UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Fesi̇h Yasaği Süresi̇ 17.05.2021 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!
FESİH YASAĞI SÜRESİ 17.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI!
9 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Verbi̇s'E Kayit Süreleri̇ni̇n Uzatilmasi Hakkinda Duyuru
VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU
12 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Fesi̇h Yasaği Süresi̇ 17.05.2021 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!
FESİH YASAĞI SÜRESİ 17.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI!
9 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Verbi̇s'E Kayit Süreleri̇ni̇n Uzatilmasi Hakkinda Duyuru
VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU
12 Mart 2021

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Sistem Global Danışmanlık Uzaktan Çalişma Yönetmeli̇ği̇ Yürürlüğe Gi̇rdi̇!

Uzaktan çalışmaya ilişkin İş Kanunu (“Kanun“)’nun 14’üncü maddesi ile uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda çıkarılan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 10 Mart 2021 tarih ve 31419 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

  • Uzaktan Çalışmanın Şekli

Yönetmelik kapsamında, uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. İşbu sözleşmelerde işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır.
Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesi ile düzenlenmekle birlikte, işçi ve işveren mevzuattaki sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir. Fazla çalışma, işverenin yazılı talebi üzerine ve işçinin kabulü ile fazla çalışmaya ilişkin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir.

İşveren, uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. Korunması gereken verinin tanım ve kapsamı iş sözleşmesinde belirlenir. Uzaktan çalışan, verilerin korunmasına ilişkin işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uymakla yükümlüdür.

  • Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği

İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

  • Hangi İşlerde Uzaktan Çalışma Yapılamaz?

Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.

  • Uzaktan Çalışmaya Geçiş

İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir. İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebi yazılı olarak yapılır ve işbu talep işveren tarafından değerlendirilir.
İşverenin, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğuna ilişkin yapacağı değerlendirme sonucunu otuz gün içinde işçiye yazılı olarak bildirmesi esastır. İşveren tarafından uzaktan çalışma talebinin kabulü halinde, uzaktan çalışmaya ilişkin yazılı sözleşme yapılarak uzaktan çalışmaya başlanır. Uzaktan çalışmaya geçen işçi yazılı olarak tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir ve bu talebi işveren tarafından öncelikli olarak değerlendirilir.

  • Zorlayıcı nedenlerde Uzaktan Çalışmaya Geçişte Çalışanın Onayı Aranmaz!

Ancak, mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uzaktan çalışma uygulanması halinde, uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…