DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMLARI VE AR-GE MERKEZLERİ PROJELERİ ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR ARASINA ALINDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İşveren Si̇stemi̇nde 15510 Sgdp Teşvi̇ki̇ Kullanima Açildi
İŞVEREN SİSTEMİNDE 15510 SGDP TEŞVİKİ KULLANIMA AÇILDI
20 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Ve Ödeme Süreleri̇ Uzatildi!
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI!
25 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık İşveren Si̇stemi̇nde 15510 Sgdp Teşvi̇ki̇ Kullanima Açildi
İŞVEREN SİSTEMİNDE 15510 SGDP TEŞVİKİ KULLANIMA AÇILDI
20 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Ve Ödeme Süreleri̇ Uzatildi!
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI!
25 Nisan 2023

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMLARI VE AR-GE MERKEZLERİ PROJELERİ ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR ARASINA ALINDI!

Sistem Global Danışmanlık Di̇ji̇tal Ve Yeşi̇l Dönüşüm Destek Programlari Ve Ar-Ge Merkezleri̇ Projeleri̇ Önceli̇kli̇ Yatirimlar Arasina Alindi!

Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 20.04.2023 tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

MADDE 1: Tanımlar

2012/3305 SAYILI KARARIN 2’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

o)    Dijital Dönüşüm Destek Programı: Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,

ö)   Yeşil Dönüşüm Destek Programı : Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan , iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını, ifade eder.

Değişiklik kapsamında;

MADDE 2: Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasite

Aynı kararın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 5.,3.fıkra:Madde 5.,3. fıkra:
(3) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmi beşini aşamaz.(3) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmi beşini aşamaz. Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar için bu hüküm uygulanmaz. (Yeni eklendi).  

MADDE 3: Faiz veya Kâr Payı Desteği

Aynı kararın 11 inci maddesinin birinci  fıkrasının (g) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 11, birinci(1) fıkra (g) bendi:Madde 11, birinci (1) fıkra (g) bendi:
(g) 5 inci bölgede gerçekleştirilecek üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar kapsamında Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler için yedi puanı, Formun Altı Formun Üstü Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.Yürürlülükten kaldırılmıştır.
Madde 11,üçüncü (3) fıkra:Madde 11,üçüncü (3) fıkra:
(3)Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez. Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, EK-l’de yer alan 3 üncü bölge illerinin EK-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-l’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1 ’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15- 37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan ve “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi fınansal kiralama işlemleri kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.    Yürürlülükten kaldırılmıştır.

MADDE 4: Öncelikli Yatırımlar

Aynı kararın 17 inci maddesinin birinci fıkrasının h bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Ar-Ge merkezlerinden yürütülen projelerin üretimine yönelik yatırımlar Öncelikli yatırım konusuna dahil edilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 17.,1.fıkra:Madde 17.,1. fıkra:
h) Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.  h) TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ya da 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar
 ee)Dijital Dönüşüm Destek programı kapsamındaki yatırımlar
 ff) Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar

MADDE 5: Dikey Tarım/Sera Yatırımları

Aynı kararın EK-2B Sayılı ve “illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaraları” başlıklı tablosunun 9 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
DİP NOTLAR 9:DİP NOTLAR 9:
  i)    US 97 KODU: 0112.0.10 olan tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanının asgari 1000 m2 olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları.

MADDE 6: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

Aynı kararın EK-4 Sayılı ve “Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları” başlıklı ekinin I/A bölümünün a ve b bentlerinde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Ek-4 I/A bölümü 4.maddeEk-4 I/A bölümü 4.madde
4) 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.  4) 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları ve tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı asgari 1000 m2 olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları.
5) Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç).  5) Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları ve tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı asgari 1000 m2 olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları,  kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç).

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…