TÜM ÇALIŞANLARA GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI GETİREN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ipard Programi Onbi̇ri̇nci̇ Çağri Ön İlan Duyurusu
IPARD PROGRAMI ONBİRİNCİ ÇAĞRI ÖN İLAN DUYURUSU
27 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Kur Korumali Vadeli̇ Mevduat Ve Katilma Hesaplarindan Elde Edi̇len Fai̇z Ve Kâr Paylarinda Stopaj Orani %0 Olarak Beli̇rlendi̇
KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINDAN ELDE EDİLEN FAİZ VE KÂR PAYLARINDA STOPAJ ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ
28 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Ipard Programi Onbi̇ri̇nci̇ Çağri Ön İlan Duyurusu
IPARD PROGRAMI ONBİRİNCİ ÇAĞRI ÖN İLAN DUYURUSU
27 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Kur Korumali Vadeli̇ Mevduat Ve Katilma Hesaplarindan Elde Edi̇len Fai̇z Ve Kâr Paylarinda Stopaj Orani %0 Olarak Beli̇rlendi̇
KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINDAN ELDE EDİLEN FAİZ VE KÂR PAYLARINDA STOPAJ ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ
28 Aralık 2021

TÜM ÇALIŞANLARA GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI GETİREN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

Sistem Global Danışmanlık Tüm Çalişanlara Geli̇r Ve Damga Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geti̇ren Kanun Tekli̇fi̇ Yasalaşti

Tüm çalışanların ücret ve maaşlarının asgari ücrete kadar olan tutarını gelir ve damga vergisinden istisna tutan ve asgari geçim indirimi uygulamasını ortadan kaldıran 22.12.2021 tarihinde kabul edilen 7349 nolu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

13 maddeden oluşan kanunun 2’nci ve 4’üncü maddeleri ile çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmı gelir ve damga vergisinden istisna tutulurken kanunun 3’üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 32’nci maddesinde belirtilen asgari geçim indirimi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre ücretlere uygulanacak gelir vergisi muafiyeti şu şekilde olacaktır:

  • Ücretlilere brüt asgari ücretin (SGK/işsizlik primi çıkarıldıktan sonra kalanı) üzerinden Gelir Vergisi muafiyeti getirilmiştir.
  • Gelir Vergisi Kanunun 32’nci maddesinde açıklanan asgari geçim indirimine ilişkin hükümler kaldırılmıştır.
  • Kümülatif vergi matrahı hesabında, asgari ücretten terkini yapılan gelir vergisi matrahı dikkate alınacaktır.
  • İlgili ayda ödenecek vergi, gelir vergisi dilimlerine göre hesaplanacak olan vergiden istisna kapsamındaki vergi tutarı düşülerek hesaplanacaktır.
  • Ocak-Temmuz ayları arasında gelir vergisi muafiyet tutarı 638,01 TL (4.253,40 x 0,15), damga vergisi muafiyet tutarı ise yıl boyunca 37,98 TL olacaktır. (30 gün çalışanlar için)

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2, 3 ve 4’üncü maddeleri şu şekildedir;

MADDE 2 – 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

MADDE 3 – 193 sayılı Kanunun;

a) 106’ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde, gezici olarak çalışanların” ibaresi “Gezici olarak çalışanların” şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan “ücret ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
b) 32’nci maddesi, 64’üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.

Kanun Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanmış olup uygulama tebliği henüz yayımlanmamıştır. Uygulama tebliğinin yayınlanmasının ardından detaylar duyurulacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…