TORBA KANUN TASARISI İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAKLANIYOR, İŞVEREN İŞÇİNİN ONAYI OLMAKSIZIN İŞÇİYİ ÜCRETSİZ İZNE Mİ ÇIKARTABİLİYOR? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Sgk Teşvi̇kleri̇ Ve Geri̇ye Dönük Sgk Ödemeleri̇ Hakkinda
SGK TEŞVİKLERİ VE GERİYE DÖNÜK SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA
6 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Vergi, Mevzuat Ve Teşvik Bakış Açısı Ile: Covid-19 Süreci Şirketinizde Nasıl Yönetilmeli? Online Olarak Yanınızdayız!
Vergi, Mevzuat ve Teşvik Bakış Açısı ile: Covid-19 Süreci Şirketinizde Nasıl Yönetilmeli? ONLINE Olarak Yanınızdayız!
6 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Sgk Teşvi̇kleri̇ Ve Geri̇ye Dönük Sgk Ödemeleri̇ Hakkinda
SGK TEŞVİKLERİ VE GERİYE DÖNÜK SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA
6 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Vergi, Mevzuat Ve Teşvik Bakış Açısı Ile: Covid-19 Süreci Şirketinizde Nasıl Yönetilmeli? Online Olarak Yanınızdayız!
Vergi, Mevzuat ve Teşvik Bakış Açısı ile: Covid-19 Süreci Şirketinizde Nasıl Yönetilmeli? ONLINE Olarak Yanınızdayız!
6 Mayıs 2020

TORBA KANUN TASARISI İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAKLANIYOR, İŞVEREN İŞÇİNİN ONAYI OLMAKSIZIN İŞÇİYİ ÜCRETSİZ İZNE Mİ ÇIKARTABİLİYOR?

Sistem Global Danışmanlık Torba Kanun Tasarisi İle İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaklaniyor, İşveren İşçi̇ni̇n Onayi Olmaksizin İşçi̇yi̇ Ücretsi̇z İzne Mi̇ Çikartabi̇li̇yor?
Fesih Yasağı Yönünden;

4857 sayılı İş Kanunu içerisinde yer alan birçok düzenleme ile hem işçiye hem de işverene her zaman iş sözleşmesini feshetme hakkı tanınmıştır.

Covid-19 salgınının tüm dünyada ve ülkemizde de etkili olması ile birlikte, iş ortamı ve ticari ilişkiler derin şekilde etkilenmiş, ekonomi ciddi şekilde bozulmuştur. Bu durum birçok işverenin süreli ya da süresiz şekilde iş durdurmasına, işverenin işçilerin sözleşmelerini feshetmesine ya da işçilerin ücretli ya da ücretsiz izne çıkarılmasına sebep olmuştur. Bu durumun önlenmesi adına Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağının 5. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununa “Geçici İstihdam Güvencesi” başlıklı geçici 10. madde eklenmek istenmektedir.

Söz konusu madde ile Covid-19 salgın hastalığının yayılması neticesinde kamu yararının gerektirmesi gerekçe gösterilerek henüz tasarı halinde olan maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay süreyle işverenin işçinin iş sözleşmesini feshetmesi yasaklanmıştır. Bu düzenleme ile getirilmesi planlanan fesih yasağı, yasalaşması halinde gerek iş kanunu, gerek borçlar kanunu ve gerekse de diğer kanunlar kapsamında işçi olarak çalışan tüm işçiler yönünden geçerli olacaktır.

Şimdilik üç ay süre ile uygulanması planlanan fesih yasağının istisnası ise yine Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağının 5. maddesi ile düzenlenerek 4857 sayılı İş Kanununa eklenmek istenen geçici 10. madde içerisinde yer almaktadır. Buna göre, fesih yasağı süresi olarak nitelenebilecek bu üç aylık süre içerisinde, işveren sadece 4857 sayılı İş Kanunun 25. maddesinin 2. fıkrası ile düzenlenen ve işverene haklı nedenle derhal fesih hakkı tanıyan “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” kapsamında iş sözleşmesini feshedebilecektir.

Üç ay olarak belirtilen feshetme yasağı süresi Cumhurbaşkanı tarafından altı aya kadar uzatılması mümkün olabilecektir.

İşverene İşçinin Onayını Almaksızın Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı Tanınması Yönünden;

Bazı durumlarda gerek işçiden gerekse de işverenden kaynaklanan nedenlerle işçinin kendi isteği ile ücretsiz izin kullanması ya da işveren tarafından işçiye ücretsiz izin kullandırılması söz konusu olabilmektedir. İşveren tarafından işçiye kullandırtılacak ücretsiz izin konusunda işçinin de rızası/onayı aranmaktadır. İşçinin rızası dışında işveren tarafından zorla ücretsiz izin kullandırtılması iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi manasına gelmekte olup, bu durumda işverenin birtakım tazminatları ödemesi gerekebilmektedir.

Mevcut durum bu şekilde olmakla birlikte yukarıda açıklanan henüz taslak halinde olan geçici 10. maddenin 1. fıkrası kapsamında hakkında fesih yasağı uygulanan ve bu kapsamda sözleşmesinin feshedilmesi geçici süreyle yasaklanmış olan işçi için işverenine ücretsiz izne ayırma hakkı tanınmıştır.

Taslak metninin yazılış biçiminden hareketle, işverene işçisini ücretsiz izne ayırma hakkı tanındığı anlaşılmakta olup, buna göre; işveren fesih yasağının devam ettiği süre boyunca işçinin onayını almadan işçisini ücretsiz izne çıkartma hakkına sahip olacaktır. Rızası olmayan işçinin bu şekilde ücretsiz izne çıkarılmış olması, iş sözleşmesinin feshi manasına gelmeyecektir.
 
 
 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağının 4. Maddesi ile Getirilmek İstenen Düzenlemenin Kapsamı Nedir?

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağının 4. maddesi ile 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa geçici 24. madde eklenmek istenmektedir.

Bu düzenlemeye göre işvereni tarafından onayı aranmaksızın ücretsiz izne çıkarılacak işçilerin 4447 sayılı İşsizlik Kanununa eklenmesi planlanan geçici 24. maddesi gereğince işsizlik fonundan günlük 39,24 TL nakdi ödeme alması söz konusu olabilecektir. Yine bu düzenleme kapsamında 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olan işçilerden, işsizlik ödeneğinden yararlanma hakları bulunmadıkları için işsizlik ödeneğinden ödeme alamayan işçilerin de ödenekten günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği alması söz konusu olabilecektir.

İşvereni tarafından ücretsiz izne ayrılıp da fondan nakdi ücret desteği alan işçilerin, işverenleri tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde, işverenin idari para cezasına çarptırılması söz konusu olabilecektir. Buna göre işverenin ödemesi gereken idari para cezaları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. maddesinde belirlenen idari para cezalarının dört katı olarak uygulanacaktır.

Kanunlaşması planlanan 4. madde ile eklenecek geçici 24. Madde kapsamında günlük 39,24 TL tutarındaki nakdi ücret desteği üç ay olarak belirlenen fesih yasağı süresi için verilecektir. Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresinin Cumhurbaşkanı kararı ile altı ay süreyle uzatılması söz konusu olabilecektir.

Sonuç Olarak;

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağının 5. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununa Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici 10. maddesi eklenmesi suretiyle geçici süre ile fesih yasağı getirilmesi ve işverene işçinin onayını almaksızın işçisini ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınması,

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağının 4. maddesi ile 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa Geçici 24. maddesi eklenmesi suretiyle ise işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup da kanunun aradığı şartların yokluğu nedeniyle işsizlik ödeneğinden faydalanamayan işçiler için fesih yasağı süresince fondan her gün için 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi planlanmaktadır.

Adı geçen düzenlemeler henüz tasarı halinde olup, kanunlaşması halinde uygulanması söz konusu olacaktır. Tasarının yasalaşması halinde ayrıca bülten hazırlanarak bilgilendirme yapılacaktır.
 Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…