2021 YILI AF YASASI, İŞLETMELERİN BİLANÇOLARINDA YER ALAN TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEME - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇
2021 YILI AF YASASI, İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ
9 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İhti̇lafli Ya Da İnceleme Ve Takdi̇r İşlemleri̇ Devam Eden Alacaklar İçi̇n Yapilandirma
2021 YILI AF YASASI, İHTİLAFLI YA DA İNCELEME VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN ALACAKLAR İÇİN YAPILANDIRMA
10 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇
2021 YILI AF YASASI, İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ
9 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İhti̇lafli Ya Da İnceleme Ve Takdi̇r İşlemleri̇ Devam Eden Alacaklar İçi̇n Yapilandirma
2021 YILI AF YASASI, İHTİLAFLI YA DA İNCELEME VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN ALACAKLAR İÇİN YAPILANDIRMA
10 Haziran 2021

2021 YILI AF YASASI, İŞLETMELERİN BİLANÇOLARINDA YER ALAN TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEME

Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İşletmeleri̇n Bi̇lançolarinda Yer Alan Taşinmazlar İle Amorti̇smana Tabi̇ Di̇ğer İkti̇sadi̇ Kiymetler İçi̇n Yeni̇den Değerleme

9.6.2021 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir.

Yasalaşan Kanuna dair bülten dizimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı,
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi,
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler,

Bu kapsamda İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânına ilişkin düzenleme aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir.

İŞLETMELERİN BİLANÇOLARINDA YER ALAN TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEME,

DEĞERLEME İMKANINI KAÇIRMAYIN!

Vergi Oranı Düşük tutuldu ve kapsam genişledi.

Daha önce yapılan düzenlemeye göre mükellef lehine iki husus söz konusudur. Bunlardan birincisi vergi oranıdır. Daha önceki düzenlemede değer artışı tutarı üzerinden %5 olarak hesaplanan vergi, bu düzenlemede %2 üzerinden hesaplanacaktır.

İkinci ve en önemli düzenleme de kapsamının genişlemiş olmasıdır. 2018’deki düzenleme sadece Taşınmazları kapsarken, bu düzenleme aktife kayıtlı taşınmazlar yanında amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri kapsamaktadır.

Yeni düzenleme ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesi güncellenmiştir. Güncellenen düzenleme ile Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutanların aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar aşağıdaki şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu mevzuatla uygulanan yeniden değerleme sonucu oluşacak olan değer artışı ile mükellefler aktif ve öz kaynaklarını arttırma imkanına sahip olacaktır. Yine arazi ve arsalar dışında kalan Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Net bilanço aktif değeri arttığı için daha çok amortisman gideri ayırabilecektir.

Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı taşınmazları, kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar.

Aşağıda sıralanan mükellefler 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi uygulamasından yararlanamaz;

• Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler,
• İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler,
• Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler,
• Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler,
• Sigorta ve reasürans şirketleri,
• Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları,
• Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler,
• 213 sayılı Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler.

Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetler

213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesine ilişkin son düzenlemenin yürürlüğe girdiği(9.6.2021) tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat- kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç)  söz konusu madde uygulamasından yararlanılabilir.

Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar ile taşınmazların alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, bu kapsamda yeniden değerlemeye tabi tutulamayacağı bakidir.

Kapsama giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri taşınmazlar emtia niteliğinde bulunmadığından, yeniden değerlemeye tabi tutulabilir.

Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, 213 sayılı Kanun uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabileceği daha önceki uygulamalarda belirtilen bir husustur.

Yeniden değerlemeye esas değer

Yeniden değerleme, aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlere ait amortismanların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve son düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden yapılabilecektir.

Amortismana tabi taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için amortismanın herhangi bir yılda eksik ayrılması veya hiç ayrılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak değer bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenecektir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca maliyet bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları da yeniden değerleme kapsamına girmektedir.

Yeniden değerleme yapılabileceksüre

Son düzenleme kapsamında değerleme 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

Yasal düzenleme kapsamında Geçici 31 inci madde uygulamasından yararlanılması için, söz konusu tarihe kadar yeniden değerleme işleminin yapılması ve değer artışına ilişkin verginin de yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

Ödemelerin iseilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Yeniden değerleme oranı

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (9/6/2021) bir önceki ay olan Mayıs 2021 ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (666.79), taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan katsayı olacaktır.

Yapılacak değerleme işleminde, yeniden değerleme oranı olarak, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan;

a) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları için, geçici 31 inci maddeye ilişkin son düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin YÎ-ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oranın,

b) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları için, geçici 31 inci maddeye ilişkin Mayıs 2021 Yİ-ÜFE değerinin, taşınmaz ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oranın kullanılması gerekmektedir. 

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlara ait birikmiş amortismanlar da taşınmaza uygulanan katsayı ile yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.

Yeniden değerleme uygulaması

Yeniden değerleme; taşınmaz ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için Net değer artışının amortisman dahil hesaplaması esasına dayanmaktadır. Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla; yasal defter kayıtlarında yer alan yeniden değerlemeden önceki ve bu değerlerin yeniden değerlemeye tabi tutulmasıyla ulaşılan tutarlar dikkate alınarak hesaplanan net bilanço aktif değerlerinin tespiti gerekmektedir.

Net bilanço aktif değeri, taşınmazların bilançonun aktifine kaydedildikleri değerden, bunlar için ayrılmış olup bilançonun pasifinde gösterilen birikmiş amortismanlarının indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade etmektedir.

Ayrıca, amortismanların yeniden değerlenmiş tutarlarının belirlenmesinde, amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılacaktır.

Bu yöntemle hesaplanarak bulunan değer artışı, varlıkların her birine isabet eden kısmı ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına aktarılmalıdır. Bu tutarın sermayeye ilavesi mümkündür. Enflasyon muhasebesi yapılması gereken durumlarda sermaye tutarından bu tutar düşülerek hesaplama yapılmalıdır.

Ancak söz konusu fonun sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur. Şirketin tasfiyesi halinde de bu kapsamda işlem tesis edilir.

Değer artışının vergilendirilmesi

Daha önce değer artışı tutarı üzerinden %5 olarak hesaplanan vergi bu düzenlemede %2 üzerinden hesaplanacaktır.

Değer artış tutarı; Yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmeli ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Ödenen vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyeceği gibi, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak da dikkate alınamaz. Değer artışı üzerinden %2 oranında hesaplanan verginin zamanında beyan edilmemesi veya tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde bu düzenlemeden faydalanma hakkı kaybedilmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…