28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği, Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve Ücretsi̇z İzi̇n Süreleri̇ Uzatildi!
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI!
30 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık 28/06/2020 Tari̇hli̇ 2681 Sayili Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina İli̇şki̇n Cumhurbaşkani Karari Yayimlandi
28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI
2 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği, Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve Ücretsi̇z İzi̇n Süreleri̇ Uzatildi!
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI!
30 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık 28/06/2020 Tari̇hli̇ 2681 Sayili Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina İli̇şki̇n Cumhurbaşkani Karari Yayimlandi
28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI
2 Temmuz 2020

28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI

Sistem Global Danışmanlık 28/06/2020 Tari̇hli̇ 2681 Sayili Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina İli̇şki̇n Cumhurbaşkani Karari

MADDE 1:

17/06/2016 Tarih, 2016/9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 2, (e) bendi:Madde 2, (k) bendi:
  İşletme dönemi: Yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten sonraki dönemi ifade eder (kaldırıldı).  Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): E-Devlet kapısı uygulamasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı ifade eder (yeni eklendi).  
Madde 2, (h) bendi:Madde 2, (l) bendi:
  Yatırım dönemi: Destek kararında belirtilen yatırıma başlama tarihinden başlamak üzere yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süreyi ifade eder. (kaldırıldı).    Kullanıcı: Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında yatırımcıdan istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri ifade eder (yeni eklendi).  

MADDE 2:

17/06/2016 Tarih, 2016/9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 4, 2. fıkra:Madde 4, 2. fıkra:
  Bakanlık, 9495 sayılı BKK amacı doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı, yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilir. Bu davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder. a) Ek 1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış yatırımcı firma ve proje bilgileri, yatırımın fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması istenilen destekler ile gerekçeleri. b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi. c) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ve şahıs şirketleri için imza beyannamesi (değiştirildi).    Bakanlık, 9495 sayılı BKK amacı doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı, yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilir. Bu davet veya duyuruya istinaden kullanıcı tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye’de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1’in E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir. Bu fıkra hükümleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmaz (18/09/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer) (mevcut durum).  

MADDE 3:

17/06/2016 Tarih, 2016/9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yatırım ve işletme döneminde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 10, 2. fıkra:Madde 10, 2. fıkra:
  Yatırımcı, yatırım ve işletme döneminde yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını destek kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü olup, bu hususlar Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilir (değiştirildi).    Yatırımcı yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını destek kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü olup, bu hususlar Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilir (mevcut durum).

MADDE 4:

17/06/2016 Tarih, 2016/9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11. maddesine üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir. 11. madde’nin kapsamı müeyyidedir.

Değişiklik Sonrası
Madde 11, 3. fıkra:
  Gerçekleşen sabit yatırım tutarının, destek kararında öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda; faiz veya kâr payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş olan azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülür ve varsa fazladan yararlandırılan destekler birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri alınır (yeni eklendi).  
Madde 11, 4. fıkra:
  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumu nedeniyle yatırıma başlayamayanlar hariç olmak üzere, destek kararının yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde asgari 200 milyon TL veya destek kararında belirtilen yatırım tutarının yüzde onu kadar yatırım harcaması gerçekleştirildiğinin, bu Kararın onuncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında tevsik edilememesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin Destek Kararı yürürlükten kaldırılır. Belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için Cumhurbaşkanınca bir yıl ek süre verilebilir. Bu fıkrada belirtilen üç yıllık süre, daha önce yürürlüğe konulmuş destek kararları için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte başlar (yeni eklendi).  

MADDE 5:

17/06/2016 Tarih, 2016/9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 12. maddesinin (diğer hükümler) üçüncü fıkrasının başına bazı cümleler eklenmiştir. 12. maddeye ayrıca bazı fıkralar eklenmiştir(26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer).

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 12, 3. fıkra:Madde 12, 3. fıkra:
Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır (değiştirildi).Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilir. Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemez. Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır (mevcut durum).
 Madde 12, 15. fıkra:
 Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir (yeni eklendi).
 Madde 12, 16. fıkra:
 Yatırım tamamlama vizesini müteakip üç yıl boyunca her yıl net satışların asgari %2’si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi halinde vergi indirimi desteği, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesinde belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, Destek Kararında belirlenen yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanır (yeni eklendi).

MADDE 6:

17/06/2016 Tarih, 2016/9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ek-1 Sayılı Proje Başvuru Formatı ekindeki Bölüm 1 ve Bölüm 2’de değişiklikler olmuş, Ek-1’e Bölüm 5 ve not eklenmiştir.

Bölüm 1: Firma ve Proje Künyesi:

Önceki formdan farklı olarak;

  • Firma ticaret sicil memurluğu ve numarası,
  • Yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
  • Grup şirket bilgileri de istenmektedir.

Bölüm 2: Yatırım Fizibilitesi:

Önceki formdan farklı olarak;

  • Teknik analiz,
  • Ekonomik analiz,
  • Mali ve karlılık analizinin nasıl yapılması gerektiği konu başlıklarına ayrılmış ve detaylandırılmıştır.

Bölüm 5: Genel Değerlendirme ve Sonuç:

Açıklama: Bu bölümde daha önceki bölümlerde verilen bilgilerin ve elde edilen sonuçların genel değerlendirmesinin yapılarak yatırım projesinin yapılabilirliğine ilişkin görüşlerin ortaya konulması beklenmektedir.

Not: Yatırımcı firma tarafından Proje Başvuru Formatında yer alan tüm bilgilerin doğru, tutarlı, eksiksiz olup olmadığı kontrol ve teyit edilmelidir. Proje Başvuru Formatında yer alan bilgilerin doğru olması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…