7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR SINIRLANDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle İş Hukuku Alaninda Yeni̇ Düzenlemeler Geti̇ri̇ldi̇
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE İŞ HUKUKU ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ
17 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Ekosi̇stem Konuşmalari 1: Dr. Umut Ekmekçi̇ İle Firtinada Hayatta Kalmak, Dönüşüm Ve İnovasyon Konuşuyoruz!
EKOSİSTEM KONUŞMALARI 1: DR. UMUT EKMEKÇİ İLE FIRTINADA HAYATTA KALMAK, DÖNÜŞÜM VE İNOVASYON KONUŞUYORUZ!
17 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle İş Hukuku Alaninda Yeni̇ Düzenlemeler Geti̇ri̇ldi̇
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE İŞ HUKUKU ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ
17 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Ekosi̇stem Konuşmalari 1: Dr. Umut Ekmekçi̇ İle Firtinada Hayatta Kalmak, Dönüşüm Ve İnovasyon Konuşuyoruz!
EKOSİSTEM KONUŞMALARI 1: DR. UMUT EKMEKÇİ İLE FIRTINADA HAYATTA KALMAK, DÖNÜŞÜM VE İNOVASYON KONUŞUYORUZ!
17 Nisan 2020

7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR SINIRLANDI!

Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle Şi̇rketleri̇n Kâr Payi Dağitimi 30/09/2020 Tari̇hi̇ne Kadar Sinirlandi!

7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE

ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR SINIRLANDI!

17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) eklenen Geçici 13’üncü madde ile sermaye şirketlerinin 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’inin dağıtımına karar verilebileceği ve geçmiş yıl kârı ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği düzenlenmiştir. Yine aynı madde ile Cumhurbaşkanı’na bu süreyi 3 ay uzatma ya da kısaltma yetkisi verilmiştir.

Son günlerde TBMM’de görüşülmekte olan Torba Kanun tasarısı ile 6102 sayılı TTK’da bazı farklı değişiklikler yapılması da gündemdeydi. Bu değişiklikler arasında genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç aylık süre içinde yapılacağına TTK’nın 409’uncu maddesinde yer alan üç aylık sürenin beş ay olarak değiştirilmesi ve beş aylık sürenin sonuna kadar olağan genel kurul toplantısına çağırmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri dörtbin Türk Lirası idari para cezası verilmesi de yer almaktaydı. Ancak 7244 sayılı Torba Kanun’da bu düzenlemelere yer verilmemiştir.

7244 sayılı Torba Kanun’da 6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 13’üncü maddenin gerekçesinde, COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri henüz net olarak ortaya konulamadığından, ihtiyatlılık politikası gereği olarak, şirket kaynaklarının nakit kar dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmamasının amaçlandığına yer verilmiştir. Bu amaçla 30/09/2020 tarihine kadar yapılacak kar dağıtımına ilişkin getirilen düzenleme şu şekildedir:

  • 2019 Yılı Net Dönem Kârının Yalnızca %25’inin Dağıtımına Karar Verilebilecek

Sermaye şirketlerinde, 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’inin (yüzde yirmibeşinin) dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler istisna tutulmuş olup, bu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

  • Genel Kurulca Yönetim Kuruluna Kâr Payı Avansı Dağıtımı Yetkisi Verilemeyecek

7244 sayılı Torba Kanun’da 6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 13’üncü madde uyarınca genel kurul tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 09/08/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre hesaplanan kar payı avansının dağıtımı için Torba Kanun’da yer alan düzenleme uyarınca 30/09/2020 tarihine kadar yönetim kuruluna yetki verilemeyecektir.

  • Kar Payı Dağıtımına Karar Verilmişse %25’i Aşan Kısma İlişkin Ödemeler Ertelenecek

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmibeşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30/09/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 13’üncü maddede yer verilen 30/09/2020 tarihine kadarki bu süreleri üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 7244 sayılı Torba Kanun 17.04.2020 tarihinde yayımlanmış ve bu düzenlemeler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.