Akaryakıt Ve LPG Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu
Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu
2 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Çalişanlara Pcr Testi̇ Zorunluluğu Geti̇ri̇ldi̇!
ÇALIŞANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ!
6 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu
Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu
2 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Çalişanlara Pcr Testi̇ Zorunluluğu Geti̇ri̇ldi̇!
ÇALIŞANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ!
6 Eylül 2021

Akaryakıt ve LPG Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!

Sistem Global Danışmanlık Akaryakıt Ve Lpg Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!

02.09.21 tarih 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 531 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile birlikte;

 • 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak bazı akaryakıt ve LPG teslimleri sırasında, faturanın düzenlenmesi zorunluluğu getiriliyor,

1-) Akaryakıt Veya LPG Teslimi Anında Faturanın Düzenlenmesinin Zorunlu Olduğu Haller:

      İhrakiye (ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava           meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara akaryakıt satışı) teslimleri hariç olmak üzere, 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, aşağıdaki hallerde akaryakıt veya LPG teslimi anında faturanın düzenlenmesi zorunlu hale getirilmektedir.

 • 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimlerinde, teslim anında fatura düzenlenecektir.
 • Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimlerinde, teslim anında fatura düzenlenecektir.
 • 213 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden, teslimin yapıldığı anda düzenlenme zorunluluğu getirilen faturanın öngörülen süreden sonra düzenlenmesi durumunda, söz konusu bent gereğince, bu belge, 213 sayılı Kanun bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından muhatapları hakkında aynı Kanunun ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.
 • Başkanlık, tankerlere veya özel nakliye araçlarına akaryakıt pompalarından yapılan dolum işlemi sonrasında pompa ünitelerine bağlı akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlardan 3100 sayılı Kanun ve ilgili genel tebliğleri gereğince düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişlerine ilişkin usul ve esasları, ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlayacağı teknik kılavuzlarda belirlemeye yetkilidir.


2-)Alıcının Tamamen Veya Kısmen Akaryakıt Ve LPG Alımından Vazgeçmesi Ya Da Söz Konusu Teslimlere İlişkin Olarak Düzenlenen Faturada Gösterilen Miktardan Daha Az Akaryakıt Veya LPG Teslim Edilmesi Hali:

Akaryakıt veya LPG teslimi anında faturanın düzenlenmesinden sonra; alımdan vazgeçilmesi veya faturada gösterilen miktardan daha az mal alınması halinde, bu durumun ortaya çıktığı anda aşağıda belirtildiği şekilde hareket edilecektir.

 • Alıcının fatura düzenleme zorunluluğu bulunanlar kapsamında olması halinde, alıcı tarafından satıcı adına fatura düzenlenecektir,
 • Alıcının belge düzenleme yükümlülüğü bulunanlar kapsamında olmaması halinde ise satıcı tarafından 213 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinde belirlenen asgari bilgileri içerecek şekilde gider pusulası düzenlenecektir,
 • Bu kapsamda düzenlenecek belgeler üzerine, işlemin mahiyetine ilişkin açıklama ile birlikte, ilgili ilk faturanın tarih ve numarasına da yer verilmesi gerekmektedir.
 • Akaryakıt ve LPG Lisansı kapsamında teminat verme hükümleri yeniden belirleniyor, bu kapsamda ilk teminatların 31.05.2022 tarihine kadar verilmesi gerekiyor,

1)-Yeni işe başlayan mükelleflerden (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dâhil), sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın;

 • Dağıtıcı lisansına sahip olanların 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutarın iki katı kadar (2021 yılı için 20 milyon Türk lirası), teminat verilecektir.
 • Dağıtıcı lisansı dışındaki lisanslara sahip olanların yukarıda belirtilen tutarın yirmide biri kadar (2021 yılı için 1 milyon Türk lirası),
 • Sadece LPG ile ilgili “Dağıtıcı Lisansı”na sahip olanlar, belirtilen teminat tutarının dörtte birini vereceklerdir.
 • Sadece LPG ile ilgili “Otogaz Bayilik Lisansı” olanlar, belirtilen teminat tutarının yarısını vereceklerdir.
 • Dağıtıcı lisansı yanında bu madde kapsamında teminat verilmesi gereken diğer lisanslara da sahip olanlar, belirtilen tutarın yirmide biri kadar (2021 yılı için 1 milyon TL) ayrıca teminat vereceklerdir.
 • Bu kapsamda verilmesi gereken teminat tutarlarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak azami hadler, teminatın verileceği yıla ilişkin olarak söz konusu hadlerin 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi kapsamında (yeniden değerleme) yapılan artırım sonrası tutarları ile dikkate alınacaktır.

