DEPREM AFETİ SEBEBİYLE VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNA BELGELERİ/BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİNE EK SÜRE VERİLDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bi̇çaba Da Si̇zden!
BİÇABA DA SİZDEN!
22 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye - Si̇ngapur Arasindaki̇ Ti̇cari̇ Anlaşmalar Ve İhracata Etki̇si̇
TÜRKİYE – SİNGAPUR ARASINDAKİ TİCARİ ANLAŞMALAR VE İHRACATA ETKİSİ
28 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Bi̇çaba Da Si̇zden!
BİÇABA DA SİZDEN!
22 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye - Si̇ngapur Arasindaki̇ Ti̇cari̇ Anlaşmalar Ve İhracata Etki̇si̇
TÜRKİYE – SİNGAPUR ARASINDAKİ TİCARİ ANLAŞMALAR VE İHRACATA ETKİSİ
28 Şubat 2023

DEPREM AFETİ SEBEBİYLE VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNA BELGELERİ/BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİNE EK SÜRE VERİLDİ!

Sistem Global Danışmanlık Deprem Afeti̇ Sebebi̇yle Vergi̇, Resi̇m, Harç İsti̇sna Belgeleri̇/Belgesi̇z İhracat Kredi̇leri̇ne Ek Süre Veri̇ldi̇!

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ, ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını, geliştirmek amacıyla hazırlanmış olup, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve  faaliyetlerde  vergi,  resim  ve  harç  istisnasına  ilişkin  tedbir konusunda düzenleme yapılmıştır.

Mevcut durumda ilgili tebliğe göre belge alınmasının zorunlu olduğu hallerde belge geçerlilik süresi içerisinde ve belgede yer alan faaliyet tutarıyla sınırlı olmak kaydıyla, Vergi Resim ve Harç İstisnası uygulanmaktadır. Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği yurt içinde yerleşik kişi ve kurumlarla yapacağı işlemler ile bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara damga vergisi ve harç istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır. Belgeli işlemlerde taahhütle sınırlı olmak üzere, belgenin veriliş amacına ve mahiyetine uygun olarak düzenlenen garanti ve teminat mektupları için belge süresi sona ermiş olsa bile ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar Vergi Resim Harç İstinası uygulanmaya devam eder.

Tam tersi şekilde bazı istisnalar hariç olmak üzere belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere Vergi Resim Harç İstinası uygulanmaz.

Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı’nın 28 Şubat 2023 tarihli 32118 sayılı tebliğine göre 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

Madde 1 – “Vergi, resim, harç istisna belgeleri/belgesiz ihracat kredilerine ek süre uygulaması

GEÇİCİ MADDE 6- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve vergi, resim, harç istisna belgesinin/belgesiz ihracat kredisinin istisnadan yararlanma süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma süreleri, bu Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak kaydıyla elektronik ortamda düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri için Bakanlık, belgesiz ihracat kredileri için ilgili banka tarafından resen; fiziksel ortamda düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri için firmaların Bakanlığa müracaatları üzerine Bakanlık tarafından ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılır.

(2) Ayrıca, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde olmamakla beraber, istisnaya konu faaliyeti anılan illerde gerçekleştirdiğini tevsik eden vergi, resim, harç istisnası belgesi sahibi firmalar 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlığa müracaatta bulunmaları ve birinci fıkrada düzenlenen diğer koşulları karşılamaları kaydıyla birinci fıkrada belirtilen ek süre imkânından faydalanabilir.”

Madde 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 –  Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…