SGK EYT TEŞVİK GENELGESİ YAYIMLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tcmb Özet Dövi̇z Pozi̇syonu Formu Yükümlülüğü Güncellendi̇
TCMB ÖZET DÖVİZ POZİSYONU FORMU YÜKÜMLÜLÜĞÜ GÜNCELLENDİ
13 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Vergi̇si̇ Tebli̇ği̇ Yayimlandi
DEPREM VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI
19 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Tcmb Özet Dövi̇z Pozi̇syonu Formu Yükümlülüğü Güncellendi̇
TCMB ÖZET DÖVİZ POZİSYONU FORMU YÜKÜMLÜLÜĞÜ GÜNCELLENDİ
13 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Vergi̇si̇ Tebli̇ği̇ Yayimlandi
DEPREM VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI
19 Nisan 2023

SGK EYT TEŞVİK GENELGESİ YAYIMLANDI

Sistem Global Danışmanlık Sgk Eyt Teşvi̇k Genelgesi̇ Yayimlandi

SGK’nın 2023/19 sayılı ve “Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi” konulu genelgesi yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilen sigortalıların işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması halinde SGDP işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanacaktır.

SGK’nın 2023/19 sayılı Genelgesi ile EYT’li SGDP’liler için yararlanılacak 5 puanlık indirime ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Buna göre bu indirimden yararlanabilmek için;

a) 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,

b) Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesi kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması,

c) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

SGDP 5 Puanlık İndirimden Nasıl Yararlanılacaktır?

5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesi kapsamında yer alan beş puanlık indirimden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/ İşveren/ İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan “15510- Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Söz konusu ekranlar vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında sigortalı için tanımlama yapılacak işyeri sicil numarasında kayıtlı;

• 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesinin yürürlük tarihi ve sonrasında “8-Emeklilik(Yaşlılık) veya Toptan Ödeme” işten çıkış kodu ile işten ayrılış bildirgesinin bulunup bulunmadığı,

• İşten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak en son çalışılan işyerine ait işe giriş bildirgesinin bulunup bulunmadığı,

Sistem tarafından kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

İşverenlerce “İşveren Sistemi” üzerinden yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

15510 Teşviki için Sistem Çalışması Sürüyor

SGK Genelgesi yayımlansa da henüz SGK İşveren Sistemi üzerinde 15510 – Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi menüsü açılmamıştır. Aynı şekilde 15510 teşviki güncel BDP’ye de eklenmiş ancak SGK sisteminde gerekli entegrasyonun yapılması beklenmektedir. Entegrasyonun çok yakında tamamlanacağı düşünülmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…