2)-Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan;

 • Azami tutardan (2021 yılı için 100 milyon Türk lirası) fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında, teminat verilecektir.
 • Bu kapsamında verilmesi gereken teminat, teminatın verileceği tarihin içinde bulunduğu yılda verilmesi gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesindeki şartları taşımasına bağlı olarak, uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler tarafından beşte bir oranında verilir.
 • Sadece LPG ile ilgili “Dağıtıcı Lisansı”na sahip olanlar, belirtilen teminat tutarının yarısını vereceklerdir,
 • Sadece LPG ile ilgili “Otogaz Bayilik Lisansı” olanlar, belirtilen teminat tutarının yarısını vereceklerdir,
 • Bu kapsamda; adi ortaklıklar, adi ve eshamlı komandit şirketler ile kollektif şirketler tarafından verilmesi gereken teminat, ortaklığın/şirketin brüt satışları dikkate alınarak hesaplanır. Anılan maddenin beşinci fıkrası hükümlerinin söz konusu mükellefler hakkında uygulanabilmesi için ortakların tamamının fıkrada öngörülen şartları taşıması gerekmektedir teminat vermesi gerekmektedir.
 • Rafinerici lisansına sahip olan mükellefler ile genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB), büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile sermayelerinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar, bu madde kapsamında teminat verilmesi gereken lisanslara sahip olsalar dahi, teminat vermekle yükümlü değillerdir. 

 Teminat Verme Süreleri ve Yeri:

 • Yeni işe başlayan mükelleflerce (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dahil), teminat zorunluluğu getirilen lisanslara sahip oldukları tarihten itibaren 1 ay içerisinde,
 • Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 5’inci ayın sonuna kadar,

gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi zorunludur.

 • Belirtilen lisanslara sahip olan ve faaliyette bulunan mükellefler, söz konusu madde gereğince vermeleri gereken ilk teminatı, 2021 yılı hesap dönemine (özel hesap dönemine tabi olanlar açısından 2021 yılında kapanan döneme) ait brüt satışlarını dikkate alarak, anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre 31/5/2022 tarihine kadar verebileceklerdir.
 • Mükelleflerin, vermeleri gereken teminatın, daha önce verdikleri teminat tutarından fazla olması durumunda, teminat verilmesi gereken sürede, teminatı tamamlamaları gerekmektedir.
 • Akaryakıt ve LPG’ye yönelik faaliyetlerde kaçakçılık suçu ve cezalandırma usulü yeniden belirlenerek, 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası getiriliyor,
 • Akaryakıt ve LPG Lisansları kapsamında teminat vermekle yükümlü olanlardan; süresinde hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayanlar adına, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • Bahse konu cezanın uygulamasında, yeni işe başlayan ve işe başladığı hesap dönemi kapanmadığı için brüt satışları net olarak belli olmayan mükellefler hakkında, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katı tutarında ceza kesilir.
 • Bu kapsamda teminat vermekle yükümlü olmasına rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmeyen mükelleflere ilişkin bilgiler, ilgili vergi dairesi tarafından gerekli işlemlerin yapılması için EPDK’ya bir yazı ile bildirilir. Söz konusu mükelleflerin teminat verme yükümlülüklerini sonradan yerine getirmeleri halinde de bu durum ayrıca EPDK’ya bildirilir.
 • 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine 7318 sayılı Kanun ile eklenen (ç) fıkrasıyla, Bakanlıkça yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi
 • veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenlerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
 • 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecektir.
 • Diğer taraftan, kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacaktır.
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan araştırma, inceleme, denetim gibi çalışmalarda 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu duruma ilişkin bilgi ve belgeler ivedilikle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.
 • Özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal eden mükellefler teminat kapsamına alınıyor,

Özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu bulunan ürünlere ilişkin olarak talep edilen ve talepleri ÜİS Uygulama Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslara göre değerlendirilen özel etiket ve işaretlerin, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat karşılığında verilmesi uygun bulunmuştur.

 • Getirilen teminat verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere cezai müeyyideler getiriliyor,

1-) Teminat Aranılmayacak Durumlar:

Başkanlıkça, özel etiket ve işaret zorunluluğu getirilen ürünler için talep edilen özel etiket ve işaretlerin, ÜİS Uygulama Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslara göre değerlendirilmesi sonucu verilmesi uygun görülen miktarı dahilinde kalan ve aşağıda belirtilen miktarlar dahilinde teminat aranılmayacaktır.


