7338 Sayılı Kanun Torba Yasa’da NELER VAR? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İşyeri̇ Tesci̇l İşlemleri̇nde Belgeler Elektroni̇k Ortamda Eklenebi̇lecek
İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİNDE BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA EKLENEBİLECEK
25 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık İşyeri̇ Tesci̇l İşlemleri̇nde Belgeler Elektroni̇k Ortamda Eklenebi̇lecek
İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİNDE BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA EKLENEBİLECEK
25 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?
27 Ekim 2021

7338 Sayılı Kanun Torba Yasa’da NELER VAR?

Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayılı Kanun Torba Yasa’da Neler Var?

KÜÇÜK ESNAFA VE ÇİFTÇİYE VERGİ KOLAYLIĞI

26 EKİM 2021 tarihinde Resmi Gazete ’de Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlardaki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Birçok vergi düzenlemesinde değişiklik öngören bu düzenlemelerle, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amaçlandığı ifade edilmiştir.

Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren bu Torba Yasa Teklifinde neler var beraber bakalım.

  • KÜÇÜK ESNAFA VERGİ İSTİSNASI

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna eklenen düzenleme ile ticari kazancı basit usule göre vergilendirilenler 2021 Yılı dahil artık yıllık gelir vergisi beyannamesi ve vergi vermeyecekler. Kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan kişilerden basit usule tabi olanların özel şartları aşağıdaki gibidir.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 1.1.2021 tarihinden itibaren 150.000 TL veya yıllık satışları tutarının 1.1.2021 tarihinden itibaren 240.000 TL aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 1.1.2021 tarihinden itibaren 76.000 TL aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 1.1.2021 tarihinden itibaren 150.000 TL aşmaması hallerinde tabi olunmaktadır.

  • ÇİFTÇİYE VERGİ İNDİRİMİ     

Daha önce birçok davaya konu olmuş tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisi kesilmesine yönelik uygulama kaldırılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu düzenleme 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  • ÇİFTÇİ İLE UZLAŞMA     

26.10.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edilir denilmektedir.

Vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek, faiz, yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…