7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE İŞ HUKUKU ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE
17 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle Şi̇rketleri̇n Kâr Payi Dağitimi 30/09/2020 Tari̇hi̇ne Kadar Sinirlandi!
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR SINIRLANDI!
17 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE
17 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle Şi̇rketleri̇n Kâr Payi Dağitimi 30/09/2020 Tari̇hi̇ne Kadar Sinirlandi!
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR SINIRLANDI!
17 Nisan 2020

7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE İŞ HUKUKU ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle İş Hukuku Alaninda Yeni̇ Düzenlemeler Geti̇ri̇ldi̇

7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE

İŞ HUKUKU ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

7244 sayılı Kanun ile İş Hukuku alanında getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

 1. Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularının Sonuçlanması İçin Belirlenen 60 Günlük Süreye, Uygunluk Tespiti İçin Geçen Süre Dâhil Edilmeyecektir;

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ‘’ Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır.’’ şeklinde düzenlenmiş olan geçici 23. Maddenin son cümlesinde yer alan son “başvurular,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uygunluk tespitleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenerek, Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları, 60 günlük sürede sonuçlandırılacak olup, uygun testi bu süreden sonra da sonuçlanabilecektir.

 1. Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında, Uygunluk Tespitlerinin Sonuçlanması Beklenmeksizin İşverenlerin Beyanına Göre Ödeme Yapılacaktır;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 25. Madde doğrultusunda; Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi yapılacaktır. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi halinde, yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. (Md.8)

 1. Belli Koşulları Sağlayan İşçilere, Ücretsiz İzinde Bulundukları veya İşsiz Kaldıkları Süre boyunca günlük 39,24 TL ücret desteği ödemesi yapılacaktır;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 24.madde uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte;

 • 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile,
 • 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere,

Bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecektir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacaktır.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Söz konusu madde düzenlemesi kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanacaktır. (Madde 7 )

 1. İş sözleşmeleri, Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzeri Sebepler Dışında 3 ay süreyle feshedilemeyecektir;

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa eklenen geçici 10. Madde ile düzenlendiği üzere;

 • İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi,
 • Maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay süreyle,
 • İş Kanunu md. 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında,

İşveren tarafından feshedilemeyecektir.

Bu düzenlemelere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir. Cumhurbaşkanı bu madde düzenlemesinde yer alan üç aylık süreyi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

 1. İşverenlere, İşçilerden Onay Almaksızın Ücretsiz İzne Çıkartma Hakkı Tanınmıştır;

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa eklenen geçici 10/2. madde ile düzenlendiği üzere;

İşveren, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 3 (üç) aylık süreyi geçmemek üzere işçiye tamamen veya kısmen ücretsiz izin verebilecektir.

Mevcut düzenlemede, işveren tarafından işçiye kullandırtılacak ücretsiz izin konusunda işçinin de onayı aranmakta ve işçinin rızası dışında işveren tarafından zorla ücretsiz izin kullandırtılması iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi manasına gelmekte iken, yeni düzenleme işverenlere, işçiden onay alınmaksızın ücretsiz izne çıkartma hakkı vermektedir. İşveren tarafından bu madde kapsamında ücretsiz izin ayrılmasına karar verilen işçi haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedemeyecektir. Cumhurbaşkanı bu madde düzenlemesinde yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Bilgilerinize sunarız.