28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 28/06/2020 Tari̇hli̇ 2681 Sayili Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina İli̇şki̇n Cumhurbaşkani Karari
28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI
2 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs’ün Ki̇ra Sözleşmeleri̇ne Etki̇si̇
KORONAVİRÜS’ÜN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
6 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık 28/06/2020 Tari̇hli̇ 2681 Sayili Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina İli̇şki̇n Cumhurbaşkani Karari
28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI
2 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs’ün Ki̇ra Sözleşmeleri̇ne Etki̇si̇
KORONAVİRÜS’ÜN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
6 Temmuz 2020

28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI

Sistem Global Danışmanlık 28/06/2020 Tari̇hli̇ 2681 Sayili Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina İli̇şki̇n Cumhurbaşkani Karari Yayimlandi

2681 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 28/06/2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karar kapsamında;                                 

 • Yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten sonraki dönemi ifade eden işletme dönemi ve yatırıma başlama tarihinden yatırım süresinin sonuna kadar geçen süreyi ifade eden yatırım dönemi kavramları yürürlükten kaldırılmıştır.
 • E-Devlet kapısı uygulamasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulama E-TUYS, karar kapsamına alınmış ve yatırım teşvik belgesine ilişkin işlerin, işlemlerin ve yatırımcıdan istenecek bilgilerin, E-TUYS aracılığıyla bildirileceği ifade edilmiştir. 
 • Belirlenen bir yatırım konusunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak destek davet veya duyurusuna istinaden yapılacak müracaatlar, E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Karar ekinde yer alan Ek-1 Proje Başvuru Formatının E-TUYS üzerinden elektronik olarak yüklenmesi suretiyle yapılacaktır (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmayacaktır).
 • Gerçekleşen sabit yatırım tutarının, destek kararında öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda; faiz veya kâr payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş olan azami tutarların, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürüleceği ve varsa fazladan yararlandırılan desteklerin geri alınacağına ilişkin hüküm eklenmiştir.
 • Mücbir sebep ve fevkalade hal durumu nedeniyle yatırıma başlayamayanlar hariç olmak üzere, destek kararının yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde asgari 200 milyon TL veya destek kararında belirtilen yatırım tutarının yüzde onu kadar yatırım harcaması gerçekleştirildiğinin belgelendirilememesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin Destek Kararının yürürlükten kaldırılacağı , belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için Cumhurbaşkanınca bir yıl ek süre verilebileceği belirtilmiştir.
 • Enerji desteği uygulamasına, firmanın talep etmesi durumunda;
 • Yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini

veya

 • yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabileceği ifade edilmiştir.

Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi durumunda, gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir.
Yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemez.

 • Yatırım tamamlama vizesini takip eden üç yıl boyunca, her yıl net satışların asgari %2’si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporu ile bildirilmesi durumunda vergi indirimi desteğinin, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesinde belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, Destek Kararında belirlenen yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanacağı hükmü eklenmiştir. 
 • Sigorta primi işveren hissesi desteğinden daha önce yatırım tamamlama vizesi yapıldıktan sonra yararlanılmasına rağmen mevcut karar ile destekten, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de yararlanılabileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.
 • Kararın Ek-1 Sayılı Proje Başvuru Formatına bazı ilaveler yapılmıştır. Önceki karardan farklı olarak;
 • Firma ticaret sicil memurluğu ve numarası, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, grup şirket bilgileri de istenmektedir.
 • Teknik analiz, ekonomik analiz, mali ve karlılık analizinin nasıl yapılması gerektiği konu başlıklarına ayrılmış ve detaylandırılmıştır.
 • Genel değerlendirme ve sonuç bölümü eklenmiştir.
 • Yatırımcı firma tarafından Proje Başvuru Formatında yer alan tüm bilgilerin doğru, tutarlı, eksiksiz olup olmadığı kontrol edilmesi gerektiğine ve Proje Başvuru Formatında yer alan bilgilerin doğruluğunun başvuru sahibinin sorumluluğunda olduğuna ilişkin not eklenmiştir.

Detaylı bilgi notuna ulaşmak için TIKLAYINIZ>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…