YARGITAYDAN EMSAL NİTELİĞİNDE ‘’İHBAR TAZMİNATI’’ KARARI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ağustos 2023 Geli̇şmeler
AĞUSTOS 2023 GELİŞMELER
18 Eylül 2023
Sistem Global Danışmanlık 15510 Si̇gorta Pri̇m Teşvi̇ki̇nden Sadece Eyt'Li̇ler Faydalanabi̇lecek
15510 SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN SADECE EYT’LİLER FAYDALANABİLECEK
25 Eylül 2023
Sistem Global Danışmanlık Ağustos 2023 Geli̇şmeler
AĞUSTOS 2023 GELİŞMELER
18 Eylül 2023
Sistem Global Danışmanlık 15510 Si̇gorta Pri̇m Teşvi̇ki̇nden Sadece Eyt'Li̇ler Faydalanabi̇lecek
15510 SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN SADECE EYT’LİLER FAYDALANABİLECEK
25 Eylül 2023

YARGITAYDAN EMSAL NİTELİĞİNDE ‘’İHBAR TAZMİNATI’’ KARARI

Sistem Global Danışmanlık Yargitaydan Emsal Ni̇teli̇ği̇nde ‘’İhbar Tazmi̇nati’’ Karari

-Yargıtay, fesih tarihinde ihbar tazminatı tam ve eksiksiz olarak ödenen işçinin, işe iade davasını kazansa dahi fark ihbar tazminatı talebinde bulunamayacağına yönelik karar verdi; 

Günümüz iş dünyasının en sık rastlanan uyuşmazlıkları, İşçi ve İşveren arasında doğmaktadır. İşçi ve İşveren arasındaki menfaat çatışmaları nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıklar genellikle işe iade ve işçilik alacakları çevresinde toplanmaktadır

İş akdinin haklı ve geçerli nedene dayanmadan feshedildiği iddiasında olan bir İşçi, kıdem ve ihbar gibi tazminat alacaklarını tam olarak almış olsa dahi, işe iade davası açabilmektedir. İşe iade davasının kabul edilmesi halinde ise İşçi lehine 4 aya kadar boşta geçen süre ve 8 aya kadar da işe başlatmama tazminatına hükmedilebilmektedir. Bu kapsamda İşçiye daha önceki tarihlerde kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiş olsa bile, bu fesih geçersiz hale geldiğinden, 4 aylık boşta geçen süre İşçinin kıdem süresine eklenmektedir. Bu nedenle işe iade davası kabul edilen İşçiler, ayrıca bir işçilik alacakları davası açarak, eklenen bu 4 aylık kıdem süresi akabinde, kıdem ve ihbar tazminatı farklarını talep ederek ayrıca bir dava açabilmektedirler.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 02 Eylül 2023 tarihinde ihbar tazminatı farkı ödenmesine ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı (2023/9085 Esas ve 2023/8074 Karar sayılı kararı). Zira ilgili kararda Yargıtay, fesih tarihinde ihbar tazminatı tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olan İşçinin, işe iade davasını kazansa dahi fark ihbar tazminatı talebinde bulunamayacağına hükmetti.

-İlk Derece Mahkemesi, İşçinin Fark İhbar Tazminatı Talebinin Kabulüne Karar Vermişti.

Mevcut olayda, Davacı İşçi ile Davalı İşveren arasındaki iş ilişkisinin İşveren tarafından haklı bir nedene dayanılmaksızın feshedilmesi üzerine İşçi tarafından işe iade davası açılmış, ilk derece mahkemesi ise kararında İşçi lehine hüküm kurmuştur. İşçi bu karar üzerine, işe başlama talebiyle Davalı İşverene başvurmuş ancak İşveren tarafından iş başı yapılmadığı gerekçesi ile bu sefer işe başlatmama tazminatı ve fesih tarihindeki giydirilmiş emsal ücret üzerinden hesaplanacak fark ihbar tazminatının kendisine ödenmesini Mahkemeden talep etmiştir. İlk Derece Mahkemesi davanın kabulüne karar vererek, kesinleşen işe iade davası sonucunda İşçinin Davalı İşverence işe başlatılmaması sebebiyle fark ihbar tazminatının faizi ile birlikte İşverenden tahsiline karar vermiştir.

-Adalet Bakanlığı Kanun Yararına Bozma Talebi İle Yargıtay’a Başvuruda Bulundu.

İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen kesin karar üzerine Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma talebi ile Yargıtay’a başvurarak, işe iade davası açılmadan önce Davalı İşveren tarafından ihbar süresine uygun şekilde hesaplanan ihbar tazminatı tutarının Davacı İşçiye tam ve peşin olarak ödenmesi sebebiyle İşçinin fark ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerektiği dile getirdi.    

-Yargıtay, İlk Derece Mahkemesinin Kararını Bozdu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda, geçersiz sayılan fesih tarihinde bildirim süresi usulüne uygun şekilde verilmiş veya bildirim süresine ait ücret İşçiye peşin ve eksiksiz olarak ödenmiş ise fark ihbar tazminatının ödenmesinin gerekmeyeceğine hükmedildi. Bir başka deyişle, geçersiz sayılan fesih tarihindeki ihbar süresine göre İşçiye ihbar süresi kullandırılmışsa yahut ihbar tazminatı tam olarak ödenmişse, işe başlatılmayan işçinin fark ihbar tazminatı alacağının doğmayacağına karar verilmiştir.

SONUÇ

Yargıtay tarafından verilen bu emsal karar neticesinde; her ne kadar İşçi işe iade davasını kazanmışsa da; İşveren, bildirim sürelerini usulüne uygun şekilde kullandırmışsa veya ihbar tazminatını İşçinin o tarihteki giydirilmiş ücreti üzerinden tam ve eksiksiz olarak ödemişse, İşçi artık fark ihbar tazminatı talep edemeyecektir. 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…