7394 SAYILI KANUN İLE YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ HAYATIMIZA GİRİYOR! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Cumhurbaşkani Erdoğan'In Açikladiği İsti̇hdam Desteği̇ni̇n Detaylari Belli̇ Oldu
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI İSTİHDAM DESTEĞİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU
14 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Usul Kanununda Yer Alan Kaçakçilik Suçlari Ve Cezalarina İli̇şki̇n Yeni̇ Düzenlemeler
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER
16 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Cumhurbaşkani Erdoğan'In Açikladiği İsti̇hdam Desteği̇ni̇n Detaylari Belli̇ Oldu
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI İSTİHDAM DESTEĞİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU
14 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Usul Kanununda Yer Alan Kaçakçilik Suçlari Ve Cezalarina İli̇şki̇n Yeni̇ Düzenlemeler
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER
16 Nisan 2022

7394 SAYILI KANUN İLE YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ HAYATIMIZA GİRİYOR!

Sistem Global Danışmanlık 7394 Sayili Kanun İle Yeni̇ Vergi̇ Düzenlemeleri̇ Hayatimiza Gi̇ri̇yor!

15.04.2022 Tarihinde yayımlanan “7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte  yeni vergi düzenlemelerine yapılmış olup, bazı kanunlarda da değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ve değişiklikleri bültenlerimiz ile özet halinde bilgilerinize sunuyor olacağız.


Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Düzenlemeleri

  • Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için kurumlar vergisi oranı %25 olarak uygulanacaktır. Bu madde, 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olacak şekilde uygulanacaktır.
  • Sermaye Tamamlama Fonu (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar) kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.
  • Tam mükellefiyete tabi yatırım fonu katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ile söz konusu fonların katılma paylarından, dönem sonu değerlemesine tabi olanların değerlemeden doğan kazançları kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. 
  • Sadece altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan yatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi istisnası yürürlükten kaldırılmaktadır. (Esas faaliyet konusu itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulanlar hariç.)
  • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamlara ilişkin giderlerin ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde 193 sayılı gelir vergisi kanunun 41. Maddesi ile 5520 Sayılı KV Kanunun 11. Maddesi kapsamında  gider olarak dikkate alınmaması gerektiği belirlenmiştir.
  • Özel sağlık kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında özel sözleşmelere istinaden görevlerini yürüten ve sigortalı sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler’ 193 Sayılı Kanu’nun 66. Maddesi kapsamında Serbest Meslek Erbabı olarak kabul edilerek,  serbest meslek erbabı olarak vergilendirilmesi hükme bağlanmıştır. 

KDV Düzenlemeleri

  • İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna edilmiştir. Bu kapsamda mal teslimi yapan mükellefler KDV İadesi başvurusunda bulunabileceklerdir.
  • Egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu kapsamda hizmet teslimi yapan mükellefler KDV İadesi başvurusunda bulunabileceklerdir.
  • Yabancılara katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilen konut veya işyerinin bir yıl içinde elden çıkartılması halinde, zamanında tahsil edilmeyen verginin tecil faiziyle birlikte, tapu işlemlerinden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi hükmünde yer alan süre üç yıla çıkartılmıştır. 
  • İçişleri Bakanlığına; milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılacak teslim ve hizmetlerde KDV İstisnası kapsamına alınmıştır. (Değişmeyen önceki halinde Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,” ve “, Emniyet Genel Müdürlüğü” ibareleri yer almakta olup, bu ifadeler mevzuattan kaldırılmıştır.)

Düzenlemeye ilişkin 7394 Sayılı kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…