Yeni işe başlayan üreticilerde;

 • İlk üç aylık sürede faaliyet gösterenler bakımından, TADAB’dan alınan izin, satış ve/veya yetki belgelerinde yer alan yıllık kapasitenin 15 günlük kısmına kadar,
 • Dört ilâ on iki aylık dönemde faaliyet gösterenler bakımından, aylık ortalama üretim ve aylık ortalama satış miktarı dikkate alınarak bunların ortalamalarının bir aylık miktarına kadar,

Bir yılı aşan süredir faaliyeti devam eden üreticilerde;

 • Sigara ve distile alkollü içki üreticileri bakımından, son bir yıllık dönemde yaptıkları aylık ortalama üretim ve aylık ortalama satış miktarı dikkate alınarak bunların ortalamalarının 45 günlük miktarına kadar,
 • Diğer tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, fermente alkollü içki ve bira üreticileri bakımından, mükelleflerin son bir yıllık dönemde yaptıkları aylık ortalama üretim ve aylık ortalama satış miktarı dikkate alınarak bunların ortalamalarının iki aylık miktarına kadar,

Teminat aranılmayacaktır.

2-) Teminat Aranılacak Durumlar:

Belirtilen limitleri aşan özel etiket ve işaretlere ilişkin talepler; Başkanlıkça mükelleflerin mevcut özel etiket ve işaret stokları, önceki dönemlerde aldıkları özel etiket ve işaret miktarları, üretim kapasiteleri, aylık üretim miktarları, mamul ve yarı mamul stokları ve aylık satış miktarlarının kontrolü ve analizi yapılarak değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde söz konusu talepler;


Yeni işe başlayan üreticilerde;

 • İlk üç aylık sürede faaliyet gösterenler bakımından, TADAB’dan alınan izin, satış ve/veya yetki belgelerinde yer alan yıllık kapasitenin iki aylık,
 • Dört ilâ on iki aylık dönemde faaliyet gösterenler bakımından, aylık ortalama üretim ve aylık ortalama satış miktarı dikkate alınarak bunların ortalamalarının üç aylık,

Bir yılı aşan süredir faaliyeti devam eden üreticiler bakımından,

 • Son bir yıllık dönemde yaptıkları aylık ortalama üretim ve aylık ortalama satış miktarı dikkate alınarak bunların ortalamalarının üç aylık,

miktarını aşmamak üzere, verilmesi uygun görülen özel etiket ve işaretlere konu ürüne ait ÖTV ve bu vergiye ilişkin KDV tutarı kadar teminat mukabilinde karşılanacaktır.

3-) Teminat Verilme Yeri ve Zamanı:

 • Özel etiket ve işaret kullanılma zorunluluğu getirilen ürünlerin üreticileri ile tütün mamulü, makaron ve yaprak sigara kâğıdı ithalatçıları tarafından verilmesi gereken teminat, Başkanlık tarafından verilmesi uygun görülen özel etiket ve işaret miktarı ile teminat tutarına ilişkin olarak düzenlenen yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde mükellefin gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verilir. 
 • Özel etiket ve işaret kullanılma zorunluluğu getirilen alkollü içkilerin ithalatçıları tarafından verilmesi gereken teminat, TADAB tarafından verilmesi uygun görülen özel etiket ve işaret miktarı ile teminat tutarına ilişkin olarak düzenlenen yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde mükellefin gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verilir.
 • Özel etiket ve işaret miktarı ile teminat tutarına ilişkin düzenlenen yazı ayrıca ilgili vergi dairesine de bildirilir. Teminatın alındığı bilgisi mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince ilgisine göre Başkanlık veya TADAB’a bildirilir.
 • Teminatın, banka mektubu olması halinde ilgili vergi dairesi tarafından teyidi yapılacaktır.
 • Alınan teminatların geri iade edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 • Akaryakıt ve LPG Lisanslarına ilişkin alınan teminat, mükellefin faaliyetine son vermesi, teminat verilen lisanslarının yenilenmemesi, sonlandırılması veya iptal edilmesi durumunda, vergi borcunun bulunmaması koşuluyla mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.
 • Özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal eden mükelleflerden teminat, teminata konu ürünlere ilişkin ÖTV ve KDV’nin beyan edilmesi ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi şartıyla mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.
 • Kendisinden teminat alınmış olan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borcu tutarının, alınan teminat tutarının %10’unu aşması halinde, teminat paraya çevrilerek 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre mükelleflerin vergi borçlarına mahsup edilir. Mükelleflere tebliğ edilecek bir yazı ile bu suretle eksilen teminatın, 30 gün içinde tamamlanması istenecektir.
 • Akaryakıt ve LPG Lisansları kapsamında, yeni işe başlayan mükelleflerden (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dâhil), alınan teminatlar, daha sonraki dönemlerde alınması gereken teminattan fazla olması durumunda da 5 yıl süreyle, iade edilmeyecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…