4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kelepçeleme Sözleşmeleri̇
KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ
30 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık İhraç Kayitli Tesli̇mlerde Süre Uzatimi
İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE SÜRE UZATIMI
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Kelepçeleme Sözleşmeleri̇
KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ
30 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık İhraç Kayitli Tesli̇mlerde Süre Uzatimi
İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE SÜRE UZATIMI
5 Mayıs 2020

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ!

Sistem Global Danışmanlık 4447 Sayili İşsi̇zli̇k Si̇gortasi Kanununun Geçi̇ci̇ 24 Üncü Maddesi̇ Kapsaminda Yapilacak Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Uygulamasina İli̇şki̇n Usul Ve Esaslar Beli̇rlendi̇!
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 24 üncü madde kapsamında yapılacak nakdi ücret desteği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 22.04.2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Geçici Madde 24 kapsamında işçilere yapılacak olan maddi ücret desteği; 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçileri kapsamaktadır.

İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi işveren tarafından “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne bildirim yapılır.

İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılanlar; 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından İş Kanunun geçici 10. maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılması; kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaması; herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması; SGK’ya sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun olarak aylık prim hizmet belgesinin belge türü bölümde 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olması koşullarını birlikte taşıması ve işverenleri tarafından gerekli bildirimin yapılması halinde nakdi ücret desteğinden faydalanabilecektir. İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, işbu maddedeki koşulları sağlaması ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilir. 15/03/2020 tarihinden sonra İş Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir.

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanun’un 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanun’un diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler ise, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

Nakdi ücret desteğinin süresi, 17/4/2020-17/7/2020 tarihleri arasında, ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için ücretsiz izinli olunan süreleri; 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanun’un diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için işsiz olarak geçen süreleri kapsar.

Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme, 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül eder.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki İş Kanunu 39. maddesi ile belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanırFazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…