2021 YILI AF YASASI, İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Af Yasasi Yürürlüğe Gi̇rdi̇
YENİ AF YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
9 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İşletmeleri̇n Bi̇lançolarinda Yer Alan Taşinmazlar İle Amorti̇smana Tabi̇ Di̇ğer İkti̇sadi̇ Kiymetler İçi̇n Yeni̇den Değerleme
2021 YILI AF YASASI, İŞLETMELERİN BİLANÇOLARINDA YER ALAN TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEME
10 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Af Yasasi Yürürlüğe Gi̇rdi̇
YENİ AF YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
9 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İşletmeleri̇n Bi̇lançolarinda Yer Alan Taşinmazlar İle Amorti̇smana Tabi̇ Di̇ğer İkti̇sadi̇ Kiymetler İçi̇n Yeni̇den Değerleme
2021 YILI AF YASASI, İŞLETMELERİN BİLANÇOLARINDA YER ALAN TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEME
10 Haziran 2021

2021 YILI AF YASASI, İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇

5.6.2021 Tarihli Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun da yer alan tüm içeriklere bir bülten dizisinde sizlere bilgilendirme yapacağımızı ilk bültenimizde ifade etmiştik. Bu kapsamda işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesine ilişkin bilgilere bültenimizde yer veriyoruz.

Bülten dizimiz:

  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı,
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi,
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma
  • 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler.

İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ,

Kanunda işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân tanındığını görmekteyiz.
İşletme kayıtlarının düzeltilmesi;

  • Emtia, makine-teçhizat, demirbaşlar
  • Kasa Mevcudu,
  • Ortaklardan alacaklar ve bunlar ile ilgili diğer işlemler

düzeltilmesi ile gerçekleşmektedir.

Yasalaşan Kanunda ve bu kanun öncesinde yasalaşan kanunlara göre kayıt düzeltme işlemleri iki şekilde ortaya çıkmaktadır.

1. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia makine teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınması;

2. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia makine teçhizat ve demirbaşlar ile Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar ve bunlar ile ilgili diğer işlemler.

Her iki kayıt düzeltme türü kanunda aşağıdaki gibi değerlendirilmektedir.

   1) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların düzeltilmesi:

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine; işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine,  teçhizat  ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek  kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden  31 Ağustos 2021 tarihine kadar(bu tarih dahil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle yasal kayıtlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma getirmeleri imkanı sağlanmıştır.

Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇
2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇ 10

Özel tüketim vergisi konusuna giren malları bu kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükellefler bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisini de beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri hâlinde bu mallar bakımından özel tüketim vergisi için vergi cezası kesilmeyecektir.

(*) Mükelleflerin, işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan basılı kitap ve süreli yayınları, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden %4 oranında katma değer vergisi hesaplamak ve bu fıkranın (a) bendindeki sürede ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödemek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilir, ancak iadeye konu edilemez. Bu emtia için 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz.

   2) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia makine teçhizat ve demirbaşlar ile, Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar ve bunlar ile ilgili diğer işlemler.

2.1. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia makine teçhizat ve demirbaşların düzeltilmesi:

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri; Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia makine teçhizat ve demirbaşların 31 Ağustos 2021 gününe (bugün dahil) kadar fatura düzenlenmesi ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirilmesi sureti ile kayıtları düzeltme işlemi gerçekleştirebilirler.

Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇
2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇ 11

2.2. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar ve bunlar ile ilgili diğer işlemler.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2020 tarihli bilançoda görülen ama işletmede        bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısı ile ( ödünç verme ve benzer sebepler ile) ortaya çıkan ortaklarından alacaklı oldukları tutarlar ile ortaklara borçlu oldukları tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31.8.2021 tarihine kadar vergi dairesine beyan ederek düzeltebilirler.

Beyan edilen tutarlar üzerinde %3 oranında vergi hesaplanır, beyanname verme süresinde ödenir.

Örnek Hesaplama ve Örnek hesap bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sistem Global Danışmanlık 2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇
2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇ 12

Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Söz konusu hüküm uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…