30/01/2021 TARİHLİ 31380 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇de Destekler Tl'Ye Çevri̇ldi̇
YENİLENEBİLİR ENERJİDE DESTEKLER TL’YE ÇEVRİLDİ
1 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Pazara Gi̇ri̇şte Di̇ji̇tal Faali̇yetleri̇ni̇n Desteklenmesi̇ Hakkindaki̇ Karar'Da Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler
PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KARAR’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
2 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇de Destekler Tl'Ye Çevri̇ldi̇
YENİLENEBİLİR ENERJİDE DESTEKLER TL’YE ÇEVRİLDİ
1 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Pazara Gi̇ri̇şte Di̇ji̇tal Faali̇yetleri̇ni̇n Desteklenmesi̇ Hakkindaki̇ Karar'Da Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler
PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KARAR’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
2 Şubat 2021

30/01/2021 TARİHLİ 31380 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sistem Global Danışmanlık 30/01/2021 Tari̇hli̇ 31380 Sayili Resmi̇ Gazete'De Yayimlanan Kirsal Kalkinma Destekleri̇ Kapsaminda Tarima Dayali Ekonomi̇k Yatirimlar Ve Kirsal Ekonomi̇k Altyapi Yatirimlarinin Desteklenmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar

MADDE 1 – 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın 1’inci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik altyapı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bireysel sulama sistemlerine yönelik” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Kararın 2’nci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Kararın 5’inci maddesinin;

  1. Üçüncü fıkrasında yer alan “yatırım konularından” ibaresi “yatırım konuları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırım konularından” şeklinde değiştirilmiştir.
  2. Beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar; tarıma dayalı ekonomik yatırımlar, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar hakkında çıkarılan tebliğler ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Kararın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Kararın 7’nci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik altyapı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bireysel sulama sistemleri” ibaresi eklenmiştir.

Değişiklik kapsamında;
 
MADDE 1
27/07/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın 1’inci maddesine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 1Madde 1
(1) Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. (değiştirildi).(1) Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. (yeni eklendi).

MADDE 2
Aynı Kararın 2’nci maddesine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 2Madde 2
Bu Karar, 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar. (değiştirildi)Bu Karar, 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar. (yeni eklendi) 

MADDE 3
Aynı Kararın 5’inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 5 – (3) fıkraMadde 5 – (3) fıkra
(3) Bu Karar kapsamında, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen yatırım konularından aşağıdaki nitelikte olanlar desteklenir: (değiştirildi)(3) Bu Karar kapsamında, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen yatırım konuları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırım konularından aşağıdaki nitelikte olanlar desteklenir: (yeni eklendi).
Madde 5 – (5) fıkraMadde 5 – (5) fıkra
(5) Yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları hakkında çıkarılan tebliğler ile belirlenir. (değiştirildi)(5) Yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar hakkında çıkarılan tebliğler ile belirlenir.

MADDE 4
Aynı Kararın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 6 – (1) fıkraMadde 6 – (1) fıkra
(1) Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına hibeye esas proje tutan üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir. (değiştirildi)(1) Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara hibeye esas proje tutan üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir.  (yeni eklendi).

MADDE 5
Aynı Kararın 7’nci maddesine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

Değişiklik ÖncesiDeğişiklik Sonrası
Madde 7Madde 7
(1) Bu Karar uyarınca tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik 5’inci maddede belirtilen yatırım konularının uygulanacağı iller, nitelikleri ve bütçeleri tebliğ ile belirlenir. (değiştirildi)(1) Bu Karar uyarınca tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı ve bireysel sulama sistemleri faaliyetlerine yönelik 5’inci maddede belirtilen yatırım konularının uygulanacağı iller, nitelikleri ve bütçeleri tebliğ ile belirlenir. (yeni eklendi).

MADDE 6
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 7
Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…