BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN İLE ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR SINIRLANDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Torba Kanun İle Kisa Çalişma Ödeneği̇ Başvurulari Ve Ödeme Usulüne İli̇şki̇n Çok Önemli̇ Yeni̇ Düzenlemeler Geti̇ri̇ldi̇
TORBA KANUN İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI VE ÖDEME USULÜNE İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Torba Kanun Tasarisi İle Kar Dağitimina Sinir Geti̇ri̇li̇yor
TORBA KANUN TASARISI İLE KAR DAĞITIMINA SINIR GETİRİLİYOR
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Torba Kanun İle Kisa Çalişma Ödeneği̇ Başvurulari Ve Ödeme Usulüne İli̇şki̇n Çok Önemli̇ Yeni̇ Düzenlemeler Geti̇ri̇ldi̇
TORBA KANUN İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI VE ÖDEME USULÜNE İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Torba Kanun Tasarisi İle Kar Dağitimina Sinir Geti̇ri̇li̇yor
TORBA KANUN TASARISI İLE KAR DAĞITIMINA SINIR GETİRİLİYOR
27 Nisan 2020

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN İLE ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR SINIRLANDI!

Sistem Global Danışmanlık Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Torba Kanun İle Şi̇rketleri̇n Kâr Payi Dağitimi 30/09/2020 Tari̇hi̇ne Kadar Sinirlandi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve yakın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) eklenen Geçici 13’üncü madde ile sermaye şirketlerinin 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’inin dağıtımına karar verilebileceği ve geçmiş yıl kârı ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği düzenlenmiştir. Yine aynı madde ile Cumhurbaşkanı’na bu süreyi 3 ay uzatma ya da kısaltma yetkisi verilmiştir.

Son günlerde TBMM’de görüşülmekte olan Torba Kanun tasarısı ile 6102 sayılı TTK’da bazı farklı değişiklikler yapılması da gündemdeydi. Bu değişiklikler arasında genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç aylık süre içinde yapılacağına TTK’nın 409’uncu maddesinde yer alan üç aylık sürenin beş ay olarak değiştirilmesi ve beş aylık sürenin sonuna kadar olağan genel kurul toplantısına çağırmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri dörtbin Türk Lirası idari para cezası verilmesi de yer almaktaydı. Ancak TBMM’de kabul edilen Torba Kanun’da bu düzenlemelere yer verilmemiştir.

Torba Kanun’da 6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 13’üncü maddenin gerekçesinde, COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri henüz net olarak ortaya konulamadığından, ihtiyatlılık politikası gereği olarak, şirket kaynaklarının nakit kar dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmamasının amaçlandığına yer verilmiştir. Bu amaçla 30/09/2020 tarihine kadar yapılacak kar dağıtımına ilişkin getirilen düzenleme şu şekildedir:

  • 2019 Yılı Net Dönem Kârının Yalnızca %25’inin Dağıtımına Karar Verilebilecek

Sermaye şirketlerinde, 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’inin (yüzde yirmibeşinin) dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler istisna tutulmuş olup, bu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

  • Genel Kurulca Yönetim Kuruluna Kâr Payı Avansı Dağıtımı Yetkisi Verilemeyecek

Yine Torba Kanun’da 6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 13’üncü madde uyarınca genel kurul tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 09/08/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre hesaplanan kar payı avansının dağıtımı için Torba Kanun’da yer alan düzenleme uyarınca 30/09/2020 tarihine kadar yönetim kuruluna yetki verilemeyecektir.

  • Kar Payı Dağıtımına Karar Verilmişse %25’i Aşan Kısma İlişkin Ödemeler Ertelenecek

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmibeşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30/09/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 13’üncü maddede yer verilen 30/09/2020 tarihine kadarki bu süreleri üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Torba Kanun’un yer alan bu düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihte yürürlüğe girecektir.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…