T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN TARIMA DAYALI YATIRIMLAR İÇİN HİBE DESTEĞİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Destek Programlari 2021 Yili 1. Çağrisi Açiliyor!
TÜBİTAK TEYDEB 1501 VE 1507 DESTEK PROGRAMLARI 2021 YILI 1. ÇAĞRISI AÇILIYOR!
23 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık 4691 Sayili Kanun Kapsaminda Faali̇yet Gösteren Teknokentler Bünyesi̇ndeki̇ Şi̇rketler İçi̇n Yeni̇ Düzenleme
4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTEREN TEKNOKENTLER BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER İÇİN YENİ DÜZENLEME
26 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Destek Programlari 2021 Yili 1. Çağrisi Açiliyor!
TÜBİTAK TEYDEB 1501 VE 1507 DESTEK PROGRAMLARI 2021 YILI 1. ÇAĞRISI AÇILIYOR!
23 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık 4691 Sayili Kanun Kapsaminda Faali̇yet Gösteren Teknokentler Bünyesi̇ndeki̇ Şi̇rketler İçi̇n Yeni̇ Düzenleme
4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTEREN TEKNOKENTLER BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER İÇİN YENİ DÜZENLEME
26 Kasım 2020

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN TARIMA DAYALI YATIRIMLAR İÇİN HİBE DESTEĞİ

Sistem Global Danışmanlık T.c. Tarim Ve Orman Bakanliğindan Tarima Dayali Yatirimlar İçi̇n Hi̇be Desteği̇

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020/24 Sayılı “KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ” hakkındaki tebliği 21 Kasım 2020 gününde çıkan Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu tebliğ kapsamında;

  • Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,
  • Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,
  • Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,
  • Geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması,
  • Gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi,
  • Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,
  • Kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi,
  • Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,
  • Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,
  • Kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması

için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Çağrı kapsamında, ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, Tebliğ’de 8.Madde kapsamında belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Başvuru süresi Tebliğin yayınladığı tarihten itibaren 90 gün olup, başvurular www.tarimorman.gov.tr WEB sitesinden yapılacaktır.

Tebliğin ve çağrının tamamına ulaşmak için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-4.htm WEB sitesine tıklayınız! 

Detaylar ve proje hazırlık desteği için info@sistemglobal.com.tr e-posta adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…