KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN İŞVERENE SGK PRİMİ DESTEĞİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇'Ni̇n Fesi̇h Yasaği İsti̇snalari Kanun İle Düzenlendi̇ Ve Fesi̇h Yasaği Süresi̇ni̇n Uzatilmasi Hakkinda Cumhurbaşkan'Ina Yetki̇ Veri̇ldi̇
İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN FESİH YASAĞI İSTİSNALARI KANUN İLE DÜZENLENDİ VE FESİH YASAĞI SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKAN’INA YETKİ VERİLDİ
28 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ 1 Ay Daha Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY DAHA UZATILDI!
4 Ağustos 2020
Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇'Ni̇n Fesi̇h Yasaği İsti̇snalari Kanun İle Düzenlendi̇ Ve Fesi̇h Yasaği Süresi̇ni̇n Uzatilmasi Hakkinda Cumhurbaşkan'Ina Yetki̇ Veri̇ldi̇
İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN FESİH YASAĞI İSTİSNALARI KANUN İLE DÜZENLENDİ VE FESİH YASAĞI SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKAN’INA YETKİ VERİLDİ
28 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ 1 Ay Daha Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY DAHA UZATILDI!
4 Ağustos 2020

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN İŞVERENE SGK PRİMİ DESTEĞİ

Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ Ve Nakdi̇ Ücret Desteği̇nden Yararlanan İşverene Sgk Pri̇mi̇ Desteği̇

Yeni koronavirüs (“Covid-19”) salgınının ülkemizde yaratmış olduğu olumsuz etkilerin azaltılması kapsamında alınan ekonomik tedbirler dâhilinde 28.07.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 26’ıncı maddesi ile, işgücü piyasasında normalleşmenin hızlandırılması amacıyla salgın kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamının üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu (“Fon”)’ndan karşılanacağı düzenlenmiştir.

Geçici 23′ üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalılar ile 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fon’dan karşılanır.

İşverene her bir ay için sağlanacak işbu destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının Kanun’un geçici 23’üncü maddesi kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, Kanun’un geçici 24’üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez.

Kanun’un Geçici 23’üncü maddesi kapsamında, işyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da Kanun’un Geçici 24’üncü maddesi kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, işyeri bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamaz veya yersiz yararlanmış sayılır. Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutan işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca usul ve esasları belirlenen gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İşbu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır. Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.

Cumhurbaşkanı, üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

4. madde ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen ve Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarında değişikliği düzenleyen Geçici 23’üncü maddenin üçüncü fıkrası değiştirilerek Cumhurbaşkanı tarafından kısa çalışma ödeneğinin süresinin sektörel bazlı olarak uzatılabileceği düzenlenmiştir.

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanan işverene sağlanacak SGK prim desteğine ilişkin Kanun’un 4. maddesi yayım tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…