21/08/2020 TARİHLİ 31220 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Gizlilik Politikasına Ne Zaman İhtiyaç Var?
Gizlilik Politikasına Ne Zaman İhtiyaç Var?
19 Ağustos 2020
Sistem Global Danışmanlık Uluslararası Ar-Ge Programları
Uluslararası AR-GE Programları
25 Ağustos 2020
Sistem Global Danışmanlık Gizlilik Politikasına Ne Zaman İhtiyaç Var?
Gizlilik Politikasına Ne Zaman İhtiyaç Var?
19 Ağustos 2020
Sistem Global Danışmanlık Uluslararası Ar-Ge Programları
Uluslararası AR-GE Programları
25 Ağustos 2020

21/08/2020 TARİHLİ 31220 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sistem Global Danışmanlık 21/08/2020 Tari̇hli̇ 31220 Sayili Resmi̇ Gazete'De Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Buna göre, birçok yatırım konusuna sağlanan devlet desteklerinin daha sade, anlaşılır ve etkin olması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluş yatırımlarının, stratejik yatırım olarak desteklenmesinin önündeki engel kaldırıldı ve kamunun da stratejik alanlarda yapacağı yatırımların desteklenmesinin önü açılmıştır.

Türkiye’nin rekabetçi konumunu güçlendirmek ve çevreye saygılı üretimleri desteklemek adına Ar-Ge ve çevre yatırımlarına sağlanan faiz desteğinin üst limiti 1 milyon liradan 1.8 milyon liraya çıkarılmıştır.

Yüksek teknoloji yatırımlarını ülkeye çekebilmek adına yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik kullanılmış komple tesislere faiz desteği sağlanacaktır.

Yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda vergi indirimi desteğine alternatif olarak sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek azami oranları artıracak şekilde esnek bir düzenlemeye gidilmiştir.

Öncelikli yatırım konusu olarak sayılan ve ülkenin kalkınmasında önemli olduğu düşünülen yatırım konuları için tanımlamalar daha sade, anlaşılır ve kapsayıcı şekilde revize edilmiştir. Ayrıca ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları öncelikli yatırımlar arasına alınmıştır.

Bu kararın amacı;

  • Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Değişiklik kapsamında;

MADDE 1:
15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8’nci maddesinin dördüncü fıkrasında değişikliğe gidilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 8, (4) fıkra:Madde 8, (4) fıkra:
EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında değerlendirilmez (değiştirildi). 
EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez (yeni eklendi)

MADDE 2:
Aynı kararın 9’ncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 9, (8) fıkra:Madde 9, (8) fıkra:
 17’nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının yurt dışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurt içinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır).
 
 
17’nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının yurt dışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurt içinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır). (kaldırıldı)
 

MADDE 3:
Aynı Kararın 11’nci maddesinin;

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 11, (1) fıkra (e) bendi:Madde 11, (1) fıkra (e) bendi:
Faiz veya kâr payı desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz veya kâr payı desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17’nci maddenin birinci fıkrasının (t) ve (u) bentleri kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilere yedi puan, döviz dövize endeksli kredilerde üç puanı (değiştirildi).
 
Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 17’nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
 
Faiz veya kâr payı desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz veya kâr payı desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17’nci maddenin birinci fıkrasının (t) ve (u) bendi kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilere yedi puan, döviz dövize endeksli kredilerde üç puanı (yeni eklendi).
 
Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 17’nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir (kaldırıldı).
 
Madde 11, (4) fıkra:Madde 11, (4) fıkra:
Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez. (değiştirildi).Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez. (yeni eklendi).
Madde 11, (7) fıkra:Madde 11, (7) fıkra:
Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dahil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz (değiştirildi).17’nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kar payı desteği uygulanmaz (yeni eklendi)

MADDE 4:
Aynı Kararın 12’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 12Madde 12
(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmak kaydıyla dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15’nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır (yeni eklendi).

MADDE 5:
Aynı Yönetmeliğin 65’inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 17, (1) fıkra (b) bendiMadde 17, (1) fıkra (b) bendi
Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları  (kaldırıldı).
Madde 17, (1) fıkra (d) bendiMadde 17, (1) fıkra (d) bendi
Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). (kaldırıldı)
 
Madde 17, (1) fıkra (u) bendiMadde 17, (1) fıkra (u) bendi
Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları (kaldırıldı).
Madde 17, (1) fıkra (a) bendiMadde 17, (1) fıkra (a) bendi
Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar (değiştirildi).Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar (yeni eklendi).
Madde 17, (1) fıkra (c) bendiMadde 17, (1) fıkra (c) bendi
Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar) (değiştirildi).Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezleri yatırımları (yeni eklendi).
Madde 17, (1) fıkra (j) bendiMadde 17, (1) fıkra (j) bendi
EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğeri petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar (değiştirildi).EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğeri petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar (yeni eklendi).
Madde 17, (1) fıkra (ü) bendiMadde 17, (1) fıkra (ü) bendi
Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları (değiştirildi).Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar (yeni eklendi).
Madde 17, (1) fıkra (ğ) bendiMadde 17, (1) fıkra (ğ) bendi
Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları (değiştirildi).Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları  (yeni eklendi).
 Madde 17, (1) fıkra (z) bendi
 Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim üretimi yatırımları (yeni eklendi).

MADDE 6:
Aynı Kararın 18’inci maddesi;

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 18, (1) fıkra (a) bendiMadde 18, (1) fıkra (a) bendi
Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesiYatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi
Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz (yeni eklendi).
Madde 18, (3) fıkraMadde 18, (3) fıkra
OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1’inci, 2’nci ve 3’üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4’üncü bölgede uygulanan, 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1’inci ve 2’nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir (değiştirildi).OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1’inci, 2’nci ve 3’üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4’üncü bölgede uygulanan, 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu kapsamda düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1’inci ve 2’nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.
Ancak İstanbul ilinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1’nci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır (yeni eklendi).
Madde 18, (4) fıkraMadde 18, (4) fıkra
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4’üncü ve 5’inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6’ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır. İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanmaz.Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4’üncü ve 5’inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6’ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır. İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanmaz (kaldırıldı).
 Madde 18, (5) fıkra
 Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında EK-7’de yer alan 1’nci, 2’nci, 3’ncü ve 4’ncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bire alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. EK-7’de yer alan 5’nci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6’ncı bölgeye sağlanan, bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6’ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar (yeni eklendi).

MADDE 7:
Aynı Kararın 24’üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 24, (5) fıkraMadde 24, (5) fıkra
Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir (değiştirildi).Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir (yeni eklendi).
Madde 24, (7) fıkraMadde 24, (7) fıkra
Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz (değiştirildi).Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz (yeni eklendi).

MADDE 8:
Aynı Kararın 29’uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 29, (1) fıkraMadde 29, (1) fıkra
Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında  faiz veya kâr payı desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler (değiştirildi).Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamında destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkan daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır (yeni eklendi).

MADDE 9:
Aynı Kararın Geçici 8’inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Geçici Madde 8, (1) fıkraGeçici Madde 8, (1) fıkra
Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları içinBu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için (kaldırıldı).
Madde 8, (1) fıkra (a) bendiMadde 8, (1) fıkra (a) bendi
Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi (yeni eklendi).
Madde 8, (1) fıkra (b) bendiMadde 8, (1) fıkra (b) bendi
Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere (yeni eklendi).

MADDE 11:
Aynı Kararın Geçici 13’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
 Geçici Madde 13, (5) fıkra
 Bu madde kapsamındaki yatırımlarda, mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz (yeni eklendi).

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…