifinde yer alan başlıca düzenlemeler aşağıda yer almaktadır;

 • Nakit ödenen yemek bedelinde Vergi İstisnası
 • Çalışanlara yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma yardımı,
 • Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanma,
 • Yurtdışında inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerde çalıştırılan işçilere ödenen ücretlerde vergi istinası
 • Yaşlı ve Engelli aylıklarında yersiz ödemeler
 • Sermaye Azaltımı yapan işletmelerde nasıl vergilendirme yapılacağı netleştirilmesi
 • Gayrimenkullerin Online satışı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna Yetki verilmesi
 • KKM Kapsamında faiz ve kar paylarının vergiden istisna edildiği süre 2023 yılı sonuna kadar uzatılması

Kanun Tasarısında yer alan destek ve afların detayları şu şekildedir;

1-Nakdi Yemek Yardımı İstisnası: Yeni bir düzenleme ile çalışana GV Kanununda istisna edilmiş hadler dahilinde (2022 Yılı için; Günlük 51 TL’ye kadar)  nakit yapılacak  yemek yardımına vergi istisnası getirilecektir. Teklifte SGK primine dair bir düzenleme öngörülmemiştir.

Kanun Teklifiyle, istisna için aranan, ödemenin yemek verme hizmeti sağlayan mükelleflere yapılması koşulu kaldırılmıştır. Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda, çalışanlara nakit olarak verilen yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilecektir.

2-Elektrik, Doğalgaz ve Isınma Desteği: 30.06.2023 tarihine kadar işverenlerce çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için ücretlerine ek olarak yapılan ve aylık 1.000 TL’yi geçmeyen ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecek (sigorta primi kesilmeyecek) ve gelir vergisinden istisna tutulacak.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili olacak.


3-Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Affı: Covid-19 salgın hastalığında ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ödemeleri terkin kapsamına alınacak. (İşten Çıkış (Fesih) yasağına aykırılık af kapsamının dışında tutulacaktır.)

4-Yurtdışında İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetlerde Çalıştırılan İşçilere Ödenen Ücretlerde Vergi İstisnası: İşverenlerin, fiilen yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerinde çalıştıracağı işçilerin; işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak ödenecek ücretleri gelir vergisinden istisna edilecek.

5-Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Af: 65 yaşını doldurmuş yoksul yaşlılar ile engelli vatandaşlara bağlanan yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili ödemeler gerçekleştikten sonra kişilerin ölümü, gelir değişikliği veya engel durumu değişikliği gibi nedenlerle durumunda değişiklik olduğunun tespit edilmesi halinde yapılan yersiz ödemeler terkin kapsamına alınacak.

6- Sermaye Azaltımı yapan işletmelerde nasıl vergilendirme yapılacağı netleştirilmesi:

Sermayesi, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni veya nakdi sermayenin dışında diğer unsurları da barındıran şirketlerde sermaye azaltımının sermayenin hangi unsurlarından yapıldığı hususunda idare ile mükellefler arasında görüş ayrılıkları yaşanabilmekte, vergi kanunlarında bu hususu açıkça düzenleyen bir hüküm bulunmaması nedeniyle söz konusu durum zaman zaman yargı yoluna taşınan ihtilaf haline de gelebilmektedir.

Yapılan düzenleme ile sermayesi, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni veya nakdi sermayenin dışında farklı unsurları da barındıran şirketlerin sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne kadar tutarda azalacağı ve azaltıma konu edilen bu unsurlar üzerinden nasıl vergileme yapılacağı hususunun netleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Önerilen düzenlemeye göre; sermayeye aktarılan çeşitli kaynakları aktarıldığı tarihten itibaren;

 •  Beş yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin sonunda sermaye azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit edilerek vergilendirme yapılacaktır.
 • Beş yıldan önce sermaye azaltımı yapan kurumlarda ise azaltılan sermayenin öncelikle; Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan, daha sonra sadece kâr dağıtımına bağlı tevkifata tabi hesaplardan, Son olarak ise vergiye tabi olmayan nakdi ve ayni sermayeden, oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacaktır.
 • Yapılan sermaye azaltımında sermayeye eklenen kaynakların bazılarının beş yıllık süreyi aşması bazılarının ise aşmaması durumunda ise söz konusu kaynaklardan Öncelikli olarak sermayeye ilave edilme tarihi beş yılı geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecektir.

7- Gayrimenkullerin Online satışı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna Yetki verilmesi; 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesi öngörülmektedir; “Kurum taşınmazlarının elektronik ortamda satışı da dahil olmak üzere her türlü satışı ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usûl ve esaslar, Kurumca çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”

8-  KKM Kapsamında faiz ve kar paylarının vergiden istisna edildiği süre 2023 yılı sonuna kadar uzatılması: Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre mükelleflerin 2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları istisna kapsamına alınmıştır.

Yapılan düzenleme ile Türk lirasına çevrilmesi gereken yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31/12/2023 olarak belirlenmektedir. Ayrıca söz konusu maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanına istisnayı, 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki verilmektedir.

Ayrıca söz konusu maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanına istisnayı, 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki verilmektedir.

Kanunun görüşülerek Komisyondan geçmesi ile birlikte düzenlemelerin tüm detayları yeni bültenimizde yer alacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…