7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Mücbi̇r Sebep Uyarlama Dönme Fesih
MÜCBİR SEBEP Uyarlama Dönme Fesih
13 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE
17 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Mücbi̇r Sebep Uyarlama Dönme Fesih
MÜCBİR SEBEP Uyarlama Dönme Fesih
13 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle
7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE
17 Nisan 2020

7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE

Sistem Global Danışmanlık 7244 Sayili Yeni̇ Koronavi̇rüs (Covid-19) Salgininin Ekonomi̇k Ve Sosyal Hayata Etki̇leri̇ni̇n Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun İle

7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE

Derneklerin Bildirim Ve Beyanname Verme Süreleri İle Dernek Genel Kurul Toplantılarını Yapma Süreleri Uzatıldı Mı?

7244 sayılı ‘’Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ 16.04.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş, 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 10.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunun “Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma” başlıklı 2. Maddesinin Ç bendinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları hakkında değişiklikler yapılmıştır.

Derneklerin bildirimlerini ve beyannamelerini hangi süre içerisinde vermesi gerekmektedir?

Dernekler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanununda ve Dernekler Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere göre faaliyet göstermektedirler. 5253 sayılı Dernekler Kanununun “Beyanname Verme Yükümlülüğü ve Denetim” başlıklı 19.maddesine göre; dernekler, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.

Aynı kanunun 22.maddesinde derneklerin edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren 1 ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü oldukları düzenlenmiştir. 5253 sayılı Dernekler Kanununun 23.maddesinde; derneklerin olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri dernek merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmekle yükümlü oldukları; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında görevli bulunanlarda değişiklik olması durumunda da bu değişikliği izleyen otuz gün içerisinde dernek merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmekle yükümlü oldukları düzenlenmiştir.

Dernekler, yönetim kurulu kararıyla derneğin ikametgâhında değişiklik yapabilirler. Dernekler, yerleşim yerlerinde meydana gelen bu değişiklikleri değişikliği izleyen otuz gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Derneklerin genel kurul toplantılarını hangi süre içerisi yapması gerekmektedir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 74. maddesi ile ise derneklerin olağan genel kurul toplantılarının tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılacağı düzenlenmiş ve genel kurul toplantılarının en geç 3 yılda bir yapılması zorunlu kılınmıştır.

Derneklerin vermeleri gereken bildirim ve beyannameler ile yapmaları gereken dernek genel kurul toplantıları hangi süre ile ertelenmiştir?

Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alması üzerine dernekler yönünden kanunlarda tanınan bu süreler için yeni bir düzenleme yapılmıştır. 16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 2.maddesinin Ç bendi ile dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu düzenleme gereğince verilmesi gereken bildirimler ve beyannameler 31.07.2020 tarihinden sonra verilebilecektir. Ayrıca erteleme kararı gereğince yapılamayan dernek genel kurul toplantılarının ise ertelemenin sona erdiği 31.07.2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılması gerekeceği düzenlenmiştir. Halihazırda görev başında bulunan dernek organlarının görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sona erdikten sonra yapılacak ilk dernek genel kurul toplantısına kadar devam edeceği hususu da 7224 sayılı kanunun 2. maddesinin ç bendi ile düzenlenmiştir.

İlgili düzenlemeye göre erteleme 31.07.2020 tarihine kadar yapılmış olup, erteleme süresi İçişleri Bakanınca 3 aya kadar daha uzatılabilecektir.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…