Şirketlere Deprem Vergisi Geldi

Deprem yaralarının sarılması amacıyla kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlere ek vergi geldi.

 

Yüzde 10 ek vergi geldi !

TBMM Genel Kurulunun 8 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleştirdiği "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri sırasında kabul edilen bir önergeyle, kurumlar vergisi mükelleflerine 2022 yılı beyannameleri üzerinde uygulayacakları indirim ve istisna tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden yüzde 10 ek vergi ödemeleri yükümlülüğü getirildi.


Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.
*Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışındadır.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Ek vergi hesaplanmayacak istisna ve indirimler var mı?

Ek vergi, 2 taksitte ödenecektir. 1. taksit ödemesi kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde (yani 30 Nisan 2023 akşamına kadar), 2. taksit ödemesi ise bu süreyi takip eden 4. ayda (Ağustos ayı içinde) yapılacaktır.

Hesaplanan söz konusu vergi, gider ve indirim olarak dikkate alınmayacak; Kurumlar vergisi, geçici vergi ve tevkif suretiyle kesilen vergiler ile varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil hiçbir vergiden mahsup edilmesine imkan tanınmayacak.

Konu ile ilgili kanun maddesi aşağıdaki gibi meclisten geçmiştir:
“Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanır ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenir.”

Ek vergi hesaplanmayacak istisna ve indirimler var mı?
Ek vergi hesaplanmayacak istisna ve indirimler aşağıdaki gibi belirlendi:
• Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine göre hesapladıkları risturnlar (KVK/1-i),
• Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar (KVK/1-j),
• Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar (KVK/1-j),
• KVK’nın geçici 14 üncü maddesi kapsamında uygulanan KKM istisnaları,
• 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407'nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları,
• Türkiye'de kurulu, aşağıdaki kapsamındaki ilgili kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar:
o Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
o Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
o Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
o Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
o Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,
o Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları (KVK 5/d).

Teknopark, Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi firmalarından Mikro ve Küçük İşletmeler Deprem Vergisi ödemeyecek.

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407'nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları için ek vergi hesaplanmayacak.


Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmeliğe göre Mikro ve Küçük İşletme tanımı şu şekildedir;

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Ayrıca aşağıdaki kod ile beyan edilen istisna ve indirimler içinde ek vergi hesaplanmayacaktır.

 

 

BEYAN KODU

AÇIKLAMA

302

Yatırım Fon ve Ortaklığı Portföy İşletmeciliği Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d)

401

Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i)

354

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-j)(Taşınırlar)

355

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-j)(Taşınmazlar)

356

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna(KVK Mad. 5/1-j) (Diğer)

357

Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-k) (Taşınırlar)

358

Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-k) (Taşınmazlar)

359

Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda istisna (KVK Mad. 5/1-k) (Diğer)

370

1-KVK Geç. Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası

371

2-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası

372

3-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası

373

4-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası

374

5-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna

375

6-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası

376

7-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası

377

8-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası

378

9-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna

379

10-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında altın hesaplarının dönüştürülmesinden doğan kazanç istisnası

380

11-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası

381

12-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası

382

13-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazanç istisnası

383

14- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası

384

15- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası

385

16- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisnası

405

Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b)

402

Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c)

403

Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Gençlik Merkezleri, Gençlik ve İzci Kampları ile Yurt İnşaatlarına İlişkin Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç)

417

İbadethanelere ve dini tesislere yapılan bağış ve yardımlar (KVK Mad. 10/1-ç)

404

Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-d)

451

Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-e)

412

Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Mad.10/1-f)

413

VUK 325/A’ya göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar (KVK Mad.10/1-g)

452

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanuna Göre Kurulan Korumalı İşyeri İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-h)

 

Deprem Bölgeleri İçin Vergisel Avantajlar

08.03.2023 tarihli TBMM Genel Kurulunda görüşülen Yeni Af ve Yapılandırma Kanunu teklifinin 12 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilmiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkilerin giderilmesine yönelik düzenlemeler meclisten geçmiştir.

Düzenlemeler özetle;
• Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak,

• Depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkârların aidat borçları ve gecikme zamları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birliklerin Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı ve mesleki eğitim fonu borçları ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçmeye ilgili yönetim kurulu karar verebilecek,

• Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde;

• Depremden kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihlerinde mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Bu yardımlar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak,

• Yerleşim yeri bulunan gerçek kişilere emsal kira bedeli esası uygulanmayacak ,

• Depremlerde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ve bireysel emeklilik sisteminden, yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak

• Depremlerde vefat edenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallardan veraset ve intikal vergisi alınmayacak

• Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulması, muhafazası ve ibrazı mecburi olan defter ve belgeleri depremde zayi olan mükelleflerin, zayi belgesi için yetkili mahkemeye başvuru süresi 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılacaktır.

• Ticaret sicili müdürlüklerindeki bazı işlemlerden herhangi bir ücret alınmayacak

• Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; alacağı bulunan mükellefler, açılan tespit davası üzerine bu alacakları için pasifte karşılık ayırabilecek.

• Depremlerde yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı binalara ve ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı terkin edilecek.

 

Günceli yakalamak için bültenimize

[newsletter_form type="minimal